M?t ho?c nhi?u đ?i tư?ng không đ?ng b? khi s? d?ng công c? đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại ho?t đ?ng Azure

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2643629 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

V?N Đ?

M?t ho?c nhi?u đ?i tư?ng b?n ghi d?ch v? mi?n danh m?c hi?n ho?t (AD DS) ho?c các thu?c tính không đ?ng b? toMicrosoft Azure Thư mục Họat động (Azure AD) như mong đ?i. Khi đ?ng b? hoá Thư mục Họat động ch?y, m?t đ?i tư?ng không đ?ng b?, và b?n g?p m?t trong nh?ng tri?u ch?ng sau đây:
 • B?n nh?n đư?c thông báo l?i nói r?ng m?t thu?c tính có giá tr? trùng l?p.
 • B?n nh?n đư?c thông báo l?i nói r?ng m?t ho?c nhi?u thu?c tính vi ph?m các yêu c?u đ?nh d?ng ch?ng h?n như t?p kí t? đ?i di?n ho?c chi?u dài kí t? đ?i di?n.
 • B?n không nh?n đư?c m?t thông báo l?i, và đ?ng b? hoá m?c tin thư thoại dư?ng như đư?c hoàn thành. Tuy nhiên, m?t s? đ?i tư?ng ho?c các thu?c tính không C?p Nh?t như mong đ?i.
M?t s? ví d? v? thông báo l?i mà b?n có th? nh?n đư?c bao g?m:
 • M?t đ?i tư?ng đư?c đ?ng b? hoá v?i cùng m?t đ?a ch? proxy đ? t?n t?i trong m?c tin thư thoại Microsoft b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n c?a b?n.
 • Không th? c?p nh?t đ?i tư?ng này v? ID ngư?i dùng không đư?c t?m th?y.
 • Không th? c?p nh?t đ?i tư?ng này ? Microsoft b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n b?i v? các thu?c tính sau đây liên k?t v?i đ?i tư?ng này có giá tr? mà có th? đ? đư?c k?t h?p v?i các đ?i tư?ng khác trong m?c tin thư thoại đ?a phương c?a b?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra đ?i v?i m?t trong nh?ng l? do sau đây:
 • Giá tr? tên mi?n đư?c s? d?ng b?i AD DS thu?c tính đ? không đư?c xác minh.
 • M?t ho?c nhi?u thu?c tính đ?i tư?ng mà yêu c?u m?t giá tr? duy nh?t có m?t giá tr? thu?c tính trùng l?p (ch?ng h?n như các proxyAddresses thu?c tính ho?c các UserPrincipalName thu?c tính) trong tài kho?n ngư?i dùng hi?n t?i.
 • M?t ho?c nhi?u thu?c tính đ?i tư?ng vi ph?m đ?nh d?ng yêu c?u h?n ch? các nhân v?t và chi?u dài kí t? đ?i di?n c?a các giá tr? thu?c tính.
 • M?t ho?c nhi?u thu?c tính đ?i tư?ng phù h?p v?i lo?i tr? quy t?c đ? đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại.

