Microsoft Security Advisory: Gian l?n ch?ng ch? s? th?c có th? cho phép gi? m?o

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2641690 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t c? v?n v? v?n đ? này cho các chuyên gia CNTT an ninh Microsoft. B?n c?p nh?t này đư?c phát hành cho t?t c? các phiên b?n đư?c h? tr? c?a Microsoft Windows. B?n c?p nh?t này revokes s? tin tư?ng c?a ch?ng ch? trung gian DigiCert Sdn. Bhd sau b?ng cách đ?t chúng trong Microsoft Untrusted Certificate Store:
 • Máy ch? Digisign ID - (Enrich) do Entrust.net t? ch?c ch?ng ch? (2048)
 • Digisign máy ch? ID (Enrich) do GTE CyberTrust toàn c?u g?c
B?n c?p nh?t này thay th? b?n C?p Nh?t 2616676.

C? v?n an ninh ch?a thông tin liên quan đ?n an ninh b? sung. Đ? xem c? v?n an ninh, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/Security/Advisory/2641690

Thông tin thêm

V?n đ? v?i b?n C?p Nh?t b?o m?t này

 • Chúng tôi đ? hoàn thành đi?u tra vào m?t v?n đ? v?i b?n C?p Nh?t 2641690 cho h? th?ng d?a trên Windows 2003 và Windows XP x 64 d?a trên h? th?ng.

  Trư?c khi tháng m?t 16, 2012, Microsoft Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? (WSUS) máy ch? khách có kinh nghi?m v?n đ? v?i các phiên b?n C?p Nh?t 2641690 cho Windows XP x 64 và Windows Server 2003.

  Ngày 16 tháng 11 năm 2011, chúng tôi rereleased C?p Nh?t 2641690 đ? gi?i quy?t v?n đ? này cho Windows XP x 64 và cho t?t c? các phiên b?n c?a Windows Server 2003.

  H?u h?t các h? có kích ho?t b?n ghi d?ch v? C?p nh?t t? đ?ng. N?u b?n đ? kích ho?t b?n ghi d?ch v? C?p nh?t t? đ?ng, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? hành đ?ng v? C?p Nh?t 2641690 s? đư?c cài đ?t chuyên bi?t t? đ?ng.

  T?t c? các b?n phát hành c?a Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, và Windows Server 2008 R2 không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này.

T?t c? h? tr? các phiên b?n c?a Microsoft Windows

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Update for Windows XP (KB2641690)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói WindowsXP-KB2641690-x 86-ENU.exe bây gi?.

C?p Nh?t cho Windows XP x 64 Edition (KB2641690)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói WindowsServer2003.WindowsXP-KB2641690-x 64-ENU.exe bây gi?.

C?p Nh?t cho Windows Server 2003 (KB2641690)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói WindowsServer2003-KB2641690-x 86-ENU.exe bây gi?.

C?p Nh?t cho Windows Server 2003 x 64 Edition (KB2641690)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói WindowsServer2003.WindowsXP-KB2641690-x 64-ENU.exe bây gi?.

C?p Nh?t cho Windows Server 2003 cho Itanium d?a trên h? th?ng (KB2641690)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói WindowsServer2003-KB2641690-ki?n trúc ia64-ENU.exe bây gi?.

C?p Nh?t cho Windows Vista (KB2641690)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Windows6.0-KB2641690-x86.msu bây gi?.

C?p Nh?t cho Windows Vista cho h? th?ng d?a trên x 64 (KB2641690)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Windows6.0-KB2641690-x64.msu bây gi?.

C?p Nh?t cho Windows Server 2008 (KB2641690)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Windows6.0-KB2641690-x86.msu bây gi?.

C?p Nh?t cho Windows Server 2008 x 64 Edition (KB2641690)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Windows6.0-KB2641690-x64.msu bây gi?.

C?p Nh?t cho Windows Server 2008 cho Itanium d?a trên h? th?ng (KB2641690)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Windows6.0-KB2641690-ia64.msu bây gi?.

