B?n không th? thay đ?i m?t kh?u tài kho?n ngư?i dùng h?t h?n trong m?t phiên máy tính đ? bàn t? xa k?t n?i v?i m?t server d?a trên Windows Server 2008 R2 RD phiên máy ch? trong m?t môi trư?ng VDI

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2648402 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n có m?t máy ch? phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn (máy ch? phiên RD) máy ch? đang ch?y Windows Server 2008 R2 trong m?t môi trư?ng máy tính đ? bàn ?o cơ s? h? t?ng (VDI). Ho?c, b?n có ?ng d?ng t? xa đư?c xu?t b?n thông qua RDWeb.
 • B?n kích ho?t các tùy ch?n cho phép k?t n?i ch? t? máy tính ch?y máy đ? bàn t? xa v?i xác th?c m?c m?ng trong hộp thoại Thu?c tính RDP-Tcp b?ng cách s? d?ng công c? c?u h?nh máy ch? lưu tr? phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn (Tsconfig.msc).
 • B?n thi?t l?p m?t phiên máy tính đ? bàn t? xa đ?n máy ch? t? m?t máy tính khách hàng b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng đư?c c?p quy?n truy c?p máy tính đ? bàn t? xa.
 • M?t kh?u c?a trương m?c ngư?i dùng h?t h?n.
 • B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  B?n ph?i thay đ?i m?t kh?u c?a b?n trư?c khi kí nh?p l?n đ?u tiên. Đ? đư?c tr? giúp, liên h? v?i người quản trị hệ thống ho?c h? tr? k? thu?t c?a b?n.
Trong trư?ng h?p này, m?t d?u ki?m nh?c đ? thay đ?i m?t kh?u không đư?c hi?n th?. V? v?y, b?n không th? thay đ?i m?t kh?u c?a tài kho?n ngư?i dùng.

Lưu ?: V?n đ? này c?ng x?y ra trong b?t k? môi trư?ng RDP trong đó xác th?c m?c m?ng (NLA) và cung c?p h? tr? an ninh ?y nhi?m (CredSSP) đư?c kích ho?t.

V?n đ? này x?y ra ch? khi khách hàng là không thu?c ph?m vi. N?u khách hàng là thu?c ph?m vi, khách hàng s? có th? thay đ?i m?t kh?u.

Khách hàng s? nh?n đư?c l?i ch? khi khách hàng không ph?i là trong tên mi?n. Khách hàng c?ng có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi khách hàng kí nh?p t? vai tr? RDWeb:

tên người dùng ho?c m?t kh?u b?n đ? nh?p là không h?p l?. H?y th? g? nó m?t l?n n?a.
L?i này s? thay đ?i khi b?n đang k?t n?i v?i VDIs ho?c RDSHs tr?c ti?p t? m?t máy tính không-tên mi?n-tham gia n?u hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows 7 khách hàng:
2648397 B?n không th? thay đ?i m?t kh?u tài kho?n ngư?i dùng h?t h?n trong m?t phiên máy tính đ? bàn t? xa t? m?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2
Tuy nhiên, ngư?i dùng s? không đư?c có th? th?c hi?n b?t k? m?t kh?u thay đ?i t? Mstsc.exe chính nó.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t hotfix này trên máy ch? lưu tr? là vai tr? RDWeb. Hotfix này không cung c?p m?t phương pháp đ? thay đ?i m?t kh?u tr?c ti?p thông qua Mstsc.exe cho khách hàng không-tên mi?n-tham gia. Tuy nhiên, sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, ngư?i s? d?ng c? g?ng đ? kí nh?p vào RDWeb (có ngh?a là, vào c?ng thông tin web t?) b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n có m?t kh?u h?t h?n s? đư?c chuy?n hư?ng đ?n trang thay đ?i m?t kh?u. Sau khi h? c?p nh?t m?t kh?u c?a h?, ngư?i dùng s? quay l?i m?t ch?c năng nhà nư?c. H? có th? kí nh?p vào RDWeb b?t lên và ch?y phiên ch?y RemoteApp. H? c?ng có th? s? d?ng t?p tin .rdp ho?c Mstsc.exe.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y vào web site sau đây:
CredSSP spec

Đ?c đi?m k? thu?t giao th?c cho CredSSP, có là không có tham chi?u đ?n kh? năng m?t kh?u ngư?i dùng changethe, trong khi NLA đang ch?y.V? v?y, quan sát hành vi có th? đư?c coi là "b?i thi?t k?."

CredSSP là công ngh? cơ b?n cho phép NLA, và nó không h? tr? thay đ?i m?t kh?u. Do đó, các thay đ?i m?t kh?u không đư?c kích ho?t trong MSTSC. Các khách hàng RD h? tr? NLA nên không th? thay đ?i m?t kh?u c?a ngư?i dùng.

