T? ch?c s? ki?n ID 576 đi?n vào s? ghi s? ki?n b?o m?t khi ki?m toán

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 264769 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n m? Event Viewer, b?n nh?n th?y r?ng thông báo s? ki?n sau có đ?y s? ghi b?o m?t:

S? ki?n: 576
Ngu?n: b?o m?t
Ki?u: Thành công ki?m toán
Th? lo?i: Đ?c quy?n s? d?ng

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra khi chính sách ki?m đ?nh bao g?m ki?m toán cho vi?c s? d?ng thành công các quy?n c?a ngư?i dùng.

GI?I PHÁP

Thay đ?i chính sách ki?m đ?nh ng?ng ki?m toán cho vi?c s? d?ng thành công các quy?n c?a ngư?i dùng.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thay đ?i chính sách ki?m đ?nh ng?ng ki?m toán vi?c s? d?ng thành công các quy?n c?a ngư?i dùng, h?y làm theo các bư?c sau:

Dành cho Windows NT 4.0

 1. B?t đ?u qu?n l? ngư?i dùng cho tên mi?n.
 2. Trên các Chính sách tr?nh đơn, nh?p vào Ki?m toán.
 3. Trong các Chính sách ki?m đ?nh h?p tho?i, đ?i tư?ng S? d?ng các quy?n c?a ngư?i dùng, nh?n vào đây đ? xóa các Thành công ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Ra kh?i tr?nh qu?n l? ngư?i dùng cho tên mi?n.

Cho Windows 2000 Server

N?u b?n thi?t l?p chính sách ki?m đ?nh trên m?t cơ s? tên mi?n

 1. Dư?i Công c? qu?n tr?, kh?i đ?ng chính sách b?o m?t tên mi?n.
 2. Dư?i Thi?t đ?t b?o m?t Nh?p vào Chính sách đ?a phương, và sau đó nh?p vào ki?m toán chính sách.
 3. Nh?p vào S? d?ng Privlege ki?m toán và b?m vào đ? xóa các Thành công h?p ki?m.
 4. T?i lo?i d?ng l?nh secedit /refreshpolicy machine_policy.

N?u b?n đ?t chính sách ki?m đ?nh ? máy tính c?c b?

 1. Dư?i Công c? qu?n tr?, kh?i đ?ng các chính sách an ninh đ?a phương.
 2. Dư?i Thi?t đ?t b?o m?t Nh?p vào Chính sách đ?a phương, và sau đó nh?p vào Chính sách ki?m đ?nh.
 3. Nh?p vào S? d?ng Privledge ki?m toán và b?m vào đ? xóa các Thành công h?p ki?m.
 4. T?i d?ng l?nh, g? secedit /refreshpolicy machine_policy.

Thu?c tính

ID c?a bài: 264769 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB264769 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:264769

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com