C?p Nh?t cho Windows 7 (KB2641690)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Windows6.1-KB2641690-x86.msu bây gi?.

C?p Nh?t cho Windows 7 cho h? th?ng d?a trên x 64 (KB2641690)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Windows6.1-KB2641690-x64.msu bây gi?.

C?p Nh?t cho Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB2641690)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Windows6.1-KB2641690-x64.msu bây gi?.

C?p Nh?t cho Windows Server 2008 R2 cho Itanium d?a trên h? th?ng (KB2641690)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Windows6.1-KB2641690-ia64.msu bây gi?.

Ngày phát hành: 10 tháng 11 năm 2011

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

T?t c? h? tr? các phiên b?n c?a Microsoft Windows Mobile 6.x

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? b?n C?p Nh?t cho Windows Mobile 6.x (KB2524375) gói bây gi?.

T?t c? h? tr? các phiên b?n c?a Microsoft Windows Phone 7 và Microsoft Windows Phone 7,5

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows Phone 7 và c?p nh?t Windows Phone 7.5 trong đó có câu h?i thư?ng g?p, truy c?p vào web site Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/windowsphone/en-US/HOWTO/WP7/New-features.aspx

C?p nh?t thông tin

Phát hi?n và tri?n khai công c? và hư?ng d?n

h? th?ng qu?n lí máy ch?

B?ng dư?i đây cung c?p các tin thư thoại SMS phát hi?n và tri?n khai tóm t?t cho b?n c?p nh?t này.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ph?n m?mQu?n l? c?u h?nh 2007
Windows XP Service Pack 3
Windows XP Professional x 64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2
Windows Server 2003 x 64 Edition gói b?n ghi d?ch v? 2
Windows Server 2003 v?i SP2 cho h? th?ng d?a trên Itanium
Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2
Windows Vista x 64 Phiên b?n gói b?n ghi d?ch v? 2
Windows Server 2008 cho h? th?ng 32-bit Service Pack 2
Windows Server 2008 cho h? th?ng d?a trên x 64 Service Pack 2
Windows Server 2008 cho Itanium d?a trên h? th?ng Service Pack 2
Windows 7 cho h? th?ng 32-bit và Windows 7 cho h? th?ng 32-bit Service Pack 1
Windows 7 cho h? th?ng d?a trên x 64 và Windows 7 cho x 64 d?a trên h? th?ng Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 cho h? th?ng d?a trên x 64 và Windows Server 2008 R2 cho x 64 d?a trên h? th?ng Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 cho Itanium d?a trên h? th?ng và Windows Server 2008 R2 cho Itanium d?a trên h? th?ng Service Pack 1

Tri?n khai b?n C?p Nh?t

B? ?nh hư?ng ph?n m?m

Đ? bi?t thông tin v? b?n C?p Nh?t c? th? cho ph?n m?m c?a b?n b? ?nh hư?ng, là ph?n thích h?p cho h? đi?u hành:

Windows XP (m?i phiên b?n)

Tham kh?o b?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tri?n khai
cài đ?t chuyên bi?t mà không đ?i h?i ngư?i dùng can thi?pCho Windows XP Service Pack 3:
WindowsXP-KB2641690-x 86-ENU.exe/yên t?nh
Cho Windows XP Professional x 64 Edition Service Pack 2:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2641690-v2-x64-ENU.exe/quiet
cài đ?t chuyên bi?t mà không c?n kh?i đ?ng l?iCho Windows XP Service Pack 3:
WindowsXP-KB2641690-x 86-ENU.exe /norestart
Cho Windows XP Professional x 64 Edition Service Pack 2:
/Norestart WindowsServer2003.WindowsXP-KB2641690-v2-x 64-ENU.exe
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u?Có, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.
Lo?i b? thông tinS? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel
Lưu ? C?p Nh?t cho các phiên b?n đư?c h? tr? c?a Windows XP Professional x 64 Edition c?ng áp d?ng đ? h? tr? các phiên b?n c?a Windows Server 2003 x 64 Edition.

