Kh?c ph?c s? c? xem ho?c lưu l?ch s? trong Internet Explorer 9

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2652752 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này th?o lu?n v? các bư?c g? r?i có th? giúp gi?i quy?t v?n đ? khi b?n không th? xem ho?c lưu l?ch s? trong Internet Explorer 9.

Nguyên nhân

V?n đ? xem ho?c lưu l?ch s? web site có th? x?y ra cho m?t ho?c nhi?u trong nh?ng l? do sau đây:

 • V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n có các Xóa l?ch s? duy?t trên l?i ra hộp kiểm tra trong tùy ch?n Internet c?a b?n.
 • N?u đ?a c?ng c?a b?n nh?n đư?c đ?y đ?, b?n có th? c?n đ? gi?i phóng không gian đ?a.
 • S? ngày mà Internet Explorer gi? m?t l?ch s? c?a các web site b?n đ? truy c?p có th? đư?c thi?t l?p đ? 0 ho?c m?t s? lư?ng th?p. Sau kho?ng th?i gian đó, l?ch s? t? đ?ng xóa.
 • L?ch s? c?a b?n có th? b? h?ng ho?c b? khóa b?i m?t ti?n tr?nh khác.
 • Khoá ki?m nh?p có th? đ? tr? thành b? h?ng ho?c s?a đ?i.
 • thông tin người dùng c?a b?n có th? b? h?ng.

Gi?i pháp

Phương pháp 1: Ki?m tra đ? đ?m b?o r?ng Delete browsing history ngày ra kh?i h?p trong tùy ch?n Internet c?a b?n không đư?c ki?m tra.
 1. M? Internet Explorer b?ng cách nh?p vào nút ch?n m?t B?t đ?u . Trong h?p search, nh?p Internet Explorer, và sau đó, trong danh sách k?t qu? tra c?u, h?y nh?p vào Internet Explorer.
 2. B?m nút ch?n m?t công c?, và sau đó b?m Tùy ch?n Internet.
 3. Tab chung , và sau đó theo Lư?c s? duy?t web, h?y ch?c ch?n xoá l?ch s? duy?t khi thoát h?p trong không ki?m tra.
Ki?m tra xem li?u v?n đ? đư?c c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i bài vi?t này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, đ?n các phương pháp ti?p theo.


Phương pháp 2: Ki?m tra xem n?u có đ? không gian tr?ng trên đ?a c?ng c?a b?n
 1. M? Internet Explorer b?ng cách nh?p vào nút ch?n m?t B?t đ?u . Trong h?p search, nh?p Internet Explorer, và sau đó, trong danh sách k?t qu? tra c?u, h?y nh?p vào Internet Explorer.
 2. B?m nút ch?n m?t công c?, và sau đó b?m Tùy ch?n Internet.
 3. Tab chung , và sau đó theo Lư?c s? duy?t web, b?m vào cài đ?t chuyên bi?t. Theo không gian đ?a đ? s? d?ng, đ?m b?o r?ng không gian đ?a đư?c thi?t l?p đ?n 250 MB, và theo l?ch s?, đ?m b?o r?ng ngày đ? gi? trang trong l?ch s? đư?c thi?t l?p đ?n 20.
  Lưu ?: n?u b?n không mu?n có m?t l?ch s? web site gi?, đ?t s? ngày là 0.
Ki?m tra xem li?u v?n đ? đư?c c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i bài vi?t này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, đ?n các phương pháp ti?p theo.


Phương pháp 3: Xóa các t?p tin Internet t?m th?i

Đó là m?t ? tư?ng t?t đ? xóa b? t?p Internet t?m th?i theo đ?nh k? đ? ổ đĩa tr?ng.

 1. M? Internet Explorer b?ng cách nh?p vào nút ch?n m?t B?t đ?u . Trong h?p search, nh?p Internet Explorer, và sau đó, trong danh sách k?t qu? tra c?u, h?y nh?p vào Internet Explorer.
 2. B?m nút ch?n m?t công c?, và sau đó b?m Tùy ch?n Internet.
 3. Tab chung , và sau đó theo Lư?c s? duy?t web, h?y nh?p vào xóa.
 4. Trong hộp thoại Xóa các Lư?c s? duy?t web , h?y ch?n t?p Internet t?m th?i, cookie, và l?ch s?, nh?p vào xóa, và sau đó nh?p vào OK. 

  Các thay đ?i s? có hi?u l?c sau khi b?n m? Internet Explorer
Ki?m tra xem li?u v?n đ? đư?c c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i bài vi?t này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, đ?n các phương pháp ti?p theo.


Phương pháp 4: Đ?t l?i Internet Explorer cài đ?t chuyên bi?t

C?nh báo:Đ?t l?i Internet Explorer không ph?i là thu?n ngh?ch. Sau khi thi?t l?p l?i, t?t c? các cài đ?t chuyên bi?t trư?c đó b? m?t và không th? đư?c ph?c h?i. Đ? đ?t l?i thi?t đ?t Internet Explorer, h?y xem Đ?t l?i thi?t đ?t Internet Explorer 9.

