Thu?c tính trùng l?p ho?c không h?p l? ngăn ch?n đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại trong Office 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2647098 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Trong Microsoft Office 365, qu?n tr? viên nh?n đư?c c?nh báo thông báo email sau khi hoàn t?t đ?ng b? hóa thư m?c:
T?: MSOnlineServicesTeam@MicrosoftOnline.com
Ch? đ?: Báo cáo l?i đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại
Báo cáo l?i trong thư email có th? ch?a m?t ho?c nhi?u thông báo l?i sau:
 • Đ?i tư?ng đư?c đ?ng b? hoá v?i cùng đ?a ch? proxy đ? t?n t?i trong m?c tin thư thoại Microsoft b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n c?a b?n.
 • Không th? c?p nh?t đ?i tư?ng này v? ID ngư?i dùng không t?m th?y.
 • Không th? c?p nh?t này đ?i tư?ng trong b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n c?a Microsoft v? các thu?c tính liên quan đ?n đ?i tư?ng này có giá tr? có th? đ? đư?c liên k?t v?i m?t đ?i tư?ng trong m?c tin thư thoại đ?a phương c?a b?n.

NGUYÊN NHÂN

S? c? này có th? x?y ra n?u đ?i tư?ng ngư?i dùng trong sơ đ? sàn b?n ghi d?ch v? mi?n danh m?c hi?n ho?t (AD DS) t?i ch? có đ?ng g?i ho?c invalid bí danh giá tr?, và n?u các đ?i tư?ng ngư?i dùng đư?c không đ?ng b? hóa t? sơ đ? sàn AD DS v?i Office 365 b?nh thư?ng trong quá tr?nh đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại.

T?t c? các giá tr? bí danh trong Office 365 ph?i duy nh?t cho m?t t? ch?c nh?t đ?nh. Ngay c? khi b?n có nhi?u h?u t? duy nh?t sau khi các k? hi?u (@) đ?a ch? đơn gi?n chuy?n giao th?c thư (SMTP), t?t c? bí danh giá tr? ph?i là duy nh?t.

Trong m?t môi trư?ng t?i ch?, b?n có th? có bí danh giá tr? có gi?ng như h? đang duy nh?t d?a trên các h?u t? sau khi các k? hi?u (@) trong đ?a ch? SMTP.

N?u b?n t?o đ?i tư?ng có giá tr? l?p l?i bí danh ?o cho Office 365, đ? th?c hi?n các bí danh duy nh?t, m?t bí danh có m?t s? duy nh?t đư?c n?i v?i nó. (Ví d?: n?u giá tr? trùng l?p bí danh "Albert", m?t s? tr? thành "Albert2" t? đ?ng. N?u "Albert2" đ? đư?c s? d?ng, bí danh tr? thành "Albert3", v.v..) Tuy nhiên, n?u các đ?i tư?ng có giá tr? l?p l?i bí danh đư?c t?o trong ch? c?a AD DS, m?t đ?i tư?ng va ch?m x?y ra khi đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại ch?y, và đ?ng b? hoá đ?i tư?ng không thành công.

GI?I PHÁP

Đ? kh?c ph?c s? c? này, xác đ?nh giá tr? xung đ?t v?i các đ?i tư?ng AD DS và l?p l?i giá tr?. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau.

Phương pháp 1: S? d?ng công c? s?a ch?a l?i IdFix DirSync

S? d?ng công c? s?a ch?a l?i DirSync IdFix đ? xác đ?nh các thu?c tính trùng l?p ho?c không h?p l?. Đ? gi?i quy?t l?p l?i các thu?c tính b?ng cách s? d?ng công c? IdFix, h?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2857385 "L?p l?i" đư?c hi?n th? trong c?t l?i cho hai ho?c nhi?u đ?i tư?ng sau khi b?n ch?y công c? IdFix
Đ? bi?t thêm thông tin v? công c? IdFix, h?y truy c?p Công c? s?a ch?a l?i IdFix DirSync.

Phương pháp 2: Xác đ?nh tính xung đ?t do các đ?i tư?ng không t?o ra trong Microsoft Azure AD qua đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại

Đ? xác đ?nh tính xung đ?t do đ?i tư?ng ngư?i dùng đ? đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng công c? qu?n l? Office 365 (và mà không vào Azure qua đ?ng b? hóa thư m?c), h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh các thu?c tính duy nh?t trên cơ s? AD DS tài kho?n ngư?i dùng. Đ? th?c hi?n vi?c này, trên máy tính đ? cài đ?t chuyên bi?t công c? h? tr? Windows, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i LDP.exe, sau đó b?m OK.
  2. B?m k?t n?i, b?m k?t n?i, nh?p tên máy tính c?a m?t b? đi?u khi?n mi?n AD DS và sau đó b?m OK.
  3. B?m k?t n?i, b?m vào liên k?tvà sau đó b?m OK.
  4. B?m đ? xem, b?m Xem d?ng cây, ch?n mi?n AD DS trong cácBaseDN danh sách th? xu?ng, và sau đó b?m OK.
  5. Trong ngăn đi?u hư?ng, đ?nh v? và sau đó b?m đúp vào đ?i tư?ng không đ?ng b? hóa đúng cách. Ngăn chi ti?t bên ph?i c?a c?a s? danh sách t?t c? các thu?c tính đ?i tư?ng. Ví d? sau hi?n th? các thu?c tính đ?i tư?ng:

