M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho máy tính có m?t AMD FX, AMD Opteron 4200, AMD Opteron 6200 ho?c AMD Bulldozer series b? x? l? đư?c cài đ?t chuyên bi?t và đó đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2645594 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này gi?i thi?u m?t b?n C?p Nh?t cho máy tính đó đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 và có m?t b? x? l? t? m?t trong nh?ng d?ng sau cài đ?t:
 • AMD FX
 • AMD Opteron 4200/4300
 • AMD Opteron 6200/6300
 • AMD Opteron Bulldozer
Hi?n nay, các k? thu?t l?p k? ho?ch CPU đư?c s? d?ng b?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 không t?i ưu hóa cho ki?n trúc mô-đun AMD xe ?i đ?t. Ki?n trúc này đư?c t?m th?y trên series AMD FX, AMD Opteron 4200/4300 lo?t và b? vi x? l? AMD Opteron 6200/6300 Series. Do đó, kh?i lư?ng công vi?c multithreaded có th? không đư?c phân t?i ưu ph?i trên máy tính có m?t trong nh?ng b? vi x? l? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong m?t môi trư?ng nh?-ren. Đi?u này có th? d?n đ?n gi?m h? th?ng hi?u su?t cho m?t s? ?ng d?ng.

Quan tr?ng Chính sách qu?n l? đi?n cho b? x? l? l?i Nơi gi? trên máy tính c?a b?n có th? ngăn không cho b?n c?p nh?t này s?n xu?t tăng hi?u qu? mong mu?n. Đ? vô hi?u hoá c?t l?i Nơi gi?, cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) 2646060.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0. 16XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0. 20XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 17XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1. 21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.177303,968,36824 Tháng 11 năm 201106:36không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.177303,913,58424 Tháng 11 năm 201106:36không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.218663,971,44024 Tháng 11 năm 201106:33không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.218663,916,65624 Tháng 11 năm 201106:33không áp d?ng
Powrprof.dll6.1.7601.17730145,92024 Tháng 11 năm 201106:22
Powrprof.dll6.1.7601.21866145,92024 Tháng 11 năm 201106:19
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Ntoskrnl.exe6.1.7601.177305,559,15224 Tháng 11 năm 201107:30
Ntoskrnl.exe6.1.7601.218665,560,68824 Tháng 11 năm 201107:22
Powrprof.dll6.1.7601.17730166,91224 Tháng 11 năm 201107:17
Powrprof.dll6.1.7601.21866166,91224 Tháng 11 năm 201107:11
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_2dc11e5b8725bc103ad85d9014a63c9c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_16cb00e87fc3192e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)21:47
t?p đ? đ?t tên tinX86_88c5023df903516a0c10fc42bbe18a1b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_54b4d01bb92b5a0a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)21:47
t?p đ? đ?t tên tinX86_b7824833a4340cc0bc3d0b7c7f471380_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_71048f0353670f5f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin697
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)21:47
t?p đ? đ?t tên tinX86_db44d21e36e57293a4d87460fa4e0bf2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_281a4137bd4f8c6a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)21:47
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_6e1e2e581278f847.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)07:22
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_6e8d5d1b2ba983ee.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin16,151
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)07:23
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-userpowermanagement_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_a5076b185b2e4550.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,069
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)07:16
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-userpowermanagement_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_a57699db745ed0f7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,069
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)07:16
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_2dc11e5b8725bc103ad85d9014a63c9c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_72e99c6c38208a64.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)21:47
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_353308bd502801e6ce3b49f8762609e0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_2754f68f22bf6a87.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)21:47
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_42c06791739a8341118fac980226ef13_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_ffc2ef450274e471.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.042
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)21:47
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4a242f7b540bb3910de63c70553c18d5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_4edc930bd9612f8c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)21:47
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_776535ea1ac84184aea982d3fe99e184_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_d10c726eaf1775a1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)21:47
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7f218ae293910621bf56988e85af7091_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_f94b4afde062b430.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)21:47
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_88c5023df903516a0c10fc42bbe18a1b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_b0d36b9f7188cb40.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)21:47
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_97906969ff7ba521367ba8a4ecb91492_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_5de734ed64900f5b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)21:47
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a3c24c92eae8d28602ee970cf0a54b16_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_fe362fe6ee2da860.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.042
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)21:47
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b7824833a4340cc0bc3d0b7c7f471380_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_cd232a870bc48095.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)21:47
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c6245ef6caa27d706f2b885da1bf9946_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_084a17cb2cd864f7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)21:47
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_db44d21e36e57293a4d87460fa4e0bf2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_8438dcbb75acfda0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)21:47
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_ca3cc9dbcad6697d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,291
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:18
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_caabf89ee406f524.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,291
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:11
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-userpowermanagement_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_0126069c138bb686.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,073
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:12
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-userpowermanagement_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_0195355f2cbc422d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,073
Ngày (UTC)24 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:04

Thu?c tính

ID c?a bài: 2645594 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbautohotfix kbmt KB2645594 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2645594

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com