Rollup 1 cho Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 Service Pack 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2649961 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Bài này li?t kê các v?n đ? đó c? đ?nh trong Rollup 1 cho Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 Service Pack 2 (SP2).

Các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói rollup này

Các v?n đ? đó c? đ?nh đư?c li?t kê trong bài vi?t sau. Đ? xem các v?n đ?, b?m s? Microsoft Knowledge Base (KB) đ? xem bài vi?t.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? lư?ng KBTiêu đ?
2654016Kh?c ph?c: M?t khách hàng có th? không thành công trong khi truy c?p m?t ?ng d?ng Java SSO xu?t b?n lên web trong m?t môi trư?ng Threat Management Gateway 2010
2653703Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c m?t "l?i: Subreport không đư?c hi?n th?" thông báo l?i trong báo cáo ho?t đ?ng ngư?i dùng ho?c ho?t đ?ng trang web trong m?t môi trư?ng Forefront Threat Management Gateway 2010
2654585Kh?c ph?c: UDP các gói có th? tr? thành backlogged khi b?n tăng s? "t?i đa UDP phiên đ?ng th?i trên m?t đ?a ch? IP" thi?t l?p trong m?t môi trư?ng Forefront Threat Management Gateway 2010
2624178Kh?c ph?c: Threat Management Gateway 2010 qu?n tr? viên có th? không th? t?o các báo cáo
2636183Kh?c ph?c: C? hai m?t c?a m?t k?t n?i TCP đóng khi ?ng d?ng khách ho?c ?ng d?ng t? xa m?t n?a-đóng k?t n?i TCP trong m?t môi trư?ng Forefront Threat Management Gateway 2010
2653669Kh?c ph?c: Thông tin sơ lư?c v? b?ng đ?u ghi đè URL và cho ngư?i dùng ghi đè đ?u cai tr? b?ng hi?n th? không chính xác thông tin trong m?t môi trư?ng Forefront Threat Management Gateway 2010
2617060Đi đ?u TMG 2010 cho phép các k?t n?i trang web, trang web L2TP trong RRAS
2655951Kh?c ph?c: Nh?t k? t? trong d?ng ch? đ? c?a m?t c?nh báo email là không th? đ?c đư?c trong phiên b?n ti?ng Nh?t c?a Forefront Threat Management Gateway 2010
2654068Kh?c ph?c: "ngư?i nghe Web không đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng SSL" thông đi?p c?nh báo có th? x?y ra khi b?n c?u h?nh m?t nghe Web s? d?ng m?t gi?y ch?ng nh?n SSL h?p l? trong m?t môi trư?ng Forefront Threat Management Gateway 2010
2654193Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c m?t thông báo "Bad yêu c?u" l?i khi b?n c? g?ng truy c?p vào Outlook Web App trong m?t môi trư?ng Forefront Threat Management Gateway 2010
2654074Kh?c ph?c: So sánh chu?i tháng tr? thành ch? khi b?n xu?t b?n m?t trang web b?ng cách s? d?ng Forefront Threat Management Gateway 2010
2658903Kh?c ph?c: D?ch v? Forefront Threat Management Gateway Firewall (Wspsrv.exe) có th? s?p đ? thư?ng xuyên cho m?t trang web đư?c xu?t b?n đư?c b?o đ?m b?ng SSL sau khi b?n cài đ?t Service Pack 2

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 Service Pack 2 (SP2).

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Authdflt.dll7.0.9193.515249,76822-Dec-201115: 34x 64
Comphp.dll7.0.9193.515257,47222-Dec-201115: 34x 64
Complp.dll7.0.9193.515108,12822-Dec-201115: 34x 64
Cookieauthfilter.dll7.0.9193.515676,15222-Dec-201115: 34x 64
Dailysum.exe7.0.9193.515186,38422-Dec-201115: 34x 64
DiffServ.dll7.0.9193.515162,71222-Dec-201115: 34x 64
Diffservadmin.dll7.0.9193.515310,49622-Dec-201115: 34x 64
Empfilter.dll7.0.9193.515709,13622-Dec-201115: 34x 64
Empscan.dll7.0.9193.515267,76022-Dec-201115: 34x 64
Gwpafltr.dll7.0.9193.515191,04022-Dec-201115: 34x 64
Httpadmin.dll7.0.9193.515243,04022-Dec-201115: 34x 64
Httpfilter.dll7.0.9193.515251,30422-Dec-201115: 34x 64
Isarepgen.exe7.0.9193.51579,80022-Dec-201115: 34x 64
Ldapfilter.dll7.0.9193.515189,99222-Dec-201115: 34x 64
Linktranslation.dll7.0.9193.515418,68822-Dec-201115: 34x 64
Managedapi.dll7.0.9193.51580,84822-Dec-201115: 34x 64
Microsoft.isa.reportingservices.dll7.0.9193.515876,42422-Dec-201115: 34x 64
Microsoft.isa.RPC.managedrpcserver.dll7.0.9193.515172,53622-Dec-201115: 34x 64
Microsoft.isa.RPC.rwsapi.dll7.0.9193.515137,01622-Dec-201115: 34x 64
Mpclient.dll7.0.9193.515128,72822-Dec-201115: 34x 64
Msfpc.dll7.0.9193.5151,076,84022-Dec-201115: 34x 64
Msfpccom.dll7.0.9193.51513,436,85622-Dec-201115: 34x 64
Msfpcsnp.dll7.0.9193.51517,094,90422-Dec-201115: 34x 64
Mspadmin.exe7.0.9193.5151,118,55222-Dec-201115: 34x 64
Mspapi.dll7.0.9193.515130,77622-Dec-201115: 34x 64
Mspmon.dll7.0.9193.515150,32822-Dec-201115: 34x 64
Mspsec.dll7.0.9193.51584,96822-Dec-201115: 34x 64
Preapi.dll7.0.9193.51521,62422-Dec-201115: 34x 64
Radiusauth.dll7.0.9193.515137,99222-Dec-201115: 34x 64
Softblockfltr.dll7.0.9193.515143,64822-Dec-201115: 34x 64
Updateagent.exe7.0.9193.515211,61622-Dec-201115: 34x 64
W3filter.dll7.0.9193.5151,403,34422-Dec-201115: 34x 64
W3papi.dll7.0.9193.51521,11222-Dec-201115: 34x 64
W3pinet.dll7.0.9193.51535,52822-Dec-201115: 34x 64
W3prefch.exe7.0.9193.515341,40822-Dec-201115: 34x 64
Webobjectsfltr.dll7.0.9193.515170,41622-Dec-201115: 34x 64
Wploadbalancer.dll7.0.9193.515203,93622-Dec-201115: 34x 64
Wspapi.dll7.0.9193.51549,93622-Dec-201115: 34x 64
Wspsrv.exe7.0.9193.5152,445,19222-Dec-201115: 34x 64
Reportadapter.dll7.0.9193.515723,98422-Dec-201115: 34Agnostic (qu?n l?)
Reportdatacollector.dll7.0.9193.5151,127,74422-Dec-201115: 34Agnostic (qu?n l?)

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Forefront Threat Management Gateway 2010 SP2, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
T?i thông tin cho Forefront TMG 2010 SP2
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2649961 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise
    • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbfix kbbug kbmt KB2649961 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2649961

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com