"M?t l?i m?ng b?t ng? xu?t hi?n" l?i tin nh?n khi b?n c? g?ng đ? duy?t m?t thư m?c DFS trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2649905 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t phân ph?i t?p tin h? th?ng không gian tên (DFSN) mà bao g?m hai t?p tin máy ch?.

  Lưu ?Các máy ch? t?p tin có th? là Windows trên ho?c bên th? ba d?a trên. Ví d?, máy ch? t?p tin có th? là d?a trên Windows Server 2008 R2 máy ch? ho?c máy ch? Samba.
 • B?n t?o m?t ph?n trên m?i máy ch? file.
 • B?n ch?n cácKhông có t?p ho?c chương tr?nh t? c?p chia s? s?n dùng gián tuy?ntùy ch?n trong các Thu?c tínhh?p c?a m?i thư m?c chia s? n?u máy ch? t?p tin Windows d?a trên và h? tr? các tính năng t?p gián tuy?n.

  Lưu ?Thao tác này ngăn c?n máy tính khách th?c hi?n b? nh? đ?m gián tuy?n trên n?i dung c?a m?i thư m?c chia s?.
 • B?n t?o m?t thư m?c DFS m?i trong DFSN, và sau đó b?n thêm đư?ng d?n UNC c? ph?n hai là m?c tiêu c?a c?p DFS.
 • B?n cho phép b? nh? đ?m phía khách hàng (CSC) trên m?t máy tính khách hàng đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n c? g?ng đ? duy?t các thư m?c DFS b?ng cách s? d?ng Windows Explorer trên máy khách.
Trong t?nh hu?ng này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau không liên t?c:

M?t l?i m?ng b?t ng? x?y ra

Ngoài ra, khi b?n m? m?t thư m?c ph?, Windows Explorer ho?c là không hi?n th? các n?i dung c?a thư m?c ho?c nh?y t?i thư m?c chính. Hành vi này x?y ra n?u b?n có nhi?u t?ng l?p c?a nh?ng chia s? c?p c?a b?n.

N?u b?n sao chép t?p tin t? thư m?c DFS vào máy tính khách hàng, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

0x8007003b, m?t l?i m?ng b?t ng? x?y ra.

Lưu ?V?n đ? này không x?y ra n?u CSC vô hi?u hóa trên máy khách.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t các hotfix trên khách hàng máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Cscapi.dll6.1.7600.2111034,81620-Tháng mư?i hai-201105: 34x 86
Cscdll.dll6.1.7600.2111023,04020-Tháng mư?i hai-201105: 34x 86
Cscapi.dll6.1.7601.2188034,81620-Tháng mư?i hai-201107: 00x 86
Cscdll.dll6.1.7601.2188023,04020-Tháng mư?i hai-201107: 00x 86
CSC.sys6.1.7600.21110387,58420-Tháng mư?i hai-201103: 27x 86
Cscmig.dll6.1.7600.21110109,56820-Tháng mư?i hai-201105: 34x 86
Microsoft-Windows-offlinefiles-Core-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3,14420-Tháng mư?i hai-201105: 54Không áp d?ng
CSC.sys6.1.7601.21880388,09620-Tháng mư?i hai-201104: 15x 86
Cscmig.dll6.1.7601.21880109,56820-Tháng mư?i hai-201107: 00x 86
Microsoft-Windows-offlinefiles-Core-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3,14420-Tháng mư?i hai-201107: 21Không áp d?ng
Cscsvc.dll6.1.7600.21110546,81620-Tháng mư?i hai-201105: 34x 86
Microsoft-windows-offlinefiles.mofKhông áp d?ng1.77619 Tháng mư?i hai, 201123: 58Không áp d?ng
Cscsvc.dll6.1.7601.21880547,32820-Tháng mư?i hai-201107: 00x 86
Microsoft-windows-offlinefiles.mofKhông áp d?ng1.77620-Tháng mư?i hai-201100: 01Không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Cscapi.dll6.1.7600.2111046,08020-Tháng mư?i hai-201106: 26x 64
Cscdll.dll6.1.7600.2111030,20820-Tháng mư?i hai-201106: 26x 64
Cscapi.dll6.1.7601.2188046,08020-Tháng mư?i hai-201106: 16x 64
Cscdll.dll6.1.7601.2188030,20820-Tháng mư?i hai-201106: 16x 64
CSC.sys6.1.7600.21110513,53620-Tháng mư?i hai-201103: 47x 64
Cscmig.dll6.1.7600.21110137,21620-Tháng mư?i hai-201106: 26x 64
Microsoft-Windows-offlinefiles-Core-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3,14420-Tháng mư?i hai-201106: 47Không áp d?ng
CSC.sys6.1.7601.21880515,07220-Tháng mư?i hai-201103: 35x 64
Cscmig.dll6.1.7601.21880137,21620-Tháng mư?i hai-201106: 16x 64
Microsoft-Windows-offlinefiles-Core-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3,14420-Tháng mư?i hai-201106: 34Không áp d?ng
Cscsvc.dll6.1.7600.21110693,24820-Tháng mư?i hai-201106: 26x 64
Microsoft-windows-offlinefiles.mofKhông áp d?ng1.77619 Tháng mư?i hai, 201123: 57Không áp d?ng
Cscsvc.dll6.1.7601.21880693,24820-Tháng mư?i hai-201106: 16x 64
Microsoft-windows-offlinefiles.mofKhông áp d?ng1.77619 Tháng mư?i hai, 201123: 52Không áp d?ng
Cscapi.dll6.1.7600.2111034,81620-Tháng mư?i hai-201105: 34x 86
Cscdll.dll6.1.7600.2111023,04020-Tháng mư?i hai-201105: 34x 86
Cscapi.dll6.1.7601.2188034,81620-Tháng mư?i hai-201107: 00x 86
Cscdll.dll6.1.7601.2188023,04020-Tháng mư?i hai-201107: 00x 86