Windows Server 2003 (T?t c? phiên b?n)

Tham kh?o b?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tri?n khai
cài đ?t chuyên bi?t mà không đ?i h?i ngư?i dùng can thi?pCho t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB2641690-v2-x 86-ENU.exe/yên t?nh
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2641690-v2-x 64-ENU.exe/yên t?nh
Cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB2641690-v2-ia64-ENU.exe/l?ng
cài đ?t chuyên bi?t mà không c?n kh?i đ?ng l?iCho t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB2641690-v2-x 86-ENU.exe /norestart
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003:
/Norestart WindowsServer2003.WindowsXP-KB2641690-v2-x 64-ENU.exe
Cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB2641690-v2-ia64-ENU.exe /norestart
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u?Có, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i h? th?ng c?a b?n sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.
Lo?i b? thông tinS? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel
Lưu ? B?n C?p Nh?t đ? h? tr? các phiên b?n c?a Windows Server 2003 x 64 Edition c?ng áp d?ng cho các phiên b?n đư?c h? tr? c?a Windows XP Professional x 64 Edition.

Windows Vista (m?i phiên b?n)

Tham kh?o b?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tri?n khai
cài đ?t chuyên bi?t mà không đ?i h?i ngư?i dùng can thi?pCho t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows Vista:
Windows6.0-KB2641690-x86.msu/yên t?nh
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista:
Windows6.0-KB2641690-x64.msu/yên t?nh
cài đ?t chuyên bi?t mà không c?n kh?i đ?ng l?iCho t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows Vista:
Windows6.0-KB2641690-x86.msu/yên t?nh /norestart
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista:
Windows6.0-KB2641690-x64.msu/yên t?nh /norestart
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u?B?n c?p nh?t này không yêu c?u kh?i đ?ng l?i. Tr?nh cài đ?t chuyên bi?t d?ng các b?n ghi d?ch v? c?n thi?t, áp d?ng b?n C?p Nh?t, và sau đó kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v?. Tuy nhiên, n?u các b?n ghi d?ch v? yêu c?u không th? đư?c ng?ng l?i v? l? do nào, ho?c n?u yêu c?u t?p tin đang đư?c s? d?ng, b?n c?p nh?t này s? yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u hành vi này x?y ra, m?t tin thư thoại s? xu?t hi?n mà tư v?n cho b?n đ? kh?i đ?ng l?i.
Lo?i b? thông tinWUSA.exe không h? tr? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t. Đ? g? cài đ?t chuyên bi?t m?t b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i WUSA, nh?p vào Panel điều khiển, và sau đó nh?p vào b?o m?t. Trong Windows Update, nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t và ch?n t? danh sách các b?n C?p Nh?t.
Windows Server 2008 (m?i phiên b?n)

Tham kh?o b?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tri?n khai
cài đ?t chuyên bi?t mà không đ?i h?i ngư?i dùng can thi?pCho t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2641690-x86.msu/yên t?nh
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2641690-x64.msu/yên t?nh
Cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2641690-ia64.msu/yên t?nh
cài đ?t chuyên bi?t mà không c?n kh?i đ?ng l?iCho t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2641690-x86.msu/yên t?nh /norestart
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2641690-x64.msu/yên t?nh /norestart
Cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2641690-ia64.msu/yên t?nh /norestart
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u?B?n c?p nh?t này không yêu c?u kh?i đ?ng l?i. Tr?nh cài đ?t chuyên bi?t d?ng các b?n ghi d?ch v? c?n thi?t, áp d?ng b?n C?p Nh?t, và sau đó kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v?. Tuy nhiên, n?u các b?n ghi d?ch v? yêu c?u không th? đư?c ng?ng l?i v? l? do nào, ho?c n?u yêu c?u t?p tin đang đư?c s? d?ng, b?n c?p nh?t này s? yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u hành vi này x?y ra, m?t tin thư thoại s? xu?t hi?n mà tư v?n cho b?n đ? kh?i đ?ng l?i.
Lo?i b? thông tinWUSA.exe không h? tr? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t. Đ? g? cài đ?t chuyên bi?t m?t b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i WUSA, nh?p vào Panel điều khiển, và sau đó nh?p vào b?o m?t. Trong Windows Update, nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t và ch?n t? danh sách các b?n C?p Nh?t.
Windows 7 (T?t c? phiên b?n)