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Màn h?nh ?nh đ?i tư?ng không đ?ng b? hóa đúng cách, Hi?n th? t?t c? các thu?c tính đ?i tư?ng
  6. Ghi l?i các giá tr? c?a các userPrincipalName thu?c tính và t?ng đ?a ch? SMTP trong multivalue Đ?a ch? proxy thu?c tính. B?n s? c?n các giá tr? sau.
   Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
   Tên thu?c tínhVí d?Lưu ?:
   Đ?a ch? proxyproxyAddresses (3): x 500: / o = Exchange/ou = Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) / cn = ngư?i nh?n/cn = 1ae75fca0d3a4303802cea9ca50fcd4f-7628376; SMTP:7628376@Service.contoso.com; SMTP:7628376@contoso.com;
   • S? đư?c hi?n th? trong d?u ki?m ngo?c đơn bên c?nh nh?n thu?c tính ch? s? giá tr? đ?a ch? proxy thu?c tính đa giá tr?.
   • M?i giá tr? đ?a ch? proxy khác nhau đư?c ch? đ?nh b?i d?u ki?m ch?m ph?y (;).
   • Giá tr? đ?a ch? SMTP proxy chính đư?c ch? đ?nh b?i ch? "SMTP:"
   userPrincipalName7628376@contoso.com
   Lưu ? LDP.exe đư?c bao g?m trong Windows Server 2008 và công c? h? tr? Windows Server 2003. Công c? h? tr? Windows Server 2003 đư?c bao g?m trong phương ti?n cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2003. Ho?c, đ? l?y công c?, h?y đi t?i website sau c?a Microsoft:
   http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=100114
 2. K?t n?i v?i Office 365 b?ng cách s? d?ng các Azure Thư mục Họat động mô-đun Windows PowerShell. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m B?t đ?u, b?m T?t c? chương tr?nh, b?m Windows Azure Thư mục Họat động, và sau đó b?m Windows Azure Thư mục Họat động mô-đun Windows PowerShell.
  2. Nh?p các l?nh sau theo th? t? mà chúng đư?c tr?nh bày và nh?n Enter sau m?i l?nh:
   • $cred = get-credential
    Lưu ? Khi b?n đư?c nh?c, nh?p u? nhi?m ngư?i qu?n tr? Office 365 c?a b?n.
   • Connect-MSOLService –credential $cred
   Đ? m? c?a s? Panel điều khiển. B?n s? c?n s? d?ng trong bư?c ti?p theo.
 3. Ki?m tra đ?ng g?i userPrincipalName thu?c tính trong Office 365.

  K?t n?i bàn đi?u khi?n b?n đ? m? ? bư?c 2, g? l?nh sau theo th? t? mà chúng đư?c tr?nh bày và nh?n Enter sau m?i l?nh:
  • $userUPN = "<search UPN>"
   Lưu ? Trong l?nh này, tr?nh gi? ch?"<search upn="">"</search> th? hi?n s? UserPrincipalName thu?c tính mà b?n đ? ghi l?i trong bư?c 1f.
  • get-MSOLUser –UserPrincipalName $userUPN | where {$_.LastDirSyncTime -eq $null}
  Đ? m? c?a s? Panel điều khiển. B?n s? s? d?ng nó l?i ? bư?c ti?p theo.
 4. Ki?m tra các đ?ng g?i Đ?a ch? proxy thu?c tính. K?t n?i bàn đi?u khi?n b?n đ? m? ? bư?c 2, g? l?nh sau theo th? t? mà chúng đư?c tr?nh bày và nh?n Enter sau m?i l?nh:
  • $SessionExO = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $Cred -Authentication Basic - AllowRedirection
  • Import-PSSession $sessionExO -prefix:Cloud
 5. Cho m?i proxy đ?a ch? mà b?n đ? ghi l?i trong bư?c 1f, g? l?nh sau theo th? t? mà chúng đư?c tr?nh bày và nh?n Enter sau m?i l?nh:
  • $proxyAddress = "<search proxyAddress>"

   Lưu ? Trong l?nh này, tr?nh gi? ch?"<search proxyaddress="">"</search> th? hi?n giá tr? c?a m?t Đ?a ch? proxy thu?c tính mà b?n đ? ghi l?i trong bư?c 1f.
  • get-mailbox | where {[string] $str = ($_.EmailAddresses); $str.tolower().Contains($proxyAddress.tolower()) 
   -eq $true} | foreach {get-MSOLUser -UserPrincipalName $_.MicrosoftOnlineServicesID | 
   where {($_.LastDirSyncTime -eq $null)}}
Các m?c đư?c tr? l?i sau khi b?n ch?y l?nh trong bư?c 3 và 4 đ?i di?n cho đ?i tư?ng ngư?i dùng mà không t?o ra thông qua đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại và có thu?c tính xung đ?t v?i các đ?i tư?ng không đ?ng b? hóa đúng cách.

Sau khi b?n xác đ?nh giá tr? thu?c tính không h?p l? ho?c xung đ?t, kh?c ph?c s? c? b?ng cách làm theo các bư?c trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2643629 M?t ho?c nhi?u đ?i tư?ng không đ?ng b? hóa khi s? d?ng công c? đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại ho?t đ?ng Azure

THÔNG TIN

L?nh Windows PowerShell, bài vi?t này yêu c?u các Azure Thư mục Họat động mô-đun Windows PowerShell. Đ? bi?t thêm thông tin v? Azure Thư mục Họat động mô-đun Windows PowerShell, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
B?n v?n c?n tr? giúp? Truy c?p vào C?ng đ?ng Office 365 .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2647098 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Mười 2014 - Xem xét l?i: 19.0
Áp d?ng
 • Microsoft Azure Active Directory
 • Office 365 Identity Management
T? khóa: 
o365 o365a o365022013 o365e kbgraphxlink o365m kbgraphic kbmt KB2647098 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2647098

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com