Tr? khi b?n áp d?ng hotfix này trên m?t máy ch? RDWeb và không ph?i trên m?t máy ch? RDSH, b?n không c?n ph?i có các hotfix khách hàng gi?i quy?t v?n đ? thay đ?i m?t kh?u. Có ngh?a là, b?n không c?n ph?i có cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính khách Windows 7 KB 2648397. Sau khi b?n có các hotfix phía máy ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên RDWeb, nó c?ng s? làm vi?c cho các phiên b?n khác c?a Windows như Windows XP.

Tuy nhiên, b?n ph?i làm nhi?u hơn cài đ?t chuyên bi?t các hotfix trên RD Web. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các hotfix, b?n c?n ph?i đ?t m?t lá c? thành TRUE trong Web.config file. theo m?c đ?nh, các tính năng mà đ?i di?n cho lá c? này b? t?t. Đ? b?t tính năng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. 1. m? t?p tin sau đây:

  %systemDrive%/Windows/web/rdweb/pages/web.config
 2. Đ?t giá tr? sau đây đúng:

  <!-- PasswordChangeEnabled: Provides password change page for users. Value must be "true" or "false" -->

  <add key="PasswordChangeEnabled" value="false"></add>
Đôi khi, d?ng này c?a m? có th? m?t ngay c? sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các hotfix. Hành vi này có th? x?y ra b?i v? các t?p tin Web.config, cùng v?i h?u h?t ngư?i dùng c?u h?nh t?p và thi?t đ?t ki?m nh?p, đư?c đánh d?u ki?m là "mutable" c?a chúng tôi cơ s? h? t?ng ph?c v?. Khi giá tr? đư?c đ?t thành TRUE, thi?t l?p s? không ghi đè lên m?t t?p tin b?ng cách s? d?ng phiên b?n m?i hơn n?u ngư?i dùng thay đ?i t?p tin g?c. Hành vi này làm cho ch?c ch?n r?ng t?p tin, cài đ?t chuyên bi?t và m? tùy ch?nh c?a ngư?i dùng không ph?i overwrittenwhen m?t b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t. N?u t?p tin Web.config đư?c thay đ?i ho?c tùy ch?nh, H? th?ng s? không ghi đè lên các t?p tin.

N?u d?ng này c?a m? là m?t tích, b?n nên t? thêm nó vào t?p tin Web.config có liên quan. Đi?u này s? cho phép các ch?c năng m?i.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng hotfix này ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ? m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Ngoài ra, b?n ph?i có các vai tr? máy ch? b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa đư?c cài đ?t chuyên bi?t và b?n ghi d?ch v? vai tr? máy ch? phiên máy tính đ? bàn t? xa và truy c?p Web máy tính đ? bàn t? xa đư?c kích ho?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? Gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? áp d?ng hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này. Đ? tránh kh?i đ?ng l?i, ngăn ch?n b?n ghi d?ch v? vai tr? máy ch? phiên máy tính đ? bàn t? xa.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mC?t m?cNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,21XXXWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,21XXXWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tsportalwebpart.dll6.1.7600.21099294,91229 tháng 11 năm 201109:34x 86
Tsportalwebpart.dll6.1.7601.21868299,00829 tháng 11 năm 201109:05x 86
Config.aspxkhông áp d?ng69,89629 tháng 11 năm 201110:42không áp d?ng
Default.aspxkhông áp d?ng45,95429 tháng 11 năm 201111:00không áp d?ng
Login.aspxkhông áp d?ng59,72229 tháng 11 năm 201110:51không áp d?ng
Password.aspxkhông áp d?ng44,34629 tháng 11 năm 201110:42không áp d?ng
Tsportalwebpart.Resources.dll6.1.7600.2109928,67229 tháng 11 năm 201110:34x 86
Tsportalsetup.exe6.1.7600.2109986,52829 tháng 11 năm 201109:06x 64
Tsportalwebpart.dll6.1.7600.21099294,91229 tháng 11 năm 201109:34x 86
Tswa_migplugin.dll6.1.7600.21099150,52829 tháng 11 năm 201109:13x 64
Web.configkhông áp d?ng4,77628 tháng 11 năm 201123:35không áp d?ng
Tsportalsetup.exe6.1.7601.2186887,55229 tháng 11 năm 201108:55x 64
Tsportalwebpart.dll6.1.7601.21868299,00829 tháng 11 năm 201109:05x 86
Tswa_migplugin.dll6.1.7601.21868150,52829 tháng 11 năm 201109:00x 64
Web.configkhông áp d?ng4,95328 tháng 11 năm 201123:33không áp d?ng

