"0x00000050" p?rtrauk?anas k??da, kad atvienojat HID Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 sist?mas start??anas procesa laik?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2637924 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Cilv?ka interfeisa ier?ces (HID) piesl?gties datoram, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) vai Windows 7 Service Pack 1 (SP1).
 • Ats?kt datoru hibern?cijas vai restart?jiet datoru.
 • HID ier?ce j?atvieno pirms sist?mas start??anas procesa pabeig?anas.
??d? gad?jum? tiek sa?emts p?rtrauk?anas k??das zi?ojums, kas l?dz?gs ?im:
0X00000050 (PIETURAparameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
Piez?mes
 • P?rtrauk?anas k??da raksturo PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA jaut?jumu
 • ?aj? k??das zi?ojum? parametri at??iras atkar?b? no datora konfigur?cijas.
 • Ne visi "STOP 0x00000050" k??das izraisa ?o jaut?jumu.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, sacens?bu nosac?juma draiveris HID (Hidclass.sys). Sacens?bu nosac?juma gad?jum? Hidclass.sys nepareizi piek??st ier?ce, kas vairs nepast?v. T?d?? Windows izraisa p?rtrauk?anas k??da.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai Windows 7 Service Pack 1 (SP1) vai Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, nav nepiecie?ams veikt nek?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn) un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsPagrieziena punktsServisa fili?le
  6.1.760 1.17XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1VDR
  6.1.760 1.21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • VDR pakalpojumu nozar?m ir tikai labojumi, kas pla?i izdots pla?i, kritisko risina. LDR pakalpojumu nozar?m ietver labojumfailus papildus pla?i pieejami labojumi.
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par failu Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir iz??iro?a noz?me, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Hidclass.sys6.1.7601.1773055,80824-Nov-201104: 49x86
HidUsb.sys6.1.7601.1751424,06420-Nov-201009: 59x86
Hidclass.sys6.1.7601.2186655,80824-Nov-201104: 44x86
HidUsb.sys6.1.7601.1751424,06420-Nov-201009: 59x86
Visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Hidclass.sys6.1.7601.1773076,80024-Nov-201105: 27x64
HidUsb.sys6.1.7601.1751430,20820-Nov-201010: 43x64
Hidclass.sys6.1.7601.2186676,80024-Nov-201105: 19x64
HidUsb.sys6.1.7601.1751430,20820-Nov-201010: 43x64
Visiem piem?rotajiem IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Hidclass.sys6.1.7601.17730176,12824-Nov-201104: 15IA-64
HidUsb.sys6.1.7601.1751467,07220-Nov-201008: 53IA-64
Hidclass.sys6.1.7601.21866176,12824-Nov-201104: 13IA-64
HidUsb.sys6.1.7601.1751467,07220-Nov-201008: 53IA-64

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Visiem, kas atbalst?ja papildu failus Windows 7 versij?m, kuru pamat? ir 86
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAtjaunin?jums-bf.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,888
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)19: 40
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_input.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_225d667e7e7395ba.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,980
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)19: 51
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsX86_input.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_22cc954197a42161.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,980
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)19: 51
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_input.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_7e7c020236d106f0.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,984
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)20: 02
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_input.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_7eeb30c550019297.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,984
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)20: 02
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAtjaunin?jums-bf.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1900
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)19: 40
PlatformaNav piem?rojams
Papildu failus visiem atbalsta IA-versij?m, kuru pamat? ir x64 Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsIa64_input.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_225f0a747e719eb6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,982
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)19: 40
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsIa64_input.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_22ce393797a22a5d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,982
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)19: 40
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAtjaunin?jums-bf.mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums1,429
Datums (UTC)24-Nov-2011
Laika (UTC)19: 40
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2637924 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 11. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2637924 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2637924

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com