Apskate vai Internet Explorer 9 v?stures saglab??anu saist?to probl?mu nov?r?ana

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2652752 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

?aj? rakst? probl?mu nov?r?anas darb?bas, kas var pal?dz?t atrisin?t probl?mas, ja nevar skat?t vai saglab?t savu v?sturi Internet Explorer 9.

IEMESLS

Probl?mas skat??an?s vai saglab?ta Web lapu v?sture, var rasties viena vai vair?ku ??du iemeslu d??:

 • ??da probl?ma var rasties, ja ir Dz?st p?rl?ko?anas v?sturi, izejot r?ti?u p?rbaud?ts interneta opcijas.
 • Ja cietais disks ir gandr?z pilns, jums var b?t nepiecie?ams, lai atbr?votu vietu disk?.
 • 0 Vai maz var noteikt dienu skaitu, ko programma Internet Explorer saglab? j?su apmekl?to Web lapu v?stur?. P?c ?? termi?a beig?an?s v?sture tiek autom?tiski dz?sta.
 • J?su v?sture var b?t boj?ts vai sl?gts cits process.
 • Re?istra atsl?gas ir k?uvu?i, boj?ta vai modific?ta.
 • Lietot?ja profil?, iesp?jams, ir boj?ts.

RISIN?JUMS

1. Metode: P?rbaudiet, vai Dz?st p?rl?ko?anas v?sturi, iziet lodzi?? Interneta opcijas nav p?rbaud?ta.
 1. Atveriet Internet Explorer, noklik??inot uz S?kums pogu. Mekl??anas lodzi?? ierakstiet Internet Explorer un p?c tam mekl??anas rezult?tu sarakst? noklik??iniet uz Programma Internet Explorer.
 2. Noklik??iniet uz pogas R?ki un p?c tam noklik??iniet uz Interneta opcijas.
 3. Zem Visp?r?j? cilni, un p?c tam sada?? P?rl?ko?anas v?sture, p?rliecinieties, vai Dz?st p?rl?ko?anas v?sturi, izejot lodzi??, nav p?rbaud?ta.
P?rbaudiet, vai probl?ma ir atrisin?ta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ir pabeigts. Ja probl?ma nav nov?rsta, p?rejiet pie n?kam?s metodes.


2. Metode: P?rbaudiet, lai redz?tu, ja cietaj? disk? ir pietiekami daudz br?vas vietas
 1. Atveriet Internet Explorer, noklik??inot uz S?kums pogu. Mekl??anas lodzi?? ierakstiet Programma Internet Explorer, un p?c tam mekl??anas rezult?tu sarakst? noklik??iniet uz Programma Internet Explorer.
 2. Noklik??iniet uz pogas R?ki un p?c tam noklik??iniet uz Interneta opcijas.
 3. Zem Visp?r?j? cilni, un p?c tam sada?? P?rl?ko?anas v?sture, noklik??iniet uz Iestat?jumus. Zem Diska vietas, p?rliecinieties, vai disk? ir iestat?ts uz 250 MB, un zem V?sture, p?rliecinieties, vai Cik dienas glab?t apmekl?to lappu?u v?sturi ir iestat?ts l?dz 20.
  Piez?me: Ja nev?laties, lai t?mek?a lapu v?sture, iestatiet dienu skaitu 0.
P?rbaudiet, vai probl?ma ir atrisin?ta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ir pabeigts. Ja probl?ma nav nov?rsta, p?rejiet pie n?kam?s metodes.


3. Metode: Izdz?st interneta pagaidu failus

Ieteicams dz?st pagaidu interneta failus periodiski, lai atbr?votu vietu disk?.

 1. Atveriet Internet Explorer, noklik??inot uz S?kums pogu. Mekl??anas lodzi?? ierakstiet Programma Internet Explorer, un p?c tam mekl??anas rezult?tu sarakst? noklik??iniet uz Programma Internet Explorer.
 2. Noklik??iniet uz pogas R?ki un p?c tam noklik??iniet uz Interneta opcijas.
 3. Zem Visp?r?j? cilni, un p?c tam sada?? P?rl?ko?anas v?sture noklik??iniet uz Dz?st.
 4. Programm? Dz?st p?rl?ko?anas v?sturi dialoglodzi?? atlasietPagaidu interneta faili, s?kfaili un v?sturi, noklik??iniet uz Dz?st, un p?c tam noklik??iniet uz labi.  

  Izmai?as st?sies sp?k? n?kamreiz, kad atverat p?rl?kprogrammu Internet Explorer
P?rbaudiet, vai probl?ma ir atrisin?ta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ir pabeigts. Ja probl?ma nav nov?rsta, p?rejiet pie n?kam?s metodes.


4. Metode: Atiestat?t Internet Explorer iestat?jumus

Br?din?jums: Internet Explorer atiestat??ana ir neatgriezeniska. P?c atiestat??anas visi iepriek??jie iestat?jumi z?d un nevar atg?t. Atiestat?t Internet Explorer iestat?jumus, skatiet atiestat?t Internet Explorer 9 iestat?jumus.

