B?n không th? cài đ?t RDS CALs t? đ?ng b?ng cách s? d?ng Windows PowerShell trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2648662 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t t? xa máy tính đ? bàn Licensing (RD c?p gi?y phép) vai tr? d?ch v? trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2.
 • B?n đ? cài đ?t hotfix gói 2618115 trên máy tính.
 • B?n th? cài đ?t t? xa máy tính đ? bàn d?ch v? khách hàng truy c?p gi?y phép (RDS Cal) t? đ?ng b?ng cách s? d?ng Windows PowerShell.
 • B?n ch?n Đi?n tho?i ho?c Tr?nh duy?t web là phương pháp k?t n?i.
 • Máy ch? RD c?p gi?y phép không có k?t n?i Internet ho?t đ?ng.
Trong trư?ng h?p này, b?n không th? cài đ?t RDS Cal và b?n nh?n đư?c thông báo sau:
Truy c?p vào đ?i tư?ng lúc RDS:\LicenseServer\LicenseKeyPacks\LicenseKeyPack b? t? ch?i cho l?nh ghép ng?n New-m?c. Không th? t?o m?t gói gi?y phép chính v? đ?u vào là không h?p l? ho?c quy?n đ? không đ?.

T?i dây: 1 char: 9

+-M?c m?i< -path="" rds:\licenseserver\licensekeypacks="" -connectionmethod="">

+ CategoryInfo: PermissionDenied: (:)) [-M?c] m?i, AccessViolationException + FullyQualifiedErrorId: PermissionDenied,Microsoft.PowerShell.Commands.NewItemCommand

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? máy ch? c?p phép RD không c?n thi?t s? ki?m tra xem nó xác th?c hay không. Hành vi này đ?i h?i truy c?p Internet. V? v?y, vi?c ki?m tra xác th?c không n?u máy ch? RD c?p gi?y phép không có k?t n?i Internet ho?t đ?ng.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Hotfix này là ph? thu?c vào hotfix 2618115. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2618115 B?n không th? kích ho?t m?t máy ch? c?p phép RD ho?c cài đ?t RDS CALs t? đ?ng b?ng cách s? d?ng Windows PowerShell trong Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0. 16xxxWindows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0. 21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 17xxxWindows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1. 21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Licmgr.exe6.1.7600.16385410,62414 Tháng b?y, 200901: 39x 64
Lrwizdll.dll6.1.7600.21097586,24024-Tháng mư?i m?t-201107: 14x 64
Lserver_pkconfig.xmlKhông áp d?ng20,9944 Tháng mư?i m?t 200923: 30Không áp d?ng
Licmgr.exe6.1.7601.17514410,62420 Tháng mư?i m?t, 201013: 24x 64
Lrwizdll.dll6.1.7601.21866586,75224-Tháng mư?i m?t-201107: 08x 64
Lserver_pkconfig.xmlKhông áp d?ng20,99405 Tháng mư?i m?t, 201001: 57Không áp d?ng

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong hai ho?c c? hai nh?ng phương pháp sau đây:
 • K?t n?i máy ch? Internet và sau đó ch?y l?nh Windows PowerShell m?t l?n n?a.
 • N?u máy tính không có k?t n?i Internet hi?n ho?t, s? d?ng bàn đi?u khi?n qu?n l? c?p phép RD đ? ch?n các Đi?n tho?i ho?c Tr?nh duy?t web trên các Phương th?c k?t n?i tab.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_4853300404aae42e01ed5f9baeefe55c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_c67b74171c7402f8.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin727
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)16: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_559fd094b9ae753be338c95787e9a71c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_36392be73b6017a5.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin727
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)16: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...-licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_a0b5a4c1e25a5b6a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,083
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)16: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...-licensingadminpack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_a2bb9b05df692411.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,083
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)16: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,963
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)16: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2648662 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2648662 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2648662

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com