H?p tho?i PIN không xu?t hi?n ho?c b?n đư?c tr?nh bày v?i t?t c? các ch?ng ch? trong các c?a hàng khi b?n c? g?ng truy c?p vào m?t máy ch? WebDAV trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2647954 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? r?ng b?n c? g?ng truy c?p m?t trang Web phân ph?i Authoring và Versioning (WebDAV) máy ch? trên m?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. WebDAV server yêu c?u xác th?c ch?ng ch?. Tuy nhiên, b?n g?p ph?i m?t trong nh?ng v?n đ? sau đây:
 • N?u ch?ng ch? đư?c lưu tr? trên th? thông minh và n?u quá tr?nh xác th?c yêu c?u m?t s? đ?nh danh cá nhân (PIN), h?p tho?i PIN không xu?t hi?n và k?t n?i không thành công.
 • N?u ch?ng ch? đư?c lưu tr? trên m?t máy ch? t?p tin, m?t h?p tho?i s? hi?n th? t?t c? các ch?ng ch? trong các c?a hàng thay v? c?a ch? là nh?ng ch?ng ch? thích h?p cho xác th?c máy khách.

  Lưu ? B?n có th? truy c?p vào WebDAV server n?u b?n ch?n ch?ng ch? đúng trong h?p tho?i.
Lưu ? V?n đ? này x?y ra ch? khi các ?ng d?ng mà b?n s? d?ng đ? truy c?p vào WebDAV server s? d?ng các d?ch v? WebClient. Ví d?, b?n s? d?ng Windows Explorer ho?c SharePoint designer truy nh?p h? ph?c v? WebDAV.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t hotfix sau trên máy tính.

Lưu ?Các hotfix không h? tr? k?ch b?n trong đó cung c?p d?ch v? m?t m? (CSP) không cho phép m? PIN đư?c truy?n l?p tr?nh.

Theo m?c đ?nh, tính năng l?c danh sách tin tư?ng ch?ng ch? đư?c cài đ?t sau khi b?n cài đ?t các hotfix. Do đó, khách hàng không s? đư?c tr?nh bày v?i gi?y ch?ng nh?n. B?n có th? vô hi?u hoá hành vi này b?ng cách thi?t l?p giá tr? DWORD c?a ky sau đây đ? 0:
HKLM\\CurrentControlSet\\Services\\WebClient\\Parameters\\EnableCTLFiltering
Theo m?c đ?nh, sau khi b?n cài đ?t hotfix, gi?y ch?ng nh?n b?ng ch?n h?p tho?i xu?t hi?n ngay c? khi không có ch? có m?t ch?ng ch? h?p l? cho xác th?c máy khách. B?n có th? vô hi?u hoá hành vi này b?ng cách thi?t l?p giá tr? DWORD c?a các m?c nh?p registry sau 0:
HKLM\\CurrentControlSet\\Services\\WebClient\\Parameters\\EnableAutoCertSelection