Tham kh?o b?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tri?n khai
cài đ?t chuyên bi?t mà không đ?i h?i ngư?i dùng can thi?pCho t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows 7:
Windows6.1-KB2641690-x86.msu/yên t?nh
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7:
Windows6.1-KB2641690-x64.msu/yên t?nh
cài đ?t chuyên bi?t mà không c?n kh?i đ?ng l?iCho t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Windows 7:
Windows6.1-KB2641690-x86.msu/yên t?nh /norestart
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7:
Windows6.1-KB2641690-x64.msu/yên t?nh /norestart
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u?B?n c?p nh?t này không yêu c?u kh?i đ?ng l?i. Tr?nh cài đ?t chuyên bi?t d?ng các b?n ghi d?ch v? c?n thi?t, áp d?ng b?n C?p Nh?t, và sau đó kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v?. Tuy nhiên, n?u các b?n ghi d?ch v? yêu c?u không th? đư?c ng?ng l?i v? l? do nào, ho?c n?u yêu c?u t?p tin đang đư?c s? d?ng, b?n c?p nh?t này s? yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u hành vi này x?y ra, m?t tin thư thoại s? xu?t hi?n mà tư v?n cho b?n đ? kh?i đ?ng l?i.
Lo?i b? thông tinĐ? g? cài đ?t chuyên bi?t m?t b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i WUSA, s? d?ng chuy?n đ?i thi?t l?p /Uninstall ho?c nh?p vào Panel điều khiển, nh?p vào h? th?ng và b?o m?t, và sau đó trong Windows Update, nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t và ch?n t? danh sách các b?n C?p Nh?t.
Windows Server 2008 R2 (m?i phiên b?n)

Tham kh?o b?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tri?n khai
cài đ?t chuyên bi?t mà không đ?i h?i ngư?i dùng can thi?pCho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2641690-x64.msu/yên t?nh
Cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2641690-ia64.msu/yên t?nh
cài đ?t chuyên bi?t mà không c?n kh?i đ?ng l?iCho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2641690-x64.msu /norestart
Cho t?t c? các h? tr? Itanium d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB2641690-ia64.msu/yên t?nh /norestart
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u?B?n c?p nh?t này không yêu c?u kh?i đ?ng l?i. Tr?nh cài đ?t chuyên bi?t d?ng các b?n ghi d?ch v? c?n thi?t, áp d?ng b?n C?p Nh?t, và sau đó kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v?. Tuy nhiên, n?u các b?n ghi d?ch v? yêu c?u không th? đư?c ng?ng l?i v? l? do nào, ho?c n?u yêu c?u t?p tin đang đư?c s? d?ng, b?n c?p nh?t này s? yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u hành vi này x?y ra, m?t tin thư thoại s? xu?t hi?n mà tư v?n cho b?n đ? kh?i đ?ng l?i.
Lo?i b? thông tinĐ? g? cài đ?t chuyên bi?t m?t b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i WUSA, s? d?ng chuy?n đ?i thi?t l?p /Uninstall ho?c nh?p vào Panel điều khiển, nh?p vào h? th?ng và b?o m?t, và sau đó trong Windows Update, nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t và ch?n t? danh sách các b?n C?p Nh?t.