  B?ng sau hi?n th? đ?ng b? m?c đ?nh ph?m vi quy t?c:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Lo?i đ?i tư?ngTên thu?c tínhCác đi?u ki?n c?a thu?c tính khi đ?ng b? hoá không thành công
  Liên h?DisplayNameCó "MSOL"
  msExchHideFromAddressListsĐư?c thi?t l?p đ? "True"
  nhóm bảo mật kích ho?tisCriticalSystemObjectĐư?c thi?t l?p đ? "True"
  Nhóm kích ho?t thư
  (b?o m?t ho?c nhóm phân ph?i danh sách)
  proxyAddresses  thư
  Không có "SMTP:" đ?a m?c ch? d?n  không ph?i là hi?n nay
  Đ?a ch? liên l?c kích ho?t thưproxyAddresses  thư
  Không có "SMTP:" đ?a m?c ch? d?n  không ph?i là hi?n nay
  iNetOrgPersonsAMAccountNameKhông ph?i là hi?n nay
  isCriticalSystemObjectHi?n di?n
  Ngư?i dùngmailNickNameB?t đ?u v?i "SystemMailbox"
  mailNickNameB?t đ?u v?i "CAS_"  có "{}"
  sAMAccountNameB?t đ?u v?i "CAS_"  có "}"
  sAMAccountNameB?ng "SUPPORT_388945a0"
  sAMAccountNameB?ng "MSOL_AD_Sync"
  sAMAccountNameKhông ph?i là hi?n nay
  isCriticalSystemObjectĐư?c thi?t l?p đ? "True"
 • Tên chính ngư?i dùng (UPN) đư?c thay đ?i sau khi đ?ng b? hoá ban đ?u và ph?i đư?c C?p Nh?t theo cách th? công.
 • Đ?i Ngo?i t? tr?c tuy?n đơn gi?n Transfer Protocol (SMTP) thư đ?a ch? c?a ngư?i s? d?ng đ? đ?ng b? hóa không đưa ra m?t cách thích h?p trong lư?c đ? Thư mục Họat động t?i ch?.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, như là thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n.

Đ? phân gi?i 1: Ch?y IdFix đ? ki?m tra các đ?ng g?i, m?t tích thu?c tính, và hành vi vi ph?m quy t?c

S? d?ng nút ch?n m?t Công c? kh?c ph?c l?i IdFix DirSyncđ? t?m các đ?i tư?ng và l?i mà ngăn ch?n đ?ng b? hoá v?i Azure qu?ng cáo.
 • N?u b?n th?y "Tr?ng" trong c?t l?i sau khi b?n ch?y IdFix, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
  2857349 "Tr?ng" đư?c hi?n th? trong c?t l?i cho m?t ho?c nhi?u đ?i tư?ng sau khi b?n ch?y công c? IdFix
 • N?u b?n th?y "Đ?nh d?ng" trong c?t l?i sau khi b?n ch?y IdFix, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
  2857351 "Đ?nh d?ng" đư?c hi?n th? trong c?t l?i cho m?t ho?c nhi?u đ?i tư?ng sau khi b?n ch?y công c? IdFix
 • N?u b?n th?y "Nhân v?t" trong c?t l?i sau khi b?n ch?y IdFix, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
  2857352 "Nhân v?t" đư?c hi?n th? trong c?t l?i cho m?t ho?c nhi?u đ?i tư?ng sau khi b?n ch?y công c? IdFix
 • N?u b?n th?y "B?n sao" trong c?t l?i sau khi b?n ch?y IdFix, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
  2857385 "L?p l?i" đư?c hi?n th? trong c?t l?i cho m?t ho?c nhi?u đ?i tư?ng sau khi b?n ch?y công c? IdFix

Đ? phân gi?i 2: S? d?ng công c? OnRamp Office 365

Đ? có đư?c thông tin v? các thu?c tính không h?p l? b?ng cách s? d?ng công c? OnRamp Office 365, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên m?t máy tính tên mi?n tham gia, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây và làm theo các hư?ng d?n trên trang:
  https://OnRamp.office365.com/OnRamp/
 2. Trong báo cáo, xác đ?nh v? trí ph?n ngư?i dùng và nhóm đ? xem chi ti?t c?a các v?n đ? thu?c tính có th? gây ra v?n đ? đ?ng b? hóa. ?nh ch?p màn h?nh sau đây cho th?y m?t ví d? v? ph?n ki?m tra môi trư?ng báo cáo:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh c?a báo cáo ki?m tra môi trư?ng

Đ? phân gi?i 3: S? d?ng Microsoft b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n ch?n đoán và b? công c? h? tr? khai thác g? (MOSDAL)

