Lapotais p?ls nopl?des Kart?t t?kla disku un p?c tam atvienojiet to bie?i Windows 7 vai Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2647452 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Bie?i karti un tad atvienot t?kla disku dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2.
 • Sniegt tie?as pilnvaras, t? viet?, izmantojot lietot?ja kontu, kas pa?laik ir pieteicies, kad Kart?t t?kla disku.
??d? gad?jum? atmi?as izmanto?ana paged Pool tur palielinot dator?. P?c br??a pieejam? atmi?a ir izsmeltas un visi darbojas programmas vai pakalpojumus p?rtrauc darbu. Var gad?ties situ?cijas, kur serveris nerea?? vai var rasties da??du pieturas k??das. Jums ir restart?t datoru, lai atg?tu no ?? jaut?juma.

Piez?me Ja j?s izsekot paged pool lieto?anas, kad rodas ?? probl?ma, j?s atrad?siet nopl?de notiek kopas, kas ir RxM4 tagu un SeTI tagu.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo novirz?ts vad?t?ja Buffering apak?sist?mas (Rdbss.sys) vad?t?ja un dal?t?s failu sist?mas (DFS) Namespace klientu vad?t?ja (Dfsc.sys) pareizi atbr?vot to pie??irt? paged pool savienojumu un apstr?d?t nor?d?tais akredit?cijas datus.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, nav nepiecie?ams veikt nek?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.1.760 0. 21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Dfsc.sys6.1.7600.2109578,33622-Nov-201103: 32x86
Dfsc.sys6.1.7601.2186478,33622-Nov-201103: 22x86
Rdbss.sys6.1.7600.21095241,15222-Nov-201103: 32x86
Rdbss.sys6.1.7601.21864241,66422-Nov-201103: 22x86
Visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Dfsc.sys6.1.7600.21095102,91222-Nov-201104: 04x64
Dfsc.sys6.1.7601.21864102,91222-Nov-201103: 42x64
Rdbss.sys6.1.7600.21095308,73622-Nov-201104: 05x64
Rdbss.sys6.1.7601.21864308,73622-Nov-201103: 43x64
Visiem piem?rotajiem IA 64?based versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Dfsc.sys6.1.7600.21095247,29622-Nov-201103: 17IA-64
Dfsc.sys6.1.7601.21864247,29622-Nov-201103: 00IA-64
Rdbss.sys6.1.7600.21095719,36022-Nov-201103: 17IA-64
Rdbss.sys6.1.7601.21864719,87222-Nov-201103: 00IA-64

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 • Lai izvair?tos no paged pool nopl?des probl?mas, ko rada RxM4 tagu, lai izvair?tos no Kart?t t?kla disku.
 • Lai izvair?tos no paged pool nopl?des probl?mas, ko rada SeTI fr?zi, izvair?ties, nodro?inot skaidru akredit?cijas datus.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Visiem, kas atbalst?ja papildu failus Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,773
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_18cdef07122a1b71d64f48165bd251c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_5a70cd63b94d4803.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums697
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_1ca4bb7cd46c7269f7f83f5b06bf441e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_21ab7c9f1178010a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums693
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_528420e8560e40f84027a3311ca81cf3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_417835ea48003d11.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums693
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_f09178ba7da111ccc3ef936bae1e2c61_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_3b72d63c88c01f6e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums697
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_87ef328060955b0f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,646
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)06: 23
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_89f528c45da423b6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,646
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)06: 12
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_5a29dc6edbe2e5c5.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums21,803
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)06: 24
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_5c2fd2b2d8f1ae6c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums21,803
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)06: 15
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_077c59f985598994511a41702ddeb511_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_fd5dc699f3db95d2.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums701
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_ced581d57fbfd640157cdfaa5d490b54_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_0e86152d429d0cab.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums697
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_f2e728d39b2f8876ec9e25d6364e17cc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_67f2c333842ace28.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums701
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_f5d51d322c13eaf72b87da24ed54505a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_13a313e9aa2de31e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums697
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_e40dce0418f2cc45.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,648
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)07: 25
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_e613c448160194ec.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,648
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)06: 58
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_b64877f2944056fb.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums21,809
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)07: 28
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_b84e6e36914f1fa2.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums21,809
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)07: 01
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,215
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 31
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta IA 64?based versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_0ad3bb1e204dde3d78123f53e6b73bd5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_6291f93c85aa5610.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_6179a1fa241f9b06f240a4a07410e698_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_747e3806f3b9371c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums699
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_9ff810dd71e580897be75b4197e53ab3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_41508871c00ad8ec.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums695
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_da17760042de3cd10600e5d20ec07116_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_63d8613742d0504f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums695
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 31
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_87f0d6766093640b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,647
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)07: 01
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_89f6ccba5da22cb2.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums8,647
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)06: 46
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_5a2b8064dbe0eec1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums21,806
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)07: 04
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_5c3176a8d8efb768.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums21,806
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)06: 48
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,947
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)10: 31
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2647452 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 11. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2647452 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2647452

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com