L?i d?ng "0x00000050" khi b?n ng?t k?t n?i m?t HID trong quá tr?nh kh?i đ?ng h? th?ng trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2637924 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n đ? k?t n?i c?a con ngư?i giao di?n thi?t b? (HID) sang máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows 7 Service Pack 1 (SP1).
 • B?n ti?p t?c máy tính t? ng? đông ho?c kh?i đ?ng l?i máy tính.
 • B?n ng?t k?t n?i thi?t b? HID trư?c khi ti?n tr?nh kh?i đ?ng h? th?ng đư?c hoàn t?t.
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
NG?NG 0X00000050)parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
Ghi chú
 • L?i d?ng này mô t? m?t v?n đ? PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
 • Các tham s? trong thông báo l?i này khác nhau, tùy thu?c vào c?u h?nh c?a máy tính.
 • Không ph?i t?t c? các "STOP 0x00000050" l?i x?y ra do v?n đ? này.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t đi?u ki?n ch?ng t?c trong các tr?nh đi?u khi?n HID (Hidclass.sys). Khi x?y ra t?nh tr?ng ch?ng t?c, Hidclass.sys không chính xác truy c?p m?t thi?t b? mà không t?n t?i. V? v?y, Windows gây nên l?i d?ng.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. LDR d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Hidclass.sys6.1.7601.1773055,80824-Tháng mư?i m?t-201104: 49x 86
Hidusb.sys6.1.7601.1751424,06420 Tháng mư?i m?t, 201009: 59x 86
Hidclass.sys6.1.7601.2186655,80824-Tháng mư?i m?t-201104: 44x 86
Hidusb.sys6.1.7601.1751424,06420 Tháng mư?i m?t, 201009: 59x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Hidclass.sys6.1.7601.1773076,80024-Tháng mư?i m?t-201105: 27x 64
Hidusb.sys6.1.7601.1751430,20820 Tháng mư?i m?t, 201010: 43x 64
Hidclass.sys6.1.7601.2186676,80024-Tháng mư?i m?t-201105: 19x 64
Hidusb.sys6.1.7601.1751430,20820 Tháng mư?i m?t, 201010: 43x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Hidclass.sys6.1.7601.17730176,12824-Tháng mư?i m?t-201104: 15IA-64
Hidusb.sys6.1.7601.1751467,07220 Tháng mư?i m?t, 201008: 53IA-64
Hidclass.sys6.1.7601.21866176,12824-Tháng mư?i m?t-201104: 13IA-64
Hidusb.sys6.1.7601.1751467,07220 Tháng mư?i m?t, 201008: 53IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,888
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)19: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_input.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_225d667e7e7395ba.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.980 ngư?i
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)19: 51
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_input.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_22cc954197a42161.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.980 ngư?i
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)19: 51
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_input.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_7e7c020236d106f0.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,984
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)20: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_input.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_7eeb30c550019297.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,984
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)20: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.900
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)19: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_input.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_225f0a747e719eb6.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.982 ngư?i
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)19: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_input.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_22ce393797a22a5d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.982 ngư?i
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)19: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.429 ngư?i
Ngày (UTC)24-Tháng mư?i m?t-2011
Th?i gian (UTC)19: 40
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2637924 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2637924 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2637924

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com