B?n C?p Nh?t gi?i thi?u h? tr? cho các tính năng luôn b?t trong SQL Server 2012 ho?c phiên b?n Khuôn kh? .NET 3.5 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2654347 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

B?n c?p nh?t này gi?i thi?u h? tr? cho featuresin đ?ng sau Microsoft SQL Server 2012 ho?c phiên b?n Microsoft Khuôn kh? .NET 3.5 Service Pack 1 (SP1):
 • ApplicationIntent
  Khi các ApplicationIntent thu?c tính đư?c đ?t thành ReadOnly, khách hàng yêu c?u ho?t đ?ng truy c?p đ?c khi k?t n?i b? máy cơ s? d? li?u luôn b?t h? tr?. Máy ch? s? th?c hi?n thao tác truy c?p ch? đ?c l?n k?t n?i, và trong m?t S? D?NG b? máy cơ s? d? li?u báo cáo, nhưng ch? cho b? máy cơ s? d? li?u luôn b?t h? tr?. Khi các ApplicationIntent thu?c tính đư?c đ?t thành ReadWrite, khách hàng yêu c?u m?t ho?t đ?ng thư?ng xuyên truy c?p (đ?c / ghi) khi k?t n?i b? máy cơ s? d? li?u luôn b?t h? tr?. Thi?t đ?t m?c đ?nh cho các ApplicationIntent tài s?n ReadWrite.
 • Đ?c ch? đ?nh tuy?n
  Ch? đ?c đ?nh tuy?n là m?t tính năng có th? đ?m b?o tính kh? d?ng c?a đ?ng g?i ch? đ?c c?a b? máy cơ s? d? li?u. Đ? cho phép ch? đ?c đ?nh tuy?n:
  • B?n ph?i k?t n?i v?i m?t nghe nhóm kh? d?ng luôn trên nhóm kh? d?ng.
  • Các ApplicationIntent k?t n?i chu?i t? khóa ph?i đư?c đ?t thành ReadOnly.
  • Nhóm kh? d?ng ph?i đư?c c?u h?nh b?i ngư?i qu?n tr? b? máy cơ s? d? li?u cho phép ch? đ?c đ?nh tuy?n.
 • MultiSubnetFailover (bao g?m h? tr? cho phiên b?n có tên)
  Luôn luôn xác đ?nh MultiSubnetFailover = TrueKhi b?n k?t n?i v?i m?t nhóm kh? d?ng nghe ho?c m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng s?n có nhóm nghe trong SQL Server 2012or vesion m?i hơn.MultiSubnetFailovercho phép chuy?n đ?i d? ph?ng nhanh hơn cho t?t c? các nhóm kh? d?ng và chuy?n đ?i d? ph?ng t?t c? c?m Phiên b?n SQL Server 2012 ho?c phiên b?n m?i hơn và s? đáng k? gi?m th?i gian chuy?n đ?i d? ph?ng cho m?t m?ng con và nhi?u m?ng con đ?ng topo. Trong tiến trình chuyển đổi d? ph?ng nhi?u m?ng con, khách hàng s? c? g?ng k?t n?i song song.Hotfix này c?ng bao g?m h? tr? cho đ?ng tên trường h?p k?t n?i.

  Lưu ? Hotfix này thêm h? tr? cho các SqlConnectionStringBuilder.ApplicationIntent thu?c tính ho?c các SqlConnectionStringBuilder.MultiSubnetFailover thu?c tính. Thay vào đó, các thu?c tính có th? truy c?p b?ng cách s? d?ng các SqlConnectionStringBuilder ["ApplicationIntent"] m?c ch? d?n và SqlConnectionStringBuilder ["MultiSubnetFailover"] m?c ch? d?n.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? tính năng SQL Server luôn b?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Gi?i thi?u v? SQL Server luôn b?t

