Mô t? v? văn ph?ng Microsoft C?p nh?p: 13 tháng mư?i hai, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2651813 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Ngày th? ba 13 tháng mư?i hai, năm 2011, Microsoft phát hành b?n c?p nh?t b?o m?t và nonsecurity sau. Các b?n c?p nh?t hàng tháng đư?c d? đ?nh đ? gi? khách hàng c?a chúng tôi an toàn và thông tin m?i nh?t. Chúng tôi khuyên b?n nên cài đ?t b?n c?p nh?t t?t c? các áp d?ng cho b?n.

THÔNG TIN THÊM

C?p nh?t các b?n C?p Nh?t trong kho tàng ki?n th?c sau bài vi?t đư?c bao g?m trong 13 tháng mư?i hai năm 2011.

C?p Nh?t b?o m?t
 • 2589398 MS11-100: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Pinyin IME 2010 cho Microsoft Office 2010 và Microsoft Office 2010 Service Pack 1: tháng mư?i hai 13, 2011
 • 2589320 MS11-099: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Office 2010 và Microsoft Office 2010 Service Pack 1: tháng mư?i hai 13, 2011
 • 2553185 MS11-094: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho PowerPoint 2010: tháng mư?i hai 13, 2011
 • 2596912 MS11-094: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho PowerPoint Viewer 2007: 13 tháng mư?i hai, 2011
 • 2596843 MS11-094: Mô t? security update for Microsoft Office Compatibility Pack cho Word, Excel và PowerPoint 2007 File Formats: 13 tháng mư?i hai, 2011
 • 2596764 MS11-094: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho PowerPoint 2007: 13 tháng mư?i hai, 2011
 • 2596705 MS11-091: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho nhà xu?t b?n 2007: 13 tháng mư?i hai, 2011

B?n C?p Nh?t nonsecurity
 • 2553439 Mô t? c?a Excel 2010 update: tháng mư?i hai 13, 2011
 • 2596963 Mô t? v? C?p Nh?t Office 2010: tháng mư?i hai 13, 2011
 • 2596964 Mô t? v? C?p Nh?t Office 2010: tháng mư?i hai 13, 2011
 • 982726 Mô t? c?a Outlook 2010 Junk Email Filter update: tháng mư?i hai 13, 2011
 • 2553270 Mô t? v? C?p Nh?t Office 2010: tháng mư?i hai 13, 2011
 • 2553385 Mô t? v? C?p Nh?t Office 2010: tháng mư?i hai 13, 2011
 • 2596596 Mô t? c?a Excel 2007 update: tháng mư?i hai 13, 2011
 • 2596789 Mô t? c?a Excel 2007 update: tháng mư?i hai 13, 2011
 • 2596651 Mô t? v? C?p nh?t h? th?ng văn ph?ng 2007: 13 tháng mư?i hai, 2011
 • 2597035 Mô t? c?a Outlook 2003 Junk Email Filter update: tháng mư?i hai 13, 2011

Thu?c tính

ID c?a bài: 2651813 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2651813 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2651813

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com