Dro??bas grupas filtru grupas politikas Preferences neno?em lietot?ju no Windows Server 2008 grupas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2653810 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • J?konfigur? kr?juma l?me?a atlases dro??bas grupas filtrs dom?n? Windows Server 2008 grupas politikas Preferences.
 • Pievienot lietot?ju, kur? ir pasaules grupas lok?l?s administratoru grupas dal?bnieks.
 • Atlas?tNo?emt ?o vienumu tas vairs nav piem?rots izv?les r?ti?as atz?m??ana Kop?j?ciln? grupas politikas Preferences.
 • Grupu politikas preferences iestat?jumi tiek lietoti, kad lietot?js piesak?s, un ?is lietot?js ir pievienots lok?l?s administratoru grupas.
 • Lietot?ju no?em?ana glob?lai grupai.
?aj? scen?rij? lietot?js neiz?em no lok?l?s administratoru grupas.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo grupas politikas Preferences klienta papla?in?jums iet grupas nosaukums, kad lietot?js no?em glob?lai grupai.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? ir j?darbojas Windows Server 2008 2. servisa pakotne (SP2). Bez tam, dator? j?b?t Active Directory dom?na pakalpojumus (AD DS) servera lomu instal?t.Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2008 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
968849K? ieg?t jaun?ko servisa pakotni, Windows Server 2008

Re?istra inform?cija

Lai lietotu ?o labojumfailu, jums nav, lai veiktu jebk?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Server 2008 faila inform?ciju piez?mes
Svar?gi Labojumfailus Windows Vista un Windows Server 2008 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r tikai "Windows Vista" ir uzskait?ts lap? labojumfailu piepras?jumu. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows Vista" lap?. Vienm?r skatiet sada?? "Attiecas uz", raksti, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katru labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz konkr?to produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.0.600 2. 22XXXWindows Server 2008SP2LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi atsevi??i sada?? "papildu inform?cija, Windows Server 2008 un Windows Vista". MAMMA faili un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?rk?rt?gi svar?gi uztur?t atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Gpprefcl.dll6.0.6002.22811647,68005-Mar-201216: 15x86
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Gpprefcl.dll6.0.6002.22811846,84805-Mar-201217: 26x64
Gpprefcl.dll6.0.6002.22811647,68005-Mar-201216: 15x86

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows Server 2008

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsX86_7b6b418144eb07be48f36e03b16f8388_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22811_none_1c73de276a243340.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums711
Datums (UTC)05-Mar-2012
Laika (UTC)18: 10
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-g...ppolicy policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22811_none_39af87005f47019e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums106,474
Datums (UTC)05-Mar-2012
Laika (UTC)16: 33
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_a878ad4f877c654101660c4fbd06f60b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22811_none_18b4c462c2a592a9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,072
Datums (UTC)05-Mar-2012
Laika (UTC)18: 10
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-g...ppolicy policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22811_none_95ce228417a472d4.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums106,510
Datums (UTC)05-Mar-2012
Laika (UTC)17: 45
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-g...ppolicy policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22811_none_a022ccd64c0534cf.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums66,987
Datums (UTC)05-Mar-2012
Laika (UTC)16: 22
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2653810 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 14. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB2653810 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2653810

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com