K? atinstal?t vai no?emt Microsoft Office 2003 komplektu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2639197 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?is raksts paredz metodes, kas j?izpilda, lai atinstal?tu vai no?emtu Microsoft Office 2003 komplektus.

Vai j?s v?laties atinstal?t da??das Microsoft Office versijas?

Lai apskat?tu inform?ciju par to, k? no?emt vai atinstal?t citu Microsoft Office versiju, noklik??iniet uz saites, kas atbilst Office versijai:

K? atinstal?t vai no?emt programmu komplektus Microsoft Office 2010
K? atinstal?t vai no?emtu Microsoft Office 2007 komplektu
K? atinstal?t vai no?emt programmu komplektus Microsoft Office for Mac 2011
K? atinstal?t vai no?emtu Microsoft Office Mac 2008


Risin?jums

Ieteicams izmantot nor?d?tos veidus sec?b?, k?d? tie ir nor?d?ti ?aj? rakst?. Tom?r, ja iepriek? esat m??in?jis vienu no metod?m, lai no?emtu Office, un tas nav izdevies, varat p?riet uz n?ko?o metodi no ?? saraksta:

1. Metode: Atinstal?t Microsoft Office 2003 komplektus no Vad?bas pane?a

Uzklik??in?t ?eit, lai par?d?tu inform?ciju par to, k? atinstal?t Microsoft Office komplektu no vad?bas pane?a.

2. Metode: Atinstal?t Microsoft Office 2003 komplektu ar Microsoft Fix it

Klik??iniet ?eit, lai par?d?tu inform?ciju par to, k? atinstal?t Microsoft Office programmat?ras komplektos Microsoft salabot.

3. Metode: Atinstal?t Microsoft Office 2003 komplektus ar programmu instal??anas un atinstal??anas probl?mu risin?t?ju

Uzklik??in?t ?eit, lai par?d?tu inform?ciju par to, k? atinstal?t Microsoft Office 2003 komplektiem ar programmu instal?t un atinstal?t probl?mu risin?t?ju.

4. Metode: Manu?li no?emt Microsoft Office 2003 komplektus

Uzklik??in?t ?eit, lai par?d?tu inform?ciju par to, k? manu?li no?emt Microsoft Office 2003 komplektiem.

Uzzi?as

Ja inform?ciju skatiet ?aj? zin??anu b?zes rakst? nav pal?dz?t atrisin?t j?su probl?mu atinstal?t, atlasiet vienu no ??m opcij?m:

Rekviz?ti

Raksta ID: 2639197 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2013. gada 21. apr?lis - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office profesion?lais izdevums 2003
  • Microsoft Office standarta izdevums 2003
  • Microsoft Office pamatizdevums 2003
  • Microsoft Office Small Business Edition 2003
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2639197 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2639197

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com