Làm th? nào đ? xu?t chuy?n liên h? t? Outlook 2011 dành cho Mac sang Exchange Online b?ng cách s? d?ng Outlook Web App trong môi trư?ng Office 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2648667 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách xu?t liên h? t? Microsoft Outlook 2011 dành cho Mac Microsoft Exchange Online b?ng cách s? d?ng Microsoft Outlook Web App trong m?t môi trư?ng Microsoft Office 365.

THÔNG TIN

K?ch b?n

Ngư?i dùng thi?t l?p h? sơ Outlook 2011 dành cho Mac đ? k?t n?i v?i h?p thư Exchange Online c?a m?nh trong Office 365. Tuy nhiên, liên h? bên ngoài không đ?ng b? hóa v?i Exchange Online. Đi?u này x?y ra v? liên h? bên ngoài ph?i đư?c xu?t t? Outlook 2011 dành cho Mac và sau đó nh?p vào Outlook Web App. Tuy nhiên, phương pháp hi?n hành đ? xu?t chuy?n liên h? t? Outlook 2011 dành cho Mac là s? d?ng t?p văn b?n ngăn cách và loại tệp này không đư?c h? tr? trong Office 365.

Quy tr?nh

Xu?t liên h? t? Outlook 2011 dành cho Mac sang Exchange Online b?ng cách s? d?ng Outlook Web App, h?y làm theo các bư?c sau.

Bư?c 1: Xu?t liên h? t? Outlook 2011 dành cho Mac

 1. Trong Outlook 2011 dành cho Mac, trên menu t?p , b?m vào xu?t.
 2. Trong b?n xu?t h? tr?, b?m danh b? vào danh sách (văn b?n ngăn cách b?ng tab), và sau đó b?m vào nút ch?n m?t m?i tên bên ph?i.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Ch?n m?t ?nh ch?p màn h?nh c?a trang xu?t h? tr?, Hi?n th? s? liên l?c vào danh sách (văn b?n ngăn cách b?ng tab)

 3. B?m hoàn t?t đ? hoàn thành.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh c?a trang xu?t hoàn t?t
Lưu ?:
 • Ngăn cách b?ng d?u ki?m tab t?p đư?c lưu v?i tên m? r?ng .txt.
 • Liên h? đang đư?c liên k?t v?i tài kho?n Microsoft Exchange Server ho?c tài kho?n b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại không xu?t.

Bư?c 2: M? danh b? b?ng cách s? d?ng Excel 2011 dành cho Mac

 1. Trong Excel 2011 dành cho Mac, trên menu t?p , b?m m?, và sau đó ch?n t?p .txt mà b?n đ? t?o ? bư?c 1.
 2. Trong thu?t s? nh?p văn b?n, h?y làm theo các bư?c sau. Xin lưu ? r?ng các bư?c ti?p theo ba, thi?t đ?t m?c đ?nh đư?c s? d?ng.
  1. Ch?n Delimited ki?u t?p, và sau đó nh?p vào ti?p theo.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Ch?n m?t ?nh ch?p màn h?nh c?a thu?t s? nh?p văn b?n, Hi?n th? các loại tệp đư?c ngăn cách

  2. Trong d?u ki?m tách, b?m đ? ch?n hộp kiểm tra Tab , và sau đó nh?p vào ti?p theo.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   ?nh ch?p màn h?nh c?a thu?t s? nh?p văn b?n Hi?n th? Tab h?p ch?n

  3. Trong c?t d? li?u đ?nh d?ng, ch?n chung, và sau đó b?m k?t thúc.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   ?nh ch?p màn h?nh c?a thu?t s? nh?p văn b?n, Hi?n th? chung đư?c ch?n là d?ng th?c d? li?u c?t

Bư?c 3: Xu?t liên h? sang t?p .csv b?ng cách s? d?ng Excel 2011 dành cho Mac

 1. Trong Excel 2011 dành cho Mac, trên menu t?p , b?m Lưu dư?i d?ng.
 2. Trong h?p Lưu v?i tên , nh?p tên cho t?p.
 3. Trên menu b?t lên đ?nh d?ng , ch?n MS-DOS phân tách b?ng d?u ki?m ph?y (.csv), và sau đó b?m lưu.
 4. M?t hộp thoại s? xu?t hi?n có thông báo sau:
  S? làm vi?c này bao g?m các tính năng s? không ho?t đ?ng ho?c có th? đư?c lo?i b? n?u b?n lưu ? đ?nh d?ng t?p đ? ch?n. B?n có mu?n ti?p t?c không?
 5. Nh?p vào ti?p t?c.

Bư?c 4: Nh?p các đ?a ch? liên l?c Outlook Web App

 1. Trong Outlook Web App, trên menu tu? ch?n , b?m vào Xem t?t c? Tu? ch?n.
 2. ? bên ph?i, trong l?i t?t cho nh?ng th? khác, b?n có th? th?c hi?n, b?m nh?p danh b? t? tài khoản email hi?n t?i.
 3. Tr?nh duy?t t?p .csv mà b?n đ? t?o ? bư?c 3, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 4. Khi b?n hoàn t?t, các liên h? đư?c hi?n th? trong m?c tin thư thoại danh b? trong Outlook Web App.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách nh?p đ?a ch? liên l?c, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
Nh?p đ?a ch? liên h?
B?n v?n c?n tr? giúp? Truy c?p vào C?ng đ?ng Office 365 .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2648667 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Mười 2014 - Xem xét l?i: 9.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365m o365022013 kbgraphic kbmt KB2648667 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2648667

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com