Sist?mas Windows 7 instal??anas j?su Mac, izmantojot Boot Camp

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2647609
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

Mac lietot?ji whoalso nepiecie?ams lietot datoru darb?, m?j?s, vai vienk?r?i ar konkr?t?m lietojumprogramm?m, tur ir risin?jums. Izmantojot Boot Camp Assistant, j?s varat instal?t Windows 7 Intel b?z?tiem Mac dator? sav? nodal?jum?. Jums ir dual-boot sist?mu ar Mac OS, vien? nodal?jum? un Windows uz cita. Skatiet zem?k, lai redz?tu, kas jums b?s j?dara tas priek?noteikumi.


Priek?nosac?jumi:
  1. Visiem programmaparat?ras atjaunin?jumus, kas uzst?d?tas uz j?su Mac
  2. Windows 7 instal?cijas DVD ar produkta ID (piln? versija, nevis jaunin??anas versiju)

    Ja jums nav Windows 7 v?l j?s varat tie?saist? purchaseit, pie Microsoft Store.
  3. Mac OS X Snow Leopard vai Mac OS X lauva instal?cijas DVD
  4. Kop?t Boot Camp versija 3.3 (4.0, Mac OS X lauvas)

Papildindorm?cija

Lai instal?tu Windows uz j?su Mac, izmantojot Boot Camp, sekojiet zem?k nor?d?taj? sec?b?:

Piez?mes:
  • B?t pirms ?aj? rakst? aprakst?tas darb?bas, dubl?jiet visus datus.
  • Izdruk?tu ?o rakstu, instal?jot Windows j?izmanto k? atsauce.


1. atveriet Finder un navi??jiet uz pieteikumiem -> komun?lie pakalpojumi un veiciet dubultklik??i uz Boot Camp Assistant.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Boot Camp Assistant

2. noklik??iniet uz turpin?tloga s?kotn?jo ievie?anu.

3.iestat?t Windows instal?cijas nodal?juma lielumu. Lai main?tu atstarpi velt?t uz sist?mu Windows 7, noklik??iniet uz maza dal?t?ju starp Mac OS X un Windows un velciet to pa kreisi.

Piez?me: Windows 7 ir nepiecie?ama vismaz 16 GB ciet? diska vietas instal?t, bet paturiet pr?t?, ka thethis telpa ar? vajadz?s pielagot visas instal?t?s lietojumprogrammas un saglab?tos dokumentus. labs s?kuma punkts var?tu b?t noteikts izm?rs 40GB vai vair?k (atkar?b? no t?, cik j?s pl?nojat instal?t lietojumprogrammas). Piem?rs: Microsoft Office 2010 Professional prasa aroud 3GB instal?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Izveidot nodal?jumu


4.vienu reizi esat noteicis, cik vietas v?laties velt?t uz sist?mu Windows 7, noklik??iniet uz pogasnodal?jumu vai vienk?r?i noklik??iniet uz pogasSadal?t vien?di, lai vienl?dz devide starpsien?m.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Nodal?jums


5. p?c ?? nodal?juma izveides jums b?s jaunsBOOTCAMPdiskdzi?a ikonas darbvirsm?.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Boot Camp ikona


6.p?c tam ievietojiet Windows 7 DVD un noklik??iniet uz pogas S?kt instal??anu.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Start?jiet instal?ciju


7.j?su Mac restart?jiet un boot Windows 7 DVD. Jums tiek pied?v?ts ar logu askingwhich nodal?jumu v?laties instal?t sist?mu Windows. Atlasiet nodal?jumu, kas apz?m?tiBOOTCAMP. Noklik??iniet uz Diska opcijas (papildu).

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Instal??ana


8. ar BOOTCAMPapjoms esot atlas?tai, noklik??iniet uz Format?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Form?ts


9.klik??iniet Labi , kad pazi?ots, ka faili tiks zaud?ti. Piez?me.(Jaun? nodal?juma nesatur?s visus failus).

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Zaud?dama


10. Windows 7 instal?t, j?su sist?ma b?s ats?kn??ana, instal??anas laik? s?ksies, kad tas notiek, jums vajadz?sNo?emt Windows 7 DVD.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Statuss11.ar Windows 7 DVD no?emts, j?su Mac tiks autom?tiski iel?d?s atpaka? Windows 7 un instal??ana tiks turpin?ta. Jums tiks pied?v?ts piedal?ties valodu, tastat?ras izk?rtojumu, produkta ID, utt. Izpildiet jebkuras papildu nor?d?jumus, lai pabeigtu sist?mas Windows 7 instal??anas.

12.kad sist?mas Windows instal??ana ir pabeigta, ievietojiet MAC OS DVD unRunSetup.exep?c atbilsto?a uzaicin?juma atlasiet.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Autom?tisk? atska?o?ana


13.noklik??iniet uz n?kamo, kad Boot Camp uzst?d?t?js uzs?k.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Boot Camp Installer


14. atlasiet es piekr?tu licences l?guma nosac?jumiem un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Boot Camp licences


15. p?rliecinieties, ka Apple programmat?ras jaunin?jumssist?mai Windows ir atz?m?ta, un p?c tam noklik??iniet uz instal?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Boot Camp funkcijas


16.Boot Camp uzst?d?t?js willinstall visus nepiecie?amos draiverus.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Apple programmat?ras jaunin?jums


17. pazi?ojumi b?s pop up ar katru izpau?as instal?to draiveri.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Instal?t draiverus


18.kad draivera uzst?d??ana ir pabeigta, noklik??iniet uzFinish (pabeigt).

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Boot Camp Installer izpild?t


19.jums tiks pied?v?ts ats?kn??ana j?su OS X DVD iz?emt no diskdzi?a un noklik??iniet uzJ? , lai restart?tu.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Boot Camp Restart


20. kad j?su Mac z?baki, turiet nospiestu ALT tausti?u, lai izv?l?tos k?du oper?t?jsist?mu j?s v?laties, lai boot. (Ja nav nospiediet pogu Windows, Mac b?s boot Mac OS p?c noklus?juma.)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Windows diska ikonu

Uzzi?as

Papildu saites

Apmekl?jiet Microsoft Storelai atrastu programmat?ras pakotnes vai atjaunin?jumusLai savu pa?reiz?jo programmat?ru, vai mekl?t papildu programmat?ru.

Iepaz?stieties ar OneDrive (agr?k SkyDrive), ja jums v?l nav konta redz?t: Ieg?t OneDrive (agr?k SkyDrive) kont?.

Ja v?laties migr?t failus no Mac uz PC, sk. Migr?t failus no Mac uz PC

Ja jaunaj? dator? un grib?tu labpr?t uzzin?tu ko lietojumprogrammas darbojas uz datora, tev uz MAC, skatiet: K?das programmas izmantot Windows p?c p?rcel?an?s no MAC?
Rekviz?ti

Raksta ID: 2647609 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2014. gada 29. apr?lis - P?rskat??ana: 11.0
Atsl?gv?rdi: 
consumertargetwinfy13 kbmt KB2647609 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2647609

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com