Labojums: Viesu oper?t?jsist?mas var sabrukt veicot live migr?cijas Hyper-V virtu?l?s ma??nas Windows Server 2008 R2 vid?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2636573 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Windows Server 2008 R2 vid? j?s veikt live migr?cijas Hyper-V virtu?l?s ma??nas. ??d? gad?jum? viesu oper?t?jsist?mas var sabrukt. Turkl?t, tiek sa?emts p?rtrauk?anas k??das zi?ojums, kas l?dz?gs k?dam no ?iem:
0X000000D1 (PIETURAparameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
P?RTRAUKT 0X0000001E (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, instal?jiet ?o atjaunin?jumu, resursdator?, kur atrodas Hyper-V virtu?l?s ma??nas.

Atjaunin?t inform?ciju

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, instal?jiet ?o atjaunin?jumu, no Microsoft Windows Update.

Turkl?t ?o atjaunin?jumu var instal?t no Microsoft lejupiel?des centra.

??dus failus var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t atjaunin?juma pakotni t?l?t.

Release Date: January 10, 2012

Pla??ku inform?ciju par to, k? lejupiel?d?t Microsoft atbalsta failus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem
Microsoft ir sken?jusi ?o failu, v?rusu. Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas bija pieejama faila gr?mato?anas datums. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, kas pal?dz nov?rst neautoriz?tas izmai?as fail?.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, j?darbojas Windows Server 2008 R2.

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, jums nav, veikt izmai?as re?istram.

Restart?jiet inform?ciju

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila ang?u (ASV) versija instal? failus, kas ir atrib?ti, kas ir uzskait?tas ?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek r?d?ts p?c viet?j? laika kop? ar pa?reiz?jo vasaras laiks (DST) neobjektivit?ti. Turkl?t datumus un laikus var main?t, veicot noteiktas darb?bas ar failiem.
Windows Server 2008 R2 faila inform?ciju piez?mes
Svar?gi Labojumfailus Windows 7 un Windows Server 2008 R2 labojumfaili tiek iek?auti pa?u iepakojumu. Tom?r labojumfailus Hotfix piepras?juma lap? ir uzskait?ti gan oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotni, kas attiecas uz vienu vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfails, kas ir uzskait?tas sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2" lap?. Vienm?r skatiet sada?? "Attiecas uz", raksti, lai noteiktu faktisko oper?t?jsist?mu, kas katru labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz konkr?to produktu, pagrieziena punkts (RTM, SPn) un pakalpojumu nozare (LDR, VDR) var noteikt, p?rbaudot faila versiju numuri, k? par?d?ts ?aj? tabul?:

  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsPagrieziena punktsServisa fili?le
  6.1.7600.16XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMVDR
  6.1.7600.20XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2 SP1VDR
  6.1.7601.21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR

 • MANIFESTA failos (.manifest) un mamma failus (.mum), kas uzst?d?ti katrai videi atsevi??i sada?? "papildu inform?cija, Windows 7 un Windows Server 2008 R2". MAMMU un MANIFESTA failos un saist?to dro??bas katalogs (CAT) failus, ir ?rk?rt?gi svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?tu komponentu st?voklis. Dro??bas katalogu failus, kuriem nav uzskait?ti atrib?ti, parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.

Visiem piem?rotajiem versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Passthruparser.sys6.1.7600.1638520,48013 J?lijs, 200923: 42
Storvsp.sys6.1.7600.16911120,32004-Nov-201103: 19
Vhdparser.sys6.1.7600.1638517,40813 J?lijs, 200923: 42
Passthruparser.sys6.1.7600.1638520,48013 J?lijs, 200923: 42
Storvsp.sys6.1.7600.21084120,32004-Nov-201103: 16
Vhdparser.sys6.1.7600.1638517,40813 J?lijs, 200923: 42
Passthruparser.sys6.1.7601.1751420,99220-Nov-201009: 57
Storvsp.sys6.1.7601.17719120,32004-Nov-201103: 11
Vhdparser.sys6.1.7601.1751417,40820-Nov-201009: 57
Passthruparser.sys6.1.7601.1751420,99220-Nov-201009: 57
Storvsp.sys6.1.7601.21854120,32004-Nov-201104: 08
Vhdparser.sys6.1.7601.1751417,40820-Nov-201009: 57


STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Piez?me: Aptur??anas kods ir ne tikai iepriek? k??das zi?ojumu, iesp?jams, sa?emsit p?c aptur??anas k??das, kas ir l?dz?gs k?dam no ?iem:

0X0000003D (PIETURAparameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED

0X0000008E (PIETURAparameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED

Papildinform?ciju par dz?vu migr??anas l?dzekli lejupiel?d?t Baltaj? gr?mat? no Microsoft lejupiel?des centra t?mek?a vietn?:
Windows Server 2008 R2 & Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 - Hyper-V Live migr?cijas p?rskats & arhitekt?ra
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Papildu inform?cija

Papildu inform?ciju par Windows Server 2008 R2

Papildu failus visas atbalst?t?s versijas Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsAmd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16911_none_8a7c6459c7f10125.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,047
Datums (UTC)04-Nov-2011
Laika (UTC)16: 33
Faila nosaukumsAmd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21084_none_8abd28cae144e6a6.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,047
Datums (UTC)04-Nov-2011
Laika (UTC)16: 33
Faila nosaukumsAmd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17719_none_8c6ac3afc51037c9.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,047
Datums (UTC)04-Nov-2011
Laika (UTC)16: 33
Faila nosaukumsAmd64_wstorvsp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21854_none_8cc41f58de52c8a4.manifest
Faila versijaNav piem?rojams
Faila lielums3,047
Datums (UTC)04-Nov-2011
Laika (UTC)16: 33

Rekviz?ti

Raksta ID: 2636573 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 1. marts - P?rskat??ana: 5.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbHotfixServer kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug atdownload kbmt KB2636573 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2636573

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com