Đ? có đư?c thông tin v? các thu?c tính không h?p l? b?ng cách s? d?ng b? công c? h? tr? MOSDAL, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b? công c? h? tr? MOSDAL t? Microsoft Download Center:
 2. Ch?y b? công c? h? tr? MOSDAL, ch?n Đơn đăng trên (SSO), và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 3. Khi b?n đư?c nh?c nh?p thông tin kí nh?p c?a b?n, nh?p ID ngư?i dùng c?a b?n, và sau đó nh?p vào ti?p theo. M?t kh?u c?a b?n không đư?c lưu và đư?c s? d?ng ch? đ? mô ph?ng m?t n? l?c xác th?c và đăng k?t qu?.
 4. Trên màn h?nh t?o l?i v?n đ?, b?m vào ti?p theo.
 5. Khi k?t thúc báo cáo, xác đ?nh v? trí các t?p tin MOSDALREPORT.zip trong thư vi?n Documents\MOSDAL. Các t?p tin báo cáo có ch?a thông tin v? các thu?c tính không h?p l? đư?c đ?t trong các t?p tin sau đây:
  MOSDALREPORT\Admin_Applications\Directory_Synchronization_Tool\DirSyncObjects.xml
Xác đ?nh thu?c tính xung đ?t x?y ra do các đ?i tư?ng không t?o ra trong các qu?ng cáo Azure thông qua đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại

Đ? xác đ?nh thu?c tính xung đ?t x?y ra do ngư?i s? d?ng các đ?i tư?ng mà đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng công c? qu?n l? (và đó không t?o ra trong các qu?ng cáo Azure thông qua đ?ng b? hóa thư m?c), h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh các thu?c tính đ?c đáo c?a ch? AD DS tài kho?n ngư?i dùng. Đ? làm đi?u này, trên m?t máy tính có công c? h? tr? Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i LDP.exe, và sau đó nh?p vào OK.
  2. Nh?p vào k?t n?i, b?m k?t n?i, nh?p tên máy tính c?a m?t b? đi?u khi?n tên mi?n AD DS và sau đó nh?p vào OK.
  3. Nh?p vào k?t n?i, nh?p vào liên k?tvà sau đó nh?p vào OK.
  4. B?m xem, nh?p vào Xem d?ng cây, ch?n tên mi?n AD DS trong danh sách thả xuống BaseDN , và sau đó nh?p vào OK.
  5. Trong Ngăn dẫn hướng, xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p đúp vào đ?i tư?ng không ph?i là đ?ng b? hoá m?t cách chính xác. Ngăn chi ti?t trên bên ph?i c?a c?a s? danh sách t?t c? các thu?c tính đ?i tư?ng. Ví d? sau cho th?y các thu?c tính đ?i tư?ng:

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   ?nh ch?p màn h?nh c?a các thu?c tính đ?i tư?ng
  6. Ghi l?i các giá tr? c?a thu?c tính userPrincipalName và m?i đ?a ch? SMTP trong các thu?c tính multivalue proxyAddresses . B?n s? c?n các giá tr? sau đó.
   Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
   Tên thu?c tính Ví d? Lưu ý
   proxyAddresses proxyAddresses (3): x 500: / o = trao đ?i/ou = Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) / cn = ngư?i nh?n/cn = 1ae75fca0d3a4303802cea9ca50fcd4f – 7628376; SMTP:7628376@Service.contoso.com; SMTP:7628376@contoso.com;
   • S? đư?c hi?n th? trong d?u ki?m ngo?c đơn bên c?nh nh?n thu?c tính ch? s? giá tr? đ?a ch? proxy trong các thu?c tính multivalue.
   • M?i giá tr? đ?a ch? proxy khác bi?t đư?c ch? đ?nh b?i m?t d?u ki?m ch?m ph?y (;).
   • Giá tr? đ?a ch? proxy SMTP chính đư?c ch? đ?nh b?i ch? hoa "SMTP:"
   userPrincipalName 7628376@contoso.com
   Lưu ?: LDP.exe đư?c bao g?m trong Windows Server 2008 và công c? h? tr? Windows Server 2003. Công c? h? tr? Windows Server 2003 đư?c bao g?m trong phương ti?n truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2003. Ho?c, đ? có đư?c các công c? h? tr?, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
   Công c? h? tr? 32-bit Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2
 2. K?t n?i v?i Azure qu?ng cáo b?ng cách s? d?ng các Azure ho?t đ?ng m?c tin thư thoại mô-đun cho Windows PowerShell. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?pQu?n l? rao v?t Azure b?ng Windows PowerShell.

