WMI nevar izmantot, lai p?rvald?tu CSV resursu sist?m? Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2648385 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Klastera mezgls, kur? darbojas Windows Server 2008 R2 izveidot vair?k nek? vienu Cluster Shared S?jums (CSV) resursu.
 • Windows p?rvald?bas instrument?cijas (WMI) izmanto, lai p?rvald?tu CSV resurss. Izmantot, piem?ram,MSCluster_ClusterSharedVolume::TurnOnRedirectedAccess() metodi, lai iesp?jotu tie?u i/O CSV resurs?.
 • Oper?cija neizdodas, ja bezsaistes CSV resurss, kas ir pirms CSV resursi k??tu par resursu uzskait?jumu.
??d? gad?jum? darb?ba neizdodas, un tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Visp?r?gs k??das
Turkl?t papla?in?to k??das inform?ciju, kas zi?o, ka ??ds zi?ojums:
Klasteru resurss nav tie?saist?.

IEMESLS

?? probl?ma rodas lo?ikas k??das, klasteru pakalpojums p?rbauda, vai p?rvald?taj? resurs? ir tie?saist?.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Lietojiet labojumfailu ?aj? paket?, jums nav veikt izmai?as re?istram.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.1.760 0. 21XXXWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21XXXWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par Windows Server 2008 R2". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Cluswmi.dll6.1.7600.21097540,67224-Nov-201107: 12x64
Cluswmi.mofNav piem?rojams76,75224-Nov-201100: 36Nav piem?rojams
Cluswmiuninstall.mofNav piem?rojams17613 J?lijs, 200920: 22Nav piem?rojams
Cluswmi.dll6.1.7601.21866542,20824-Nov-201107: 06x64
Cluswmi.mofNav piem?rojams76,75224-Nov-201100: 50Nav piem?rojams
Cluswmiuninstall.mofNav piem?rojams17620-Nov-201003: 54Nav piem?rojams
Visiem piem?rotajiem IA 64?based versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Cluswmi.dll6.1.7600.21097884,73624-Nov-201105: 44IA-64
Cluswmi.mofNav piem?rojams76,75224-Nov-201100: 10Nav piem?rojams
Cluswmiuninstall.mofNav piem?rojams17613 J?lijs, 200920: 22Nav piem?rojams
Cluswmi.dll6.1.7601.21866887,29624-Nov-201105: 35IA-64
Cluswmi.mofNav piem?rojams76,75224-Nov-201100: 07Nav piem?rojams
Cluswmiuninstall.mofNav piem?rojams17620-Nov-201003: 39Nav piem?rojams

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
Papildinform?ciju par sertifik?tu kartes lietot?ja kont?, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Visp?r?gu inform?ciju par to, k? piesaist?t lietot?ja konta sertifik?ts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows Server 2008 R2

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-f...overcluster cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_18e5434bd2a68192.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums6,668
Datums (UTC)25-Nov-2011
Laika (UTC)21: 06
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-f...overcluster cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_1aeb398fcfb54a39.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums6,668
Datums (UTC)25-Nov-2011
Laika (UTC)21: 05
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums32,896
Datums (UTC)26-Nov-2011
Laika (UTC)09: 06
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta IA 64?based versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-f...overcluster cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_bcc84bbe1a471958.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums6,666
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)07: 45
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-f...overcluster cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_bece42021755e1ff.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums6,666
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)07: 38
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums7,944
Datums (UTC)26-Nov-2011
Laika (UTC)09: 06
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2648385 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 11. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2648385 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2648385

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com