P?rbaudiet, vai probl?ma ir atrisin?ta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ir pabeigts. Ja probl?ma nav nov?rsta, p?rejiet pie n?kam?s metodes.5. Metode: Atjaunot j?su p?rl?ko?anas v?sturi

Turpm?k st?st?ts, k? par?d?t sl?ptos failus un mapes.

 1. Atveriet mapes opcijas, noklik??inot uz S?kums noklik??inot uz pogas Vad?bas panelis, noklik??inot uz Izskats un personaliz?cija, un p?c tam noklik??inot uz Mapes opcijas.
 2. Noklik??iniet uzSkats TAB.
 3. Zem Papildu iestat?jumi, noklik??iniet uz R?d?t sl?ptos failus, mapes un diskus, un no?emiet atz?mi no Pasl?pt aizsarg?tos oper?t?jsist?mas failus, un p?c tam noklik??iniet uz labi.
L?k, k? manu?li dz?st p?rl?ko?anas v?sturi.
 1. Aizveriet visus Internet Explorer un Windows Explorer logus, kas ?obr?d ir atv?rti.
 2. Noklik??iniet uz S?kums pogas, noklik??iniet uz Palaist, ierakstiet %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\windows\ , un p?c tam noklik??iniet uz labi.
 3. Manu?li izdz?st visu savu v?sturi, dz?st visu mapes izdz?st ?pa?o v?sturi, tikai izdz?st failus, kurus v?laties saglab?t saturu.
P?rbaudiet, vai probl?ma ir atrisin?ta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ir pabeigts. Ja probl?ma nav nov?rsta, p?rejiet pie n?kam?s metodes.

Detaliz?ta inform?cija par probl?mu nov?r?anu

?? sada?a ir paredz?ta vair?k pieredz?ju?iem datoru lietot?jiem.  Ja j?s neesat apmierin?ti ar papildu Trauc?jummekl??ana, dodieties uz "Papildu atbalsts"sada??.

1. Metode: Dz?st j?suHKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft\Windows\Current\Version\Internet\Settings\5.0 re?istra atsl?gu

BR?DIN?JUMS: Nepareizi lietojot re?istra redaktoru, var rasties nopietnas probl?mas, kuru d?? var n?kties atk?rtoti instal?t oper?t?jsist?mu. Microsoft nevar garant?t, ka var atrisin?t probl?mas, kas rodas nepareizas izmanto?anas Registry Editor. Lietojiet re?istra redaktoru uz savu risku.

 1. Noklik??iniet uz S?kums, noklik??iniet uz Palaist, ierakstiet regedit, un p?c tam noklik??iniet uz labi.
 2. Atrodiet un p?c tam noklik??iniet uz ??das re?istra atsl?gas:

  HKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft\Windows\Current\Version\Internet\Settings\5.0
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila un p?c tam noklik??iniet uz Dz?st.
 4. Aizveriet re?istra redaktoru

P?rbaudiet, vai probl?ma ir atrisin?ta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ir pabeigts. Ja probl?ma nav nov?rsta, p?rejiet pie n?kam?s metodes.

2. Metode: Boj?ta lietot?ja profila labo?ana

Ja j?su lietot?ja profils ir boj?ts, jums b?s j?izveido jauns profils un j?p?rkop? visus failus no eso?? profila uz jauno profilu. Lai izveidotu jaunu lietot?ja profilu un p?c tam iekop?t failus, izpildiet ?aj? pant?:

Boj?ta lietot?ja profila labo?ana

P?rbaudiet, vai probl?ma ir atrisin?ta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ir pabeigts. Ja probl?ma netiek nov?rsta, skatiet Papildu atbalsts sada??.

PAPILDINDORM?CIJA

Ja j?s nevarat dz?st p?rl?ko?anas v?sturi ilgi URL, skatiet Ilgi URL nevar dz?st p?rl?ko?anas v?sturi p?rl?kprogramm? Internet Explorer dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2

Papildu atbalsts

P?rbaudiet, vai probl?ma ir atrisin?ta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ir pabeigts. Ja probl?ma netiek nov?rsta, var izmantot ar? Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu vietni, j?atrod citi risin?jumi. Da?i pakalpojumi, kas nodro?ina Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu vietni, iek?auj ??du tekstu:

Mekl?jams zin??anu b?zes: Mekl?jiet tehnisk? atbalsta inform?ciju un pa?pal?dz?bas r?ki Microsoft produktiem.

Risin?jumu centri: Skat?t ?pa?s bie?i uzdoto jaut?jumu un atbalsta izce?.

Microsoft atbildes: Sazin?ties ar kol??iem, l?dzv?rt?giem lietot?jiem un Microsoft visaugst?k nov?rt?tajiem profesion??iem (MVP)

Citas atbalsta opcijas: Izmantot t?klu web, lai uzdotu jaut?jumu, sazinieties ar Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju vai sniegt atsauksmes.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2652752 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 14. febru?ris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Internet Explorer 9
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2652752 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2652752

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com