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

Đ? áp d?ng hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Davclnt.dll6.1.7600.2114687,55207-Feb-201205: 32
Davclnt.dll6.1.7601.2191788,06407-Feb-201206: 08
Mrxdav.sys6.1.7600.21146117,24807-Feb-201203: 22
Mrxdav.sys6.1.7601.21917116,73607-Feb-201203: 45
Webclnt.dll6.1.7600.21146207,87207-Feb-201205: 37
Webclnt.dll6.1.7601.21917207,87207-Feb-201206: 11
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Davclnt.dll6.1.7600.21146111,10407-Feb-201206: 23x 64
Davclnt.dll6.1.7601.21917110,59207-Feb-201206: 19x 64
Mrxdav.sys6.1.7600.21146141,82407-Feb-201203: 45x 64
Mrxdav.sys6.1.7601.21917141,31207-Feb-201203: 34x 64
Webclnt.dll6.1.7600.21146263,16807-Feb-201206: 29x 64
Webclnt.dll6.1.7601.21917263,68007-Feb-201206: 25x 64
Mrxdav.sys6.1.7600.21146117,24807-Feb-201203: 22x 86
Mrxdav.sys6.1.7601.21917116,73607-Feb-201203: 45x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_003a9a7ad6a270da8df47b7d238ed3ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_b4f0a55e3b5c0451.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pX86_0c81c3b30a9290898f354b782aed3e30_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_6f104eb3650b0918.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin718
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pX86_0ea763b876c8618d3e24c03f30a5ed9a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_895215e939edfeb2.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,059
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pX86_40cd31a5c135d6dc11c1f24500625e62_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_46fbdb231fac223f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,059
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pX86_a63d8c1d2a7925f37694dd4b923c2a50_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_4d5061d7369721f9.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pX86_e687a397e3fd3e5501fbf39da90a6c75_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_bd729feea8ea5d55.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin718
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_94597fadcc8f3b7e.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,113
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)06: 06
Tên t?pX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_96617685c99c36d3.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,113
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)06: 39
Tên t?pX86_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_1536fba6400ba594.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,632
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)05: 59
Tên t?pX86_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_173ef27e3d18a0e9.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,632
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)06: 36
Tên t?pX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_55b1e02b2e01a47b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,413
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)06: 07
Tên t?pX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_57b9d7032b0e9fd0.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,413
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)06: 41
Tên t?pX86_webdav-kích ho?t tính năng-ctl-a...RT-l?a ch?n-regkey_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_40e8aba523112334.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.619 ngư?i
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)05: 58
Tên t?pX86_webdav-kích ho?t tính năng-ctl-a...RT-l?a ch?n-regkey_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_42f0a27d201e1e89.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.619 ngư?i
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)06: 36
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_003a9a7ad6a270da8df47b7d238ed3ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_110f40e1f3b97587.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pAmd64_076796a707d3a5d3bf3a2993a74f606f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_5fdc08d1503dd8a4.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pAmd64_2dc1f9ad6df8beee710aab4f2c2c569d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_ea91fe62d467151e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pAmd64_3a0ce0a8259d2a9eea8640086feede99_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_d6b50468dee589a9.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.065
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pAmd64_4ae9aae8ab5c0acf462690b8b90f9454_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_64b06d079dff6053.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pAmd64_50facef018888011741c2dda8f85bc75_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_12031d349215117e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.065
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pAmd64_610d7dd77b12f6099895d3926e18c747_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_6caea2a8840fb5fc.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pAmd64_86c2f1180d17fdfee8341e42d5f94718_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_325fddb64985865f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,418
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pAmd64_8b27f4a1bd80ec5c09e83b7e8f73818a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_cc909fe9a75fa23d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pAmd64_9726d0445b7d724ae230702bbba1805b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_7eafed394e88bc7f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pAmd64_a63d8c1d2a7925f37694dd4b923c2a50_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_a96efd5aeef4932f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pAmd64_c03e53c26225f972edc40378f4703a02_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_9f017922f45dfb5a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,418
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pAmd64_cd083017de3ce0e625d333e15a904044_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_bd9ec362d818d0d3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pAmd64_d91dcdd8d8e456b180e09c12ab898615_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_2eee70ab4b081b7a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pAmd64_dc5a485d032a6a3b0b9ba786667b6dd5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_dc2594013f448f2d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pAmd64_fa257ec3f7dc2c1654f07809903ec593_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_e4c5b86bb02bdc92.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)10: 27
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_f0781b3184ecacb4.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,115
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)06: 57
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_f280120981f9a809.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,115
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)07: 33
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_71559729f86916ca.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,634
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)06: 53
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_735d8e01f576121f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,634
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)07: 28
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_b1d07baee65f15b1.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,417
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)06: 59
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_b3d87286e36c1106.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,417
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)07: 35
Tên t?pAmd64_webdav-kích ho?t tính năng-ctl-a...RT-l?a ch?n-regkey_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_9d074728db6e946a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.621 ngư?i
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)06: 52
Tên t?pAmd64_webdav-kích ho?t tính năng-ctl-a...RT-l?a ch?n-regkey_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_9f0f3e00d87b8fbf.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.621 ngư?i
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)07: 28
Tên t?pWow64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21146_none_7baa417c2cc9d8c5.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,779
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)05: 53
Tên t?pWow64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21917_none_7db2385429d6d41a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p tin6,779
Ngày (UTC)07-Feb-2012
Th?i gian (UTC)06: 27

Thu?c tính

ID c?a bài: 2647954 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2647954 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2647954

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com