"Truy c?p b? t? ch?i" m? l?i thông đi?p khi hóa ho?c gi?i m? t?p hay c?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 264064 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? m?t m? hóa ho?c gi?i m? m?t t?p tin ho?c thư m?c, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như ví d? sau:
L?i áp d?ng thu?c tính

L?i áp d?ng thu?c tính cho t?p:

DriveLetter\tên t?p

Truy c?p b? t? ch?i.
N?u b?n nh?p vào B? qua, các t?p tin t?o ra các thông báo l?i không m?t m? hóa.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra n?u các c?p phép trên c?p h? th?ng kh?i lư?ng thông tin đư?c s?a đ?i đ? cho h? th?ng không th? ghi t?p. M?t m? hóa các t?p h? th?ng (EFS) s? d?ng các thư m?c h? th?ng kh?i lư?ng thông tin trên m?i kh?i lư?ng đ? lưu tr? t?p tin đăng nh?p đư?c t?o ra trong quá tr?nh m? hóa và gi?i m?. Theo m?c đ?nh, h? th?ng an ninh chính có toàn quy?n ki?m soát c?a thư m?c đó.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t hành vi này, cung c?p cho an ninh h? th?ng chính quy?n ki?m soát đ?y đ? trên thư m?c System Volume Information.

LƯU ?: Thư m?c System Volume Information là m?t thư m?c ?n h? đi?u hành. Đ? l? các thư m?c trong Windows Explorer, s? d?ng các bư?c sau:
  1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p.
  2. Trên các Xem tab, b?m vào đ? xóa các ?n các t?p tin đư?c b?o v? h? đi?u hành h?p ki?m.

THÔNG TIN THÊM

N?u b?n c?n ph?i s?a đ?i các quy?n truy c?p vào các thư m?c h? th?ng kh?i lư?ng thông tin, b?n có th? c?p cho các qu?n tr? viên đ?a phương nhóm toàn quy?n ki?m soát các thư m?c. Trương m?c h? th?ng là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương b?ng cách thi?t k?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 264064 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB264064 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:264064

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com