K? no?emt automapping koplietojam?s pastkastes Office 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2646504 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

?aj? rakst? apskat?ts, k? nov?rst automapping koplietojamo pastkast?m programm? Microsoft Outlook, Microsoft Office 365.

Microsoft Outlook 2010, un programm? Microsoft Office Outlook 2007, Autodiscover autom?tiski piesaista visas pastkastes, kurai lietot?js ir pilnas piek?uves pilnvara. Autodiscover autom?tiski iel?d? visas pastkastes, kurai lietot?js ir pilnas piek?uves pilnvara ??dos gad?jumos:
 • Administrators pie??ir pilnu piek?uvi at?aujas lietot?jam piek??t cita lietot?ja pastkast?.
 • Lietot?jam ir pilnas piek?uves pilnvara koplietojam?s pastkastes.
Ja lietot?jam ir daudz pastkastes, kurai vi?? vai vi?a ir pilna piek?uve, ?o probl?mu var izrais?t veiktsp?jas probl?mas start?jot Outlook. Piem?ram, da?as organiz?cijas administratoriem ir pilna piek?uve visiem lietot?jiem pastkastu sav? organiz?cij?. Ja tas t? ir gad?jum?, Outlook m??ina atv?rt visas pastkastes ?aj? organiz?cij?.

PROCED?RA

Lai atsp?jotu automapping, izmantot programmu Windows PowerShell, lai piln?gas piek?uves at?auju no?em?ana no lietot?ja pastkastei, un p?c tam pievienojiet atpaka? pilnu piek?uves at?aujas lietot?jam. Pievienojot lietot?ja atpaka? pilnas piek?uves ties?b?m, izmanto AutoMapping: $false parametrs.

Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Savienojumu ar Exchange Online, izmantojot att?lo PowerShell. Vair?k info par to, k? to dar?t, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
  Atjaunot savienojumu ar Exchange serveri, tie?saist?, izmantojot PowerShell att?l?s
 2. No?emt lietot?ja at?aujas pilnu piek?uvi no pastkastes. Tas no?em automapping. Lai to paveiktu, komandu uzvedn? ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u Enter:
  Remove-MailboxPermission -Identity <Mailbox ID1> -User <Mailbox ID2> -AccessRights FullAccess
  Piez?me. ?aj? komand? <Mailbox id1="">atspogu?o pastkastes lietot?js ir pie??irts at?aujas un <Mailbox id="" 2="">ir pastkastes lietot?js no kura v?laties no?emt piln?gas piek?uves at?aujas.

  Piem?ram, lai no?emtu pilnas piek?uves ties?b?m administrators J?nis B?rzi?? pastkasti, izmantojiet ??du komandu:</Mailbox></Mailbox>
  Remove-MailboxPermission -Identity johnsmith@contoso.onmicrosoft.com -User admin@contoso.onmicrosoft.com -AccessRights FullAccess
  P?c tam, kad j?s darbin?t ?o komandu, tiek par?d?ta uzvedne, lai apstiprin?tu darb?bu:
  Apstiprin?t
  Vai tie??m v?laties veikt ?o darb?bu?
  No?emot pastkastes at?auju "johnsmith@contoso.onmicrosoft.com" lietot?js "admin@contoso.onmicrosoft.com"ar piek?uves ties?b?m "AccessRights" ".
  [Y] J? [A] J? [n] [L] N? [?] Pal?dz?ba (noklus?jums ir "Y"): y
 3. Pilnas piek?uves ties?b?m pie??irt atpaka? uz lietot?ju pastkastes, bet nav iesp?jotu automapping. Lai to paveiktu, komandu uzvedn? ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u Enter:
  Add-MailboxPermission -Identity <Mailbox ID1> -User <Mailbox ID2>-AccessRights FullAccess -AutoMapping:$false
  Piez?me. ?aj? komand? <Mailbox id="" 1="">atspogu?o pastkastes lietot?js tiek pie??irta at?auja un <Mailbox id="" 2="">ir pastkastes lietot?ju, kuram v?laties pievienot pilnas piek?uves at?aujas.

  Piem?ram, lai pievienotu pilnas piek?uves ties?b?m administrators J?nis B?rzi?? pastkaste, ievadiet ??du komandu un nospiediet tausti?u Enter:</Mailbox></Mailbox>
  Add-MailboxPermission -Identity johnsmith@contoso.onmicrosoft.com -User admin@contoso.onmicrosoft.com -AccessRights FullAccess -AutoMapping:$false
  P?c ??s komandas izpildes darb?b?m izvade tiktu att?lota.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  Identit?tesLietot?jspiek?uves pilnvaraIsInheritedNoliegt
  J?nis B?rzi??<Domain>\<UserName></UserName></Domain>pilna piek?uveViltusViltus

PAPILDINFORM?CIJA

Lai ieg?tu vair?k inform?cijas, skatiet ?o Microsoft TechNet rakstu:
Atsp?jot Outlook autom?tisk? kart??ana ar pilnu piek?uvi pastkast?m


V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2646504 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 10. janv?ris - P?rskat??ana: 13.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade kbmt KB2646504 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2646504

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com