Kh?c ph?c: JDBC tr?nh đi?u khi?n có th? ng?ng đáp ?ng ho?c không thành công khi nó c? g?ng đ? m? m?t k?t n?i n?u b?n s? d?ng tr?nh đi?u khi?n k?t n?i v?i cơ s? d? li?u SQL Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2653857 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Microsoft phân ph?i b?n s?a l?i Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3) như m?t file t?i v?. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong các trang trư?c SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3) s?a ch?a phát hành.

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t khách hàng đơn đó đư?c phát tri?n d?a trên máy ?o Oracle Java (JVM) Phiên b?n 6 Update 29 ho?c b?n sau.
 • B?n s? d?ng tr?nh đi?u khi?n JDBC Microsoft trong ?ng d?ng đ? k?t n?i v?i cơ s? d? li?u SQL Server 2008.

Trong trư?ng h?p này, JDBC tr?nh đi?u khi?n có th? ng?ng đáp ?ng khi nó c? g?ng đ? m? k?t n?i. Ngoài ra, JDBC tr?nh đi?u khi?n không thành công ngay l?p t?c và m?t ngăn x?p cu?c g?i đư?c t?o ra n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Các M?t m? hóa tài s?n đư?c thi?t l?p đ? S? th?tURL k?t n?i.
 • SQL Server đư?c c?u h?nh đ? bu?c m? hóa.Ghi chú
 • B?n có th? g?p v?n đ? này n?u b?n s? d?ng bên th? ba hi?n th?c c?a Secure Sockets Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS) có ch?a cùng m?t hành vi thay đ?i như JVM Phiên b?n 6 Update 29 và sau đó là phiên b?n. Thay đ?i này trong hành vi đư?c thi?t k? đ? s?a ch?a m?t v?n đ? b?o m?t c? th?. N?u b?n không ch?c ch?n cho dù m?t s?n ph?m bên th? ba có ch?a m?t th?c thi SSL/TLS đ? bao g?m s? thay đ?i này, liên h? v?i nhà bán c?a s?n ph?m.
 • Truy c?p b?t k? d? li?u nhà cung c?p s? d?ng các OpenSSL thư vi?n có th? gây ra v?n đ? này.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? các công c? SQL Server không th? x? l? h? sơ đăng nh?p khi d? li?u SSL đư?c chia thành nhi?u b?ng d? li?u d?ng (TDS) các gói.

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Tích l?y gói 3 cho SQL Server 2008 SP3

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server 2008 Service Pack 3, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2648098 Tích l?y gói 3 cho SQL Server 2008 Service Pack 3
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong các trang trư?c SQL Server 2008 Service Pack 3 phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 3 đư?c phát hành


THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, h?y truy c?p trang web sau đây:

Microsoft Security Warning (2588513)

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • S? d?ng m?t phiên b?n Oracle JVM c? hơn JVM Phiên b?n 6 Update 29.
 • Vô hi?u hoá SSL Cofnod tách Oracle JVM c?p.
  Lưu ? Phương pháp này có th? có nh?ng tác đ?ng an ninh cho HTTP truy?n thông.


T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2653857 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2653857 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2653857

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com