Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n s? d?ng ?ng d?ng khách Lync 2010 điện thoại di động Nokia Symbian

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2636322 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Khách hàng Microsoft Lync 2010 điện thoại di động cho Nokia Symbian yêu c?u tài kho?n Lync t? ch?c công ty c?a b?n. N?u b?n không ch?c ch?n li?u b?n có tài kho?n Lync, liên h? v?i người quản trị hệ thống công ty c?a b?n ho?c nhóm h? tr?.

Bài vi?t này mô t? cách kh?c ph?c s? c? ph? bi?n mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n s? d?ng ?ng d?ng khách Lync 2010 điện thoại di động Nokia Symbian.

QUY TR?NH

kí nh?p vào Lync 2010 trên Nokia Symbian

Xác nh?n m?t kh?u, thông tin trương mục, cài đ?t chuyên bi?t máy ch? và máy tính khách Phiên b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. N?u không th? kí nh?p vào Lync 2010 điện thoại di động, h?y truy c?p vào kí nh?p Lync kh?c ph?c s? c? cho ngư?i dùng đ? đư?c hư?ng d?n đ?n m?t lo?t các bư?c đ? gi?i quy?t ph? bi?n nh?t v? kí nh?p.
 2. Đ?m b?o r?ng b?n có th? kí nh?p vào Lync t? m?t máy tính b?ng cách s? d?ng Lync 2010, Microsoft Lync 2013 ho?c Microsoft Lync dành cho Mac 2011. N?u b?n không th? kí nh?p t? máy tính khách đ? bàn thông thư?ng, b?n có th? không th? kí nh?p vào máy tính khách di đ?ng.
 3. Đ?m b?o r?ng b?n nh?p đúng m?t kh?u. N?u m?t kh?u không đúng, b?n s? ph?i thay đ?i. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p web site sau c?a Microsoft:
  Thay đ?i m?t kh?u c?a b?n
 4. Đ?m b?o r?ng b?n nh?p thông tin trương mục chính xác. N?u qu?n tr? viên đ? nói v?i b?n n?u không, b?n có th? s? d?ng các thông tin trương mục đ? kí nh?p vào Microsoft Outlook, Microsoft SharePoint và máy tính làm vi?c c?a b?n. N?u b?n có th? kí nh?p vào Lync t? máy tính đ? bàn, s? d?ng các thông tin kí nh?p vào thi?t b? di đ?ng c?a b?n.

  B?ng sau mô t? các kí nh?p trư?ng b?t bu?c đ?i v?i ngư?i dùng Nokia Symbian, tu? thu?c vào tài kho?n c?a h? Lync n?m ? đâu và làm th? nào thông tin trương mục c?a h? đư?c thi?t l?p.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Tài kho?n LyncĐ?a ch? SIP và UPNCác trư?ng b?t bu?c
  Ch? Lync serverTương t?kí nh?p đ?a ch?:Đ?a ch? SIP
  