Ki?m tra xem li?u v?n đ? đư?c c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i bài vi?t này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, đ?n các phương pháp ti?p theo.Cách 5: Xây d?ng l?i l?ch s? duy?t c?a b?n

Dư?i đây là làm th? nào đ? hi?n th? các t?p và c?p ?n.

 1. M? m?c tin thư thoại tùy ch?n b?ng cách nh?p vào nút ch?n m?t B?t đ?u , b?m Panel điều khiển, nh?p vào xu?t hi?n và cá nhân hoá, và sau đó nh?p vào Folder Options.
 2. Nh?p vào tab xem .
 3. Trong cài đ?t chuyên bi?t nâng cao, nh?p vào Hi?n th? ?n t?p tin, m?c tin thư thoại, và ổ đĩa, và b? ?n b?o v? t?p tin hệ điều hànhvà sau đó nh?p vào OK.
Dư?i đây là làm th? nào đ? xóa l?ch s? duy?t c?a b?n b?ng tay.
 1. Đóng c?a s? Internet Explorer và Window Explorer đang m?.
 2. Nh?p vào nút ch?n m?t B?t đ?u , b?m ch?y, lo?i %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\windows\ , và r?i b?m vào OK.
 3. Đ? t? xóa t?t c? l?ch s? c?a b?n, h?y xóa n?i dung c?a toàn b? m?c tin thư thoại, đ? xóa l?ch s? c? th?, ch? xóa các t?p mà b?n không mu?n gi? l?i.
Ki?m tra xem li?u v?n đ? đư?c c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i bài vi?t này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, đ?n các phương pháp ti?p theo.

Nâng cao gi?i đáp th?c m?c

Ph?n này là dành cho ngư?i dùng máy tính tiên ti?n hơn.  N?u b?n không tho?i mái v?i kh?c ph?c s? c? nâng cao, h?y vào ph?n "H? tr? b? sung".

Phương pháp 1: Xóa c?a b?n khóa s? ki?m nh?p HKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet\Settings\5.0

C?nh báo:B?ng cách s? d?ng Registry Editor không đúng có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i hệ điều hành. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng các v?n đ? phát sinh t? vi?c s? d?ng sai c?a Registry Editor có th? đư?c gi?i quy?t. S? d?ng tr?nh so?n th?o Registry nguy cơ c?a riêng b?n.

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, g? regedit, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào khoá ki?m nh?p sau:

  HKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft\Windows\Current\Version\Internet\Settings\5.0
 3. B?m chu?t ph?i vào t?p, và sau đó nh?p vào xóa.
 4. Thoát kh?i Registry Editor

Ki?m tra xem li?u v?n đ? đư?c c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i bài vi?t này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, đ?n các phương pháp ti?p theo.

Phương pháp 2: S?a ch?a m?t thông tin người dùng h?ng

N?u ti?u s? ngư?i dùng c?a b?n b? h?ng, b?n s? c?n đ? t?o ra m?t h? sơ m?i và sau đó sao chép các t?p tin t? ti?u s? hi?n có c?a b?n đ? m?i. Đ? t?o m?t ti?u s? ngư?i dùng m?i và sau đó sao chép các t?p tin vào nó, h?y làm theo các bư?c trong bài vi?t này:

S?a ch?a m?t thông tin người dùng h?ng

Ki?m tra xem li?u v?n đ? đư?c c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i bài vi?t này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, h?y xem ph?n H? tr? b? sung .

Thông tin thêm

N?u qu? v? không th? xóa URL dài t? l?ch s? duy?t c?a b?n, h?y xem B?n không th? xóa URL dài t? l?ch s? duy?t trong Internet Explorer trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

H? tr? b? sung

Ki?m tra xem li?u v?n đ? đư?c c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i bài vi?t này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n c?ng có th? s? d?ng web site b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? t?m ra gi?i pháp khác. M?t s? b?n ghi d?ch v? web site b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft cung c?p bao g?m:

tra c?u cơ s? ki?n th?c: tra c?u h? tr? k? thu?t thông tin và các công c? t? giúp cho s?n ph?m c?a Microsoft.

Trung tâm gi?i pháp: Xem câu h?i thư?ng g?p dành riêng cho s?n ph?m và h? tr? n?i b?t.

C?ng đ?ng Microsoft: Liên h? v?i đ?i tác, b?n bè, và Microsoft nh?t có giá tr? chuyên (MVP)

Các tùy ch?n h? tr? khác: S? d?ng các web site đ? đ?t m?t câu h?i, liên l?c b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft ho?c cung c?p thông tin ph?n h?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2652752 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Windows Internet Explorer 9
T? khóa: 
kbmt KB2652752 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2652752

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com