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng l?nh sau đây đ? vô hi?u hoá CSC:
wmic đư?ng d?n win32_offlinfilescache g?i cho phép sai

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? DFS, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung đ? DFS
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_47246d2666f60185913a9a5414138f32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_337bddf46b85ad85.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.057 ngư?i
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)16: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_9f940dbb04aa8a2e1b03bca689fbc73c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_d2c6b5979a502e9e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)16: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_d3cb11aab9d8c4d8d35d4a9a75cfb2b2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_a1551e160da01fda.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.057 ngư?i
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)16: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_ff0649827e9826515c6f771a38b84d67_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_7794d180e8890ed4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)16: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_ac117e4773624f0d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,017
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)06: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_adac53b770c14b4e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,017
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)07: 35
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_9eeecd5dd6245f33.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,592
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)06: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_a089a2cdd3835b74.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,592
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)07: 35
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_0a7a1680db9d5997.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin56,703
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)06: 11
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_0c14ebf0d8fc55d8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin56,703
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)07: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_3ecd44d529d039ca9b07fc9608106780_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_c60a67d9be46e6b1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.063
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)16: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_4bd0994aa18dc8fa964e20ad61b3dc67_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_d5fcab12e9315cf5.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)16: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_5bdddf865b99c007b7224dc233ee5ad6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_21770b3cb4715bd1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)16: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_66b9afa21b10c6fdf0d4366190b31d8c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_28d382d5c48f9439.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.063
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)16: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_9f940dbb04aa8a2e1b03bca689fbc73c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_2ee5511b52ad9fd4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)16: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_adc48635690ac974998d31d55fc99dc8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_fb3f3c14a891a14d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)16: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_c656d8ac210060c63409cb20a4c5f41b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_9a4cf2c4072b8513.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.070
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)16: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_ff0649827e9826515c6f771a38b84d67_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_d3b36d04a0e6800a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)16: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_083019cb2bbfc043.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,019
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)07: 00
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_09caef3b291ebc84.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,019
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)08: 10
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_fb0d68e18e81d069.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,596
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)07: 00
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_fca83e518be0ccaa.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,596
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)08: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_6698b20493facacd.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin56,710
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)07: 05
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_683387749159c70e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin56,710
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)08: 14
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21110_none_ac117e4773624f0d.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,017
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)06: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-o...inefiles-win32-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21880_none_adac53b770c14b4e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,017
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i hai-2011
Th?i gian (UTC)07: 35
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2649905 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2649905 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2649905

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com