Kh?c ph?c: "quá tr?nh có th? không th?c hi?n" báo l?i khi b?n đ?t m?t giá tr? nonzero trong tham s? MaxCmdsInTran c?a các đ?i l? Reader kí nh?p trong SQL Server 2008 R2 ho?c trong SQL Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2648158 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) ho?c Microsoft SQL Server 2012 fixes trong m?t th? t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và c?p nh?t t?t c? các b?n c?p nh?t b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) ho?c Microsoft SQL Server 2012 phát hành.

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o ít nh?t hai ?n ph?m nhân r?ng giao d?ch d?a trên m?t b? máy cơ s? d? li?u trong Microsoft SQL Server 2008 R2 ho?c trong Microsoft SQL Server 2012.
 • T?ng công b? có ít nh?t m?t bài vi?t. Các bài vi?t không trùng nhau, và m?i bài vi?t thu?c công b? ch? có m?t.
 • B?n thi?t l?p các @ sync_method tài s?n c?a các ?n ph?m đ? Đ?ng th?i.
 • B?n thi?t l?p các @ immediate_sync tài s?n c?a các ?n ph?m đ? S? th?t.
 • B?n thi?t l?p các MaxCmdsInTran tham s? c?a các đ?i l? Reader kí nh?p vào m?t giá tr? nonzero.
 • M?t trong các ?n ph?m nh?n đư?c nhi?u ph? trang trong m?t giao d?ch.
 • Sau khi giao d?ch cam k?t, đ?i l? đ?c Nh?t k? B?t đ?u đ? x? l? và phân chia các giao d?ch theo các MaxCmdsInTran tham s?.
 • Các đ?i l? ?nh ch?p trên ?n ph?m khác B?t đ?u trư?c khi các đ?i l? Reader kí nh?p xong nhi?m v?.
Trong trư?ng h?p này, các đ?i l? Reader kí nh?p không thành công, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Quá tr?nh này có th? không th?c hi?n 'sp_MSadd_replcmds' trên 'server\instance'.
(Ngu?n: MSSQLServer, s? l?i: 1007)
Không th? chèn trùng l?p phím hàng trong đ?i tư?ng ' dbo.MSrepl_commands' v?i duy nh?t m?c ch? d?n 'ucMSrepl_commands'.
(Ngu?n: MSSQLServer, s? l?i: 1007)

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 1 cho SQL Server 2012. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cumulative update C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2679368 Tích l?y gói 1 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong năm 2012 trư?c máy ch? SQL S?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành
B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2012 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012.

Tích l?y gói 4 cho SQL Server 2008 R2 SP1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 4. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server 2008 R2 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2633146 Tích l?y gói 4 cho SQL Server 2008 R2 SP1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 SP1 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 SP1 đư?c phát hành

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Không đ?t các @ sync_method tài s?n c?a các ?n ph?m đ? "đ?ng th?i" và không đ?t các @ immediate_sync tài s?n c?a các ?n ph?m "True."
 • Thi?t l?p giá tr? c?a các MaxCmdsInTran tham s? b?ng không.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2648158 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2648158 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2648158

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com