Phiên b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa không đư?c lưu gi? c?n s?ng như mong đ?i trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2647409 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? vai tr? máy ch? phiên máy tính đ? bàn t? xa trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2.
 • B?n kích ho?t và sau đó áp d?ng các C?u h?nh kho?ng th?i gian gi? k?t n?i Nhóm cài đ?t chuyên bi?t chính sách trong đư?ng d?n sau đây trong m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm (GPO):

  Máy tính Configuration\Policies\Administrative Templates Windows Components\Remote máy tính đ? bàn máy tính đ? bàn Services\Remote phiên Host\Connections\Configure gi? k?t n?i kho?ng th?i gian
 • B?n t?o m?t phiên b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa đ?n máy ch? phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn máy ch? t? m?t máy tính khách hàng.
Trong trư?ng h?p này, các phiên b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa không đư?c lưu gi? c?n s?ng như mong đ?i. Hành vi này có th? gây ra các phiên b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa đ? b? ng?t k?t n?i.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? b?n ghi d?ch v? b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa không áp d?ng các thi?t l?p gi? thành công trong m?t s? trư?ng h?p c? th?. Hành vi này có th? đư?c kích ho?t b?i m?t chính sách nhóm làm m?i trên máy ch? phiên b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Agp440.sys6.1.7600.1638561,00814 Tháng b?y, 200901: 52x 64
Isapnp.sys6.1.7600.1638520,54414 Tháng b?y, 200901: 48x 64
Msisadrv.sys6.1.7600.1638515,42414 Tháng b?y, 200901: 48x 64
Mssmbios.sys6.1.7600.1638532,32014 Tháng b?y, 200901: 48x 64
Nv_agp.sys6.1.7600.16385122,96014 Tháng b?y, 200901: 48x 64
PCI.sys6.1.7601.21866185,20024 Tháng mư?i m?t, 201107: 22x 64
Streamci.dll6.1.7600.1638524,14414 Tháng b?y, 200901: 45x 64
Swenum.sys6.1.7600.1638512,49614 Tháng b?y, 200901: 45x 64
Termdd.sys6.1.7601.2186663,34424 Tháng mư?i m?t, 201107: 22x 64
Uliagpkx.sys6.1.7600.1638564,59214 Tháng b?y, 200901: 45x 64
Vdrvroot.sys6.1.7600.1638536.43214 Tháng b?y, 200901: 45x 64
Volmgr.sys6.1.7601.2186670,51224 Tháng mư?i m?t, 201107: 22x 64
Termsrv.dll6.1.7601.21866680,96024 Tháng mư?i m?t, 201107: 12x 64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ec3962d4084d062b03c9f2adbe003fb1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_12f5a5b0e4d6c16a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.106
Ngày (UTC)24 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)12: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_188e8439ee94bc36.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,894
Ngày (UTC)24 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)13: 41
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_ed1ad8c68427fa1e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin29,749
Ngày (UTC)24 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)08: 02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.533
Ngày (UTC)24 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)12: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-t...teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_f76f8318b888bc19.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin11,234
Ngày (UTC)24 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)06: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2647409 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2647409 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2647409

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com