  Đ? m? c?a s? giao di?n đi?u khi?n. B?n s? c?n ph?i s? d?ng nó trong bư?c ti?p theo.
 3. Ki?m tra các thu?c tính trùng l?p userPrincipalName .

  Trong giao di?n đi?u khi?n k?t n?i mà b?n m? trong bư?c 2, g? các l?nh sau đây theo th? t? mà trong đó h? đư?c tr?nh bày, và sau đó nh?n Enter sau m?i l?nh:
  • $userUPN = "<search UPN>"
   Lưu ?: Trong l?nh này, gi? ch? "<search upn="">" đ?i di?n cho các thu?c tính UserPrincipalName b?n ghi l?i trong bư?c 1f.<b00> </b00> </search>
  • get-MSOLUser –UserPrincipalName $userUPN | where {$_.LastDirSyncTime -eq $null} 
  Đ? m? c?a s? giao di?n đi?u khi?n. B?n s? s? d?ng nó m?t l?n n?a trong bư?c ti?p theo.
 4. Ki?m tra thu?c tính trùng l?p proxyAddresses . Trong giao di?n đi?u khi?n k?t n?i mà b?n m? trong bư?c 2, g? các l?nh sau đây theo th? t? mà trong đó h? đư?c tr?nh bày, và sau đó nh?n Enter sau m?i l?nh:
  • $SessionExO = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $Cred -Authentication Basic - AllowRedirection
  • Import-PSSession $sessionExO -prefix:Cloud 
 5. Đ?i v?i m?i proxy đ?a m?c ch? d?n nh?p mà b?n ghi l?i trong bư?c 1f, g? các l?nh sau đây theo th? t? mà trong đó h? đư?c tr?nh bày, và sau đó nh?n Enter sau m?i l?nh:
  • $proxyAddress = "<search proxyAddress>" 
   Lưu ?: Trong l?nh này, gi? ch? "<search proxyaddress="">" th? hi?n giá tr? c?a m?t thu?c tính proxyAddresses b?n ghi l?i trong bư?c 1f.<b00> </b00> </search>
  • get-cloudmailbox | where {[string] $str = ($_.EmailAddresses); $str.tolower().Contains($proxyAddress.tolower()) -eq $true} | foreach {get-MSOLUser -UserPrincipalName $_.MicrosoftOnlineServicesID | where {($_.LastDirSyncTime -eq $null)}} 
Kho?n m?c đư?c tr? v? sau khi b?n ch?y các l?nh trong bư?c 3 và 4 đ?i di?n cho đ?i tư?ng ngư?i dùng mà không t?o ra thông qua đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại và đó có thu?c tính mà xung đ?t v?i đ?i tư?ng không ph?i là đ?ng b? hoá m?t cách chính xác.

Đ? phân gi?i 4: C?p Nh?t AD DS thu?c tính đ? lo?i b? trùng l?p, hành vi vi ph?m quy t?c, và lo?i tr? kh?i

Xác đ?nh các thu?c tính c? th? ngăn ch?n đ?ng b? hóa d?a trên các thông tin sau:
 • b?c e-mail hành chính
 • Báo cáo t? đ?u ra c?a công c? s?n sàng tri?n khai Office 365
 • M?c đ?nh m?c tin thư thoại đ?ng b? hóa kh?i quy t?c và quy t?c tùy ch?nh
Sau khi m?t giá tr? thu?c tính c? th? đư?c xác đ?nh, s? d?ng công c? ho?t đ?ng m?c tin thư thoại ngư?i dùng và máy tính đ? ch?nh s?a giá tr? thu?c tính. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? m?c tin thư thoại ngư?i dùng và máy tính, và sau đó ch?n nút ch?n m?t g?c c?a tên mi?n AD DS.
 2. Nh?p vào View, và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng các tính năng nâng cao tùy ch?n đư?c ch?n.
 3. Trong Ngăn dẫn hướng trái, xác đ?nh v? trí đ?i tư?ng ngư?i dùng, b?m chu?t ph?i vào nó và sau đó b?m thu?c tính.
 4. Trên tab Ch?nh s?a đ?i tư?ng , xác đ?nh v? trí các thu?c tính mà b?n mu?n, nh?p vào ch?nh s?a, và sau đó ch?nh s?a các giá tr? thu?c tính đ?n giá tr? mà b?n mu?n.
 5. Nh?p vào OK hai l?n.
Ho?c, b?n có th? s? d?ng ch?nh s?a ho?t đ?ng m?c tin thư thoại b?n ghi d?ch v? giao di?n (ADSI) đ? c?p nh?t các thu?c tính đ?i tư?ng trong AD DS. B?n có th? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t ADSI ch?nh s?a như là m?t ph?n c?a b? công c? máy ch? Windows. Đ? s? d?ng ADSI ch?nh s?a đ? ch?nh s?a thu?c tính, h?y làm theo các bư?c sau.

