Att?l?s darbvirsmas pakalpojumu sesijas nav tur dz?vs, k? paredz?ts programm? Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2647409 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Att?l?s darbvirsmas sesijas resursdatora lomas pakalpojums instal??ana dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2.
 • Aktiviz?t un lietot Konfigur?t De?ur?jo?ais savienojums interv?ls Grupas politikas iestat?jums ??d? ce??, grupas politikas objekta (GPO):

  Datora Configuration\Policies\Administrative Templates\Windows Components\Remote Desktop Services\Remote darbvirsmas sesijas Host\Connections\Configure De?ur?jo?ais savienojums interv?ls
 • Klienta dator? att?l?s darbvirsmas sesijas viesot?jam servera j?s izveidot att?l?s darbvirsmas pakalpojumu sesiju.
??d? gad?jum? att?l?s darbvirsmas pakalpojumu sesijas nav tur dz?vs, k? paredz?ts. ??da situ?cija var rad?t att?l?s darbvirsmas pakalpojumu sesiju atvienot.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo att?l?s darbvirsmas pakalpojumam nepiem?ro de?ur?jo?o iestat?jums veiksm?gi da?os ?pa?os gad?jumos. ?o probl?mu var izrais?t ar grupas politiku atsvaidzin??ana uz??m?jas att?l?s darbvirsmas pakalpojumu sesija.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Lietojiet labojumfailu ?aj? paket?, jums nav veikt izmai?as re?istram.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Server 2008 R2 faila inform?ciju piez?mes
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.1.760 0. 16XXXWindows Server 2008 R2RTMVDR
  6.1.760 1. 21XXXWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par Windows Server 2008 R2". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Agp440.sys6.1.7600.1638561,00814 J?lijs, 200901: 52x64
Isapnp.sys6.1.7600.1638520,54414 J?lijs, 200901: 48x64
Msisadrv.sys6.1.7600.1638515,42414 J?lijs, 200901: 48x64
Mssmbios.sys6.1.7600.1638532,32014 J?lijs, 200901: 48x64
Nv_agp.sys6.1.7600.16385122,96014 J?lijs, 200901: 48x64
PCI.sys6.1.7601.21866185,20024-Nov-201107: 22x64
Streamci.dll6.1.7600.1638524,14414 J?lijs, 200901: 45x64
Swenum.sys6.1.7600.1638512,49614 J?lijs, 200901: 45x64
Termdd.sys6.1.7601.2186663,34424-Nov-201107: 22x64
Uliagpkx.sys6.1.7600.1638564,59214 J?lijs, 200901: 45x64
Vdrvroot.sys6.1.7600.1638536,43214 J?lijs, 200901: 45x64
Volmgr.sys6.1.7601.2186670,51224-Nov-201107: 22x64
TERMSRV.dll6.1.7601.21866680,96024-Nov-201107: 12x64

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows Server 2008 R2

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_ec3962d4084d062b03c9f2adbe003fb1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_12f5a5b0e4d6c16a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,106
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)12: 28
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_188e8439ee94bc36.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums7,894
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)13: 41
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-t...teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_ed1ad8c68427fa1e.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums29,749
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)08: 02
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,533
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)12: 28
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-t...teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_f76f8318b888bc19.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums11,234
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)06: 51
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2647409 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 11. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2647409 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2647409

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com