CHI TIEÁT TAÄP TIN

Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n và v?i thiên v? th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày và gi? có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Windows XP và Windows Server 2003 t?p tin thông tin

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s? ki?n quan tr?ng c? th? (SPn) và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (QFE, Đông Đ?c) đư?c ghi nh?n trong các "SP yêu c?u" và "D?ch v? chi nhánh" c?t.
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? quy?t các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. QFE b?n ghi d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Ngoài các t?p tin đư?c li?t kê trong các b?ng, b?n c?p nh?t ph?n m?m này c?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t t?p tin vào c?a hàng b?o m?t liên quan (KBs?.Cat) mà đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows XP

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Crypt32.dll5.131.2600.6154599,04028-Tháng chín-201107:06x 86SP3SP3GDR
Crypt32.dll5.131.2600.6154599,55228-Tháng chín-201107:05x 86SP3SP3QFE

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003 và Windows XP Professional x 64 edition

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Crypt32.dll5.131.3790.49331,429,50412 Tháng 11 năm 201121:23x 64SP2SP2GDR
Wcrypt32.dll5.131.3790.4933595,45612 Tháng 11 năm 201121:23x 86SP2SP2GDR\WOW
Crypt32.dll5.131.3790.49331,431,55212 Tháng 11 năm 201121:18x 64SP2SP2QFE
Wcrypt32.dll5.131.3790.4933597,50412 Tháng 11 năm 201121:18x 86SP2SP2QFE\WOW

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Crypt32.dll5.131.3790.4933595,45612 Tháng 11 năm 201107:35x 86SP2SP2GDR
Crypt32.dll5.131.3790.4933597,50412 Tháng 11 năm 201107:34x 86SP2SP2QFE

Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Crypt32.dll5.131.3790.49331,757,18412 Tháng 11 năm 201121:57IA-64SP2SP2GDR
Wcrypt32.dll5.131.3790.4933595,45612 Tháng 11 năm 201121:57x 86SP2SP2GDR\WOW
Crypt32.dll5.131.3790.49331,758,72012 Tháng 11 năm 201121:45IA-64SP2SP2QFE
Wcrypt32.dll5.131.3790.4933597,50412 Tháng 11 năm 201121:45x 86SP2SP2QFE\WOW

Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.6002. 18XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2ĐÔNG Đ?C
  6.0.6002. 22XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? quy?t các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum), và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPackage_1_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,381
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_1_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,103
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_2_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,223
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_2_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.941
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_3_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,223
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_3_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.941
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2641690_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,672
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPackage_for_kb2641690_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.699
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,417
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.437 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,668
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,695
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.409 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.429 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,672
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.699
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,417
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.437 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,011
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_3f08ca4720ee9b7d381264aaed6fd85a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_f5e5e27c2c880001.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_d7fd6ba0d981631483173a5455891f60_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_73a93841a3970aa0.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_c45ccedb915cf678.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin139,873
Ngày (UTC)04 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)17:17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_c4e76dd6aa79acc0.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin139,873
Ngày (UTC)06 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)00:20
N?n t?ngKhông áp d?ng

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinAmd64_29414dbe1d2f79170a59c7eb74d27a4a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_4a22c261d0dd0098.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.046
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_d634f11f0c9188c4d2a8b87f64f41b5c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_ae828ca36b2e5b6e.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.046
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_207b6a5f49ba67ae.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin139,875
Ngày (UTC)04 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)17:40
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_2106095a62d71df6.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin139,875
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_1_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.610 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_1_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,559
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_2_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,450
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_2_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,395
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_3_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,450
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_3_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,395
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.684 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.711
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,425
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.445 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.680
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,707
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,417
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.437 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.684 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.711
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,425
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.445 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.035 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_c45ccedb915cf678.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin139,873
Ngày (UTC)04 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)17:17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_c4e76dd6aa79acc0.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin139,873
Ngày (UTC)06 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)00:20
N?n t?ngKhông áp d?ng

Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinIa64_1efd52330e076187deaabe099275f02c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_e340aedf005a89fe.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.044 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinIa64_2a618b04f30e3312b55c31f9e15ce22d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_f79cf75cb923486e.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.044 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_c45e72d1915aff74.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin139,874
Ngày (UTC)04 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)17:07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_c4e911ccaa77b5bc.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin139,874
Ngày (UTC)06 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_1_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,280
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_1_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.219 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_2_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,280
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_2_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.219 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,512
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,535
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.413
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.432
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.516
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.539 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.421 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.440
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,212
Ngày (UTC)07 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_c45ccedb915cf678.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin139,873
Ngày (UTC)04 Tháng mư?i m?t, 2011
Th?i gian (UTC)17:17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_c4e76dd6aa79acc0.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin139,873
Ngày (UTC)06 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)00:20
N?n t?ngKhông áp d?ng

Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh d?ch v?
  6.1.7600. 16XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.7600. 20XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601. 17XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.7601. 21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? quy?t các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum), và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPackage_1_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.780 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_1_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.486
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_2_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,785
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_2_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,693
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_3_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.780 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_3_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.486
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_4_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.979 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_4_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,491
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.395
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,448
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.423
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.443 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.326
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_2614432dd823cc4b8cd5aec7502a43e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_d8accb76e8e99afd.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_2f8e961b1c7775113f7b57c23f7240b5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_855f5921db028cc7.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_5f381d1423bf9db5e634ef172b1f41e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_aad3c8d7f5e181f3.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_cb210f2024ff104121347c6e3c47f406_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_1ab1033f0913328f.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_c2adcb54f5430e50.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin137,934
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_c2ee8fc60e96f3d1.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin137,934
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_c48757daf273637f.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin137,934
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_c4f586540ba4d5cf.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin137,934
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:54
N?n t?ngKhông áp d?ng

Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinAmd64_0f7b7fddbc5841208ff027835c20ee23_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_a16f1f3a7a15023a.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_586bcdf7f6ac969421f658e4c2b68983_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_82ca3005740866d6.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.046
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_6b37346649f7b3ca9cd0632f85222510_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_ee1410f34413de91.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_7b39a51fd67e2d236b15a9df86132ed6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_6ed936b0cab8b659.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.046
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_ba043d99f1a428d9c98551b5d58f536b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_74d6a0eeee3d3322.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.046
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_e185e27f07bc6a23c6b482c82472ace2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_74c95314b45344a4.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_e898e4923589f37c6c981fe1a8922c30_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_4814ea8e3ad0751e.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin703
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_f006b9fbe8b1fd30409f47bdeb8d03d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_02f9b2972fc7523d.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.046
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_1ecc66d8ada07f86.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin137,936
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_1f0d2b49c6f46507.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin137,936
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:51
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_20a5f35eaad0d4b5.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin137,936
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:05
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_211421d7c4024705.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin137,936
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_1_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.790
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_1_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.500
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_2_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,224
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_2_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.565 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_3_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.790
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_3_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.500
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_4_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,616
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_4_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,161
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.629 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,686
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.627 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,651
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.756
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_c2adcb54f5430e50.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin137,934
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_c2ee8fc60e96f3d1.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin137,934
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_c48757daf273637f.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin137,934
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_c4f586540ba4d5cf.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin137,934
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:54
N?n t?ngKhông áp d?ng

Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinIa64_551146a28ce9eb65a7b794c2f0a40863_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_6ed39a1027a565f4.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.044 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinIa64_9b46afdb07667cf07b02c577c68921bb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_cc0890e87d6e6a95.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.044 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinIa64_acb16ae0b5ea827d526fe044a63b8152_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_cb8a37303763a6cc.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.044 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinIa64_e684212ab929623e0554c9e975b9d2af_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_3ceccb70590e1b82.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.044 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_c2af6f4af541174c.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin137,935
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_c2f033bc0e94fccd.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin137,935
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_c488fbd0f2716c7b.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin137,935
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_c4f72a4a0ba2decb.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin137,935
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:44
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_1_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.001 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_1_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.135 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_2_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,196
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_2_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,932
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.449 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.468
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.427 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinPackage_for_kb2641690_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,446
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.909 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)16:12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_c2adcb54f5430e50.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin137,934
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_c2ee8fc60e96f3d1.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin137,934
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_c48757daf273637f.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin137,934
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_c4f586540ba4d5cf.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin137,934
Ngày (UTC)05 Tháng 11 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:54
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2641690 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmsifixme kbfixme kbmt KB2641690 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2641690

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com