C?nh báoTh? t?c này yêu c?u ADSI ch?nh s?a. S? d?ng ADSI ch?nh s?a không đúng có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i hệ điều hành. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? là k?t qu? c?a vi?c s? d?ng không chính xác c?a ADSI ch?nh s?a có th? đư?c gi?i quy?t. S? d?ng ch?nh s?a ADSI nguy cơ c?a riêng b?n.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i ADSIEdit.msc, và sau đó nh?p vào OK.
 2. B?m chu?t ph?i vào ADSI ch?nh s?a trong Ngăn dẫn hướng, b?m k?t n?i đ?n, và sau đó nh?p vào OK đ? t?i các phân vùng mi?n.
 3. Xác đ?nh v? trí đ?i tư?ng ngư?i dùng, b?m chu?t ph?i vào nó và sau đó b?m thu?c tính.
 4. Trong các thu?c tính danh sách, xác đ?nh v? trí các thu?c tính mà b?n mu?n, nh?p vào ch?nh s?a, và sau đó ch?nh s?a các giá tr? thu?c tính đ?n giá tr? mà b?n mu?n.
 5. Nh?p vào OK hai l?n, và sau đó thoát ADSI ch?nh s?a.

Đ? phân gi?i 5: S? d?ng SMTP phù h?p đ? làm cho m?t đ?i tư?ng ngư?i dùng t?i ch? đ? đ?ng b? v?i m?t đ?i tư?ng ngư?i dùng hi?n có

Đ? làm đi?u này, h?y xem bài vi?t Microsoft Knowledge sau:
2641663 Làm th? nào đ? s? d?ng SMTP phù h?p đ? phù h?p v?i trên cơ s? tài kho?n ngư?i dùng cho tài kho?n ngư?i dùng Office 365 Beta dành cho đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại

Đ? phân gi?i 6: C?p Nh?t th? công tài kho?n ngư?i dùng UPN

Đ? c?p nh?t tài kho?n ngư?i dùng UPN mà đ? đư?c mức cấp phép sau khi đ?ng b? hoá ban đ?u directory đ? x?y ra, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m T?t c? chương tr?nh, b?m vào Windows Azure Thư mục Họat động, và sau đó b?m Windows Azure ho?t đ?ng m?c tin thư thoại mô-đun cho Windows PowerShell.
 2. Ch?y các l?nh ghép ng?n sau t?i d?u ki?m nh?c Windows PowerShell:
  1. $cred = get-credential
   Lưu ?: Khi b?n đư?c nh?c, nh?p thông tin kí nh?p admin c?a b?n.
  2. Connect-MSOLService
  3. Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName [CurrentUPN] -NewUserPrincipalName [NewUPN]

Đ? phân gi?i 7: C?p Nh?t đ?a ch? SMTP ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng thu?c tính Thư mục Họat động t?i ch?