Thông tin c?p nh?t

Làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n c?p nh?t này

Các t?p sau đây có s?n đ? t?i xu?ng t? Trung tâm MicrosoftDownload:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhB?n C?p Nh?t
T?t c? phiên b?n d?a trên x 86 c?a Windows XP SP3
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói c?p nh?t ngay bây gi?.
T?t c? phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows XP SP3
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói c?p nh?t ngay bây gi?.
T?t c? phiên b?n d?a trên IA-64 c?a Windows XP SP3
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói c?p nh?t ngay bây gi?.
T?t c? phiên b?n d?a trên x 86 c?a Windows Server 2008 SP2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói c?p nh?t ngay bây gi?.
T?t c? phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows Server 2008 SP2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói c?p nh?t ngay bây gi?.
T?t c? phiên b?n d?a trên IA-64 c?a Windows Server 2008 SP2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói c?p nh?t ngay bây gi?.
T?t c? phiên b?n d?a trên x 86 c?a Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói c?p nh?t ngay bây gi?.
T?t c? phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói c?p nh?t ngay bây gi?.
T?t c? phiên b?n d?a trên IA-64 c?a Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói c?p nh?t ngay bây gi?.
Lưu ?:Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói C?p Nh?t, b?n có th? th?y r?ng gói C?p Nh?t áp d?ng cho Khuôn kh? .NET 2.0. Đi?u này là do kh?c ph?c s? c? m? l?p Khuôn kh? .NET 2.0 đư?c bao g?m trong Khuôn kh? .NET 3.5 SP1.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p h? tr? c?a Microsoft, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a Microsoft:
119591 Cách t?i xu?ng các t?p h? tr? c?a Microsoft t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét vi-rút t?p này. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n vi-rút m?i nh?t đ? có vào ngày t?p đư?c đăng. T?p đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n m?i thay đ?i trái phép đ?i v?i t?p.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i Khuôn kh? .NET 3.5 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

Thông tin s? ki?m nh?p

S? d?ng b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này n?u t?p b? ?nh hư?ng hi?n không đư?c s? d?ng.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?n C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c thu?c tính t?p m?i hơn) đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và gi? c?a các t?p này đư?c li?t kê theo gi? chu?n qu?c t? (UTC). Khi b?n xem thông tin v? t?p, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? đ?a phương. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng tab múi thời gian trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x 86 c?a Windows XP SP3
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.Data.dll2.0.50727.57132,972,67223 tháng 1 201207:33x 86
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows XP SP3
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.Data.dll2.0.50727.57133,145,21622 ngày năm 201223:15x 64
System.Data.dll2.0.50727.57132,972,67223 tháng 1 201207:33x 86
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên IA-64 c?a Windows XP SP3
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.Data.dll2.0.50727.57133,301,88822 ngày năm 201223:29IA-64
System.Data.dll2.0.50727.57132,972,67223 tháng 1 201207:33x 86
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x 86 c?a Windows Server 2008 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.Data.dll2.0.50727.57302,972,67208 tháng 12 năm 201110:58x 86
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows Server 2008 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.Data.dll2.0.50727.57303,145,21608 tháng 12 năm 201110:58x 64
System.Data.dll2.0.50727.57302,972,67208 tháng 12 năm 201110:58x 86
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên IA-64 c?a Windows Server 2008 SP2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.Data.dll2.0.50727.57303,301,88808 tháng 12 năm 201110:51IA-64
System.Data.dll2.0.50727.57302,972,67208 tháng 12 năm 201110:58x 86
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x 86 c?a Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.Data.dll2.0.50727.57182,972,67230 ngày năm 201223:34x 86
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.Data.dll2.0.50727.57183,145,21630 ngày năm 201223:29x 64
System.Data.dll2.0.50727.57182,972,67230 ngày năm 201223:34x 86
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên IA-64 c?a Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.Data.dll2.0.50727.57183,301,88830 ngày năm 201223:23IA-64
System.Data.dll2.0.50727.57182,972,67230 ngày năm 201223:34x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2654347 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2014 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbmt KB2654347 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2654347

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com