Rdpshell.exe procesu nopl?des atmi?as sist?m? Windows Server 2008 R2, p?rvietojot public?to RemoteApp programmas log? klienta pus?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2636613 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Public?jat RemoteApp programmas par att?l?s darbvirsmas server?, kur? darbojas Windows Server 2008 R2.
 • Lietot?js uzs?k public?to RemoteApp programmas klienta dator?.
 • Lietot?jam novietojot public?to RemoteApp programmas logu uz citu ekr?na atra?an?s vieta klienta dator?.
??d? gad?jum? tur palielin?t atmi?as izmanto?ana Rdpshell.exe procesu pa?? sesij? att?l?s darbvirsmas server?. Galu gal?, ir piln?b? izsmelti att?l?s darbvirsmas server? pieejamo atmi?u. ??d? gad?jum? visas darbojo??s lietojumprogrammas un pakalpojumu att?l?s darbvirsmas server? p?rtraukt darbu. Atkopt ?o jaut?jumu, lietot?jam ir j?aizver visas vi?a vai vi?as RemoteApp programmas uz servera un p?c tam gaid?t vismaz vienu min?ti, lai beigtu sesiju.

Piez?me Ja j?s kontrol?t atmi?as izmanto?ana Rdpshell.exe procesu, j?s atrast, ka v?rt?bu t?s Priv?ta darba kopa veiktsp?jas skait?t?ja turpina pieaugt.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo da?as iedal?to atmi?u netiek izdots pareizi Rdpshell.exe proces?.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?b?t palaistai vienai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
976932Inform?cija par 1. servisa pakotne Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, nav nepiecie?ams veikt nek?das izmai?as re?istr?.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

Pasaules ?? labojumfaila versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Server 2008 R2 faila inform?ciju piez?mes
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r attiecas uz pantiem, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katram labojumfails, kas attiecas uz sada?u "Attiecas uz".
 • Failus, kas attiecas uz k?du konkr?tu produktu, SR_Level (RTM, SPn), un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR_LevelServisa fili?le
  6.1.760 0. 16XXXWindows Server 2008 R2RTMVDR
  6.1.760 0. 21XXXWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 17XXXWindows Server 2008 R2SP1VDR
  6.1.760 1. 21XXXWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi ir atsevi??i sada?? "papildu inform?ciju par Windows Server 2008 R2". MAMMA un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Rdpinit.exe6.1.7601.21864178,68822-Nov-201106: 23x64
Rdpinit.mofNav piem?rojams1,19705-Nov-201002: 01Nav piem?rojams
Rdpshell.exe6.1.7601.21864300,03222-Nov-201106: 23x64
Rdpshell.mofNav piem?rojams120005-Nov-201002: 01Nav piem?rojams
Tserrredir.dll6.1.7601.1751413,31220-Nov-201013: 27x64
Rdpinit.exe6.1.7601.21864178,68822-Nov-201106: 23x64
Rdpinit.mofNav piem?rojams1,19710-Jun-200920: 44Nav piem?rojams
Rdpshell.exe6.1.7601.21864300,03222-Nov-201106: 23x64
Rdpshell.mofNav piem?rojams120010-Jun-200920: 44Nav piem?rojams
TerminalServices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-msNav piem?rojams3,06722-Nov-201106: 42Nav piem?rojams
Tserrredir.dll6.1.7600.1638513,31214 J?lijs, 200901: 41x64
Rdpinit.exe6.1.7601.21864162,30422-Nov-201105: 23x86
Rdpinit.mofNav piem?rojams1,19705-Nov-201002: 01Nav piem?rojams
Rdpshell.exe6.1.7601.21864261,63222-Nov-201105: 23x86
Rdpshell.mofNav piem?rojams120005-Nov-201002: 01Nav piem?rojams

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, log off att?l?s darbvirsmas pakalpojumu sesija, kas lieto ietekm?t?s Rdpshell.exe procesu un p?c tam izveidojiet jaunu sesiju.

Piez?me Lai izvair?tos no atk?rtota savienojuma izveide ar ?tru, var izveidot jaunu sesiju 20 sekundes p?c tam, kad atsak?ties no skart?s att?l?s darbvirsmas pakalpojumu sesija.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows Server 2008 R2

Papildu failus visiem, kas atbalsta Windows Server 2008 R2 versij?m, kuru pamat? ir x64
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_7dcb346eab4e3614579d1272522b57d7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_1f6cd03f68634548.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums737
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)14: 57
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_d0971b1fd44738244381203d873d941b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_e0e4cde48005f6ac.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums727
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)14: 57
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_ef15c4712d9eefb827a368c46cac8fad_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_29956bf1e7c2bb36.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums727
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)14: 57
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-t...-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_a089d074cc474192.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums9,324
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)15: 40
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsAmd64_microsoft-windows-t...lications clientsku_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_7d54b6c3760942f7.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums10,718
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)15: 40
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsUpdate.Mum
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums2,503
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)14: 57
PlatformaNav piem?rojams
Faila nosaukumsWow64_microsoft-windows-t...-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_aade7ac700a8038d.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums6,618
Datums (UTC)22-Nov-2011
Laika (UTC)05: 59
PlatformaNav piem?rojams

Rekviz?ti

Raksta ID: 2636613 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 11. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2636613 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2636613

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com