Khi thu?c tính SMTP không đ?ng b? hóa v?i Exchange Online trong m?t cách mong đ?i, b?n có th? C?p Nh?t thu?c tính Thư mục Họat động t?i ch?. Đ? c?p nh?t trên cơ s? thu?c tính Thư mục Họat động đ? địa chỉ email chính xác s? hi?n th? trong Exchange Online, s? d?ng đ? phân gi?i 2 đ? thao tác các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên thu?c tính Thư mục Họat động t?i ch?Giá tr? thu?c tính Thư mục Họat động t?i ch? ví d?Ví d? địa chỉ email Exchange Online
proxyAddressesSMTP:User1@contoso.comSMTP chính: user1@contoso.com
SMTP trung h?c: user1@contoso.onmicrosoft.com
proxyAddressesSMTP:User1@contoso.comSMTP chính: user1@contoso.onmicrosoft.com trung h?c SMTP: user1@contoso.com
proxyAddressesSMTP:User1@contoso.com
SMTP:User1@Sub.contoso.com
SMTP chính: user1@contoso.com
SMTP trung h?c: user1@sub.contoso.com
SMTP trung h?c: user1@contoso.onmicrosoft.com
thưUser1@contoso.comSMTP chính: user1@contoso.com
SMTP trung h?c: user1@contoso.onmicrosoft.com
UserPrincipalNameUser1@contoso.comSMTP chính: user1@contoso.com
SMTP trung h?c: user1@contoso.onmicrosoft.com
M?c Microsoft Online Email đ?nh tuy?n đ?a ch? (MOERA) k?t h?p v?i mi?n m?c đ?nh (ví d? như user1@contoso.onmicrosoft.com) là m?t giá tr? di?n gi?i d?a trên m?t tài kho?n ngư?i dùng bí danh. địa chỉ email đ?c bi?t này đư?c liên k?t m?t thi?t v?i nhau cho m?i ngư?i nh?n Exchange Online, và b?n không th? qu?n l?, xóa, ho?c t?o ra thêm MOERA đ?a ch? cho ngư?i nh?n b?t k?. Tuy nhiên, đ?a ch? MOERA có th? đư?c over-ridden như là đ?a ch? SMTP chính b?ng cách s? d?ng các thu?c tính trong đ?i tư?ng ngư?i dùng Thư mục Họat động t?i ch?.

Lưu ?: S? hi?n di?n c?a các d? li?u trong thu?c tính proxyAddresses hoàn toàn m?t n? d? li?u trong các thu?c tính thư cho Exchange Online email đ?a ch? dân.

Lưu ?: S? hi?n di?n c?a d? li?u trong thu?c tính proxyAddresses , các thu?c tính thư , ho?c c? hai thu?c tính hoàn toàn d? li?u UserPrincipalName m?t n? cho Exchange Online email đ?a ch? dân. UPN có th? đư?c s? d?ng đ? qu?n l? địa chỉ email. Tuy nhiên, là qu?n tr? viên có th? quy?t đ?nh đ? qu?n l? địa chỉ email và UPN m?t cách riêng bi?t b?i populating thu?c tính proxyAddresses ho?c thư .

Chúng tôi r?t khuyên b?n nên m?t trong các thu?c tính đư?c s? d?ng m?t cách nh?t quán đ? qu?n l? Exchange Online địa chỉ email cho ngư?i s? d?ng đ? đ?ng b? hóa.

THÊM THÔNG TIN

Các l?nh Windows PowerShell đư?c đ? c?p trong bài vi?t này đ?i h?i các Azure ho?t đ?ng m?c tin thư thoại mô-đun cho Windows PowerShell. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các Azure ho?t đ?ng m?c tin thư thoại mô-đun cho Windows PowerShell, h?y truy c?pQu?n l? rao v?t Azure b?ng Windows PowerShell.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?c đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại theo thu?c tính, h?y xem bài vi?t wiki TechNet followingMicrosoft:
Danh sách các thu?c tính đư?c đ?ng b? hóa b?i công c? ho?t đ?ng Azure m?c tin thư thoại đ?ng b?
V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ngweb site ho?c cácDi?n đàn Azure Thư mục Họat động .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2643629 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 19.0
Áp d?ng
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Windows Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
T? khóa: 
o365 o365a o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365e o365m kbgraphxlink kbgraphic kbmt KB2643629 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2643629

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com