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c s? c?, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Vô hi?u hóa các tùy ch?n cho phép k?t n?i ch? t? máy tính ch?y máy đ? bàn t? xa v?i xác th?c m?c m?ng trên RD phiên Host c?a máy ch?.
 • Thay đ?i m?t kh?u c?a tài kho?n ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp khác nhau.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_1f9cdbb831ff3621e908f1f668eb2d53_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21868_none_9bb2754af6a3e4e6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_2407c47c6a9c8d893a83d59f509629d9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21099_none_2661075c9033597b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p689
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_33f1b25ec557b980c4faeb7a3c8f922c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21099_none_0102ff141625eb7d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_3453a9f077da5e2ea7d0285c1c9d1a2c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21868_none_23d10909500b37c4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_350ff33bc615223d45e733f2e66b45d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21099_none_68e089b88cca6d95.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_39a843125b3572c637173895ec4cf0df_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21868_none_d67b75983517b41d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_39ca817956d00235bf9d7099cf714696_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21099_none_8ee1b154f7988620.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_3dc0f2cd51d5c6f3f61601416ce51955_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21868_none_ede4ed22aa754003.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_46fef516651011197bec03b5aa0621bc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21099_none_888204a624c94b0a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_49dac3f1a33f1a38332cb278ff53b93e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21099_none_c0f45b7171d5267a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_4f48ef45cebc15f3a40029546dd050aa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21099_none_3ab25e421a116e04.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p689
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_4fc152bbd07435efe7db62d173c51033_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21868_none_45ad8f1ecee4a186.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_5406898737171fd37149b5a6303e7b8c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21099_none_cecfda051530d75b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_59978bbbb4b191c38fe4daadd6953b08_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21868_none_46d7b4e157681eb0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_601c8d389039b9941b1a0696b3d68988_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21868_none_c6a9a958cdfefb8f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_6422dd4ef5ee585ab90711304c38c991_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21868_none_2856d8fbc47658e1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_642f2c517b035d7a9d7c5afaaf4acff1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21099_none_d75b9adfdcaca558.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_6887c2ac69ef30febf92ab814680e4e5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21099_none_399f7b5ca2ef27f8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_74d845c58341808860c113cdcf0afca8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21099_none_5471aabcb1b0a7b3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_762e7fc69e47fd0ae4567e7f6e8437c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21868_none_718a180540e03f38.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_786f85baf90347e3adeb4e60b81f1b24_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21099_none_db57d3419ee42227.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_808c6b6ac03459d6f207974dbbdb5bbe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21099_none_3cf6a6b6134e8b4f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_823ed21c3ba05e608625cc78359b9374_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21868_none_c0b5cae1b7e68ef9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_8925c6b7414ec40670e8c2d3fa920ab3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21099_none_f345d6df5e036c4b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_8bd82f6698978f810ab1b8feab0f9e7c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21868_none_7a9a870f9748d813.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_8c2a2ed4e7421bc7a39dc74128bd85a5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21868_none_7247b4d0e97ba8f8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_8f0050f0271a3f7a4d29ec72d7994117_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21099_none_4e4629da852a78bf.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_931d5918b3eb5014dfeaf02196e9df1c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21868_none_4bc3f502396b41a9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_976ba0abd9b66269b21410c20c397b30_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21868_none_70ed005c2e09e533.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p689
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_99cb55c1be336287881e5a501987129f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21099_none_21761f84055108e7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_9d4064c153e7088791465f512b717474_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21868_none_8532dee55fa34934.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_aa5470c4fb693f9bb3d917eb6391649a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21868_none_f08f3dcb5f4bf21b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p689
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_ab1b303def904a87e1a64a5cca843ca6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21099_none_b74085ed12597ed3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_bb1ba5fe15006941de08319eaa9eb312_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21099_none_23b0393d71fba963.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_d50343e704cd807bf70368ebbc2a3e88_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21868_none_ed7603d1e3e41305.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_e253635bf5098985b446fea0daac1607_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21868_none_659b3613ca7b1521.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_e7d9b5f0264fab87d6a171f7876df50f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21868_none_aa254a47d2e18556.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_eb1528e8fda02e1a2d8c0972ba439bc1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21099_none_c45504921db34a3c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_eca6dc9588e9ebb30642428cb25c8110_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21868_none_2a9dcc347901a61e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_fe84fd54a6421d34a9dd7f78ba25df90_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21099_none_f4a2b89d8d797030.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_tsportalwebfeed_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21099_none_93511e5820ee8941.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p8,181
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:00
Tên t?pAmd64_tsportalwebfeed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21868_none_9557149c1dfd51e8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p8,181
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:47
Tên t?pAmd64_tsportalwebpart_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21099_none_910d9374226e781c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p38,181
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
Tên t?pAmd64_tsportalwebpart_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21868_none_931389b81f7d40c3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p38,181
Ngày (UTC)29 tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 22

Thu?c tính

ID c?a bài: 2648402 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2648402 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2648402

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com