Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 p?rst?j rea??t, ja j?s m??in?t pieteikties dator?, kur? ir vair?ki monitori

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2645611 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Vair?ki monitori savienojumu, dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2.
 • Piesakieties un tad sl?gt datoru.
 • Piesakoties dator?, izmantojot att?lo sesiju no cita datora.
 • Att?l?s sesijas laik? aizv?rt, neatsakoties no sist?mas.
 • J?s m??in?t pieteikties lok?li dator?.
??d? gad?jum? dators p?rst?j rea??t un monitor? par?d?s melns ekr?ns.

Piez?me Atkopt ?o jaut?jumu, jums ir j?restart? dators.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Lietojiet labojumfailu ?aj? paket?, jums nav veikt izmai?as re?istram.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsPagrieziena punktsServisa fili?le
  6.1.760 0,21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Win32k. sys6.1.7600.211002,350,08030-Nov-201103: 34x86
Win32k. sys6.1.7601.218692,350,59230-Nov-201103: 27x86
Visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Win32k. sys6.1.7600.211003,146,75230-Nov-201104: 15x64
Win32k. sys6.1.7601.218693,147,26430-Nov-201103: 55x64
Visiem piem?rotajiem IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Win32k. sys6.1.7600.211007,447,55230-Nov-201103: 29IA-64
Win32k. sys6.1.7601.218697,440,89630-Nov-201103: 24IA-64

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Visiem, kas atbalst?ja papildu failus Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsX86_ea62e34e6136d325abc8af1379a830ca_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21100_none_242cf55c2ecfc26d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums694
Datums (UTC)30-Nov-2011
Laika (UTC)11: 33
Faila nosaukumsX86_f970db537e5e432ddbdddbf53bd6161f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21869_none_a98d4dece7216b79.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums694
Datums (UTC)30-Nov-2011
Laika (UTC)11: 33
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21100_none_b9a4ce1d14bbc2ec.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums42,086
Datums (UTC)30-Nov-2011
Laika (UTC)06: 31
Faila nosaukumsX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21869_none_bb537613120a874b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums42,086
Datums (UTC)30-Nov-2011
Laika (UTC)06: 19
Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_222c9f60a2661b2b2e7ef5fce9d5712c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21100_none_1cb69d45d4b18554.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)30-Nov-2011
Laika (UTC)11: 33
Faila nosaukumsAmd64_51df461d5f8d5702872f7a42af7e878c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21100_none_308ea1b4fcf13d3f.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)30-Nov-2011
Laika (UTC)11: 33
Faila nosaukumsAmd64_5863680b8d27b2fcbc62b1ab7b701641_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21869_none_329b730b69cedf35.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)30-Nov-2011
Laika (UTC)11: 33
Faila nosaukumsAmd64_73cbece249924b72f6ce7d2803fa7bfc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21869_none_28d6f9f43e4c5e5a.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums698
Datums (UTC)30-Nov-2011
Laika (UTC)11: 33
Faila nosaukumsAmd64_8c496c1f09baa3a111e32620eda1fe2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21100_none_61cec3b65fd50d57.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,038
Datums (UTC)30-Nov-2011
Laika (UTC)11: 33
Faila nosaukumsAmd64_a76e24380814ffa575949f7953fc5130_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21869_none_59b4093805d09323.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,038
Datums (UTC)30-Nov-2011
Laika (UTC)11: 33
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21100_none_15c369a0cd193422.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums42,090
Datums (UTC)30-Nov-2011
Laika (UTC)07: 18
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21869_none_17721196ca67f881.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums42,090
Datums (UTC)30-Nov-2011
Laika (UTC)07: 03
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21100_none_201813f30179f61d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,178
Datums (UTC)30-Nov-2011
Laika (UTC)05: 58
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21869_none_21c6bbe8fec8ba7c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,178
Datums (UTC)30-Nov-2011
Laika (UTC)05: 53
Papildu failus visiem atbalsta IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_59c2637c86bb58fee7f3e68bff1d9d45_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21869_none_9171590e915127a1.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,036
Datums (UTC)30-Nov-2011
Laika (UTC)11: 33
Faila nosaukumsIa64_a34b007b313e0c14e11ac7f1e7c711f8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21100_none_cca6b4543c55343b.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,036
Datums (UTC)30-Nov-2011
Laika (UTC)11: 33
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21100_none_b9a6721314b9cbe8.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums42,088
Datums (UTC)30-Nov-2011
Laika (UTC)06: 55
Faila nosaukumsIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21869_none_bb551a0912089047.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums42,088
Datums (UTC)30-Nov-2011
Laika (UTC)06: 42
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21100_none_201813f30179f61d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,178
Datums (UTC)30-Nov-2011
Laika (UTC)05: 58
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21869_none_21c6bbe8fec8ba7c.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums4,178
Datums (UTC)30-Nov-2011
Laika (UTC)05: 53

Rekviz?ti

Raksta ID: 2645611 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 11. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2645611 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2645611

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com