ACC: Saist?t?s tabulas SQL Server nav iesp?jas SQL login / parole, k? paredz?ts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2650051 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Apsveriet ??das secnario: izveidot faila DSN, kas izmanto draiveri Microsoft SQL Server un SQL autentifik?ciju, dro??bai. Kad j?s izveidojat saist?to tabulu, ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
  • Nav noklik??iniet, lai atlas?tu Saglab?t paroli opcija Saist?t tabulas dialoglodzi??.
  • Server?, kur? darbojas SQL Server, lai ne?autu parole tiek saglab?ta Access tabulu MSysConf ir konfigur?ts.
??d? gad?jum? atverot saist?to tabulu programm? Access gaid?j?t, lai netiktu pras?ts ievad?t SQL Server login un paroli. T? viet?, tabula tiek atv?rta, nepieprasot pilnvaras.

IEMESLS

??d? gad?jum? savienojuma virkne, kas tiek glab?ts Microsoft Office Access l?dz?gs ?im:
VAD?T?JS = SQL server?;SERVER = servername\sqlinstancename;APP = Microsoft Office 2010; datu b?zes = NorthwindSQL
Jo ?? savienojuma virkne nav nor?d?ta lietot?ja ID (UID), programma Access m??ina lietot Windows autentifik?ciju. Ja lietot?js tiek autentific?ts veiksm?gi, izmantojot Windows autentifik?ciju, jums nepied?v? SQL Server login un paroli.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, var?tu izmantot Windows autentifik?ciju. Lai ieg?tu vair?k inform?cijas, l?dzu, skatiet ?o zin??anu b?zes rakstu:

Izv?l?ties autentifik?cijas re??mu
http://technet.Microsoft.com/en-us/library/ms144284.aspx

Ja v?laties, lai lietotu SQL autentific??anu, bet gribu nevar saglab?t SQL login un paroli datu piek?uves, var izmantot k?du no ??m metod?m:
  • Faila DSN viet? izmantot lietot?ja DSN vai ma??nu DSN.
  • Lietot?ja Windows autentifik?cijas at?auju no?em?ana no servar, kur? darbojas SQL Server.
  • Izmantot SQL Native Client draiveri, nevis SQL Server driver.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? saglab?t SQL servera pieteik?an?s ID un paroles, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
209502 K? uzglab?t SQL datu b?zes lietot?jv?rda ID un paroles lok?li

Rekviz?ti

Raksta ID: 2650051 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 7. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Office Access 2003
  • Microsoft Office Access 2007
  • Microsoft Access 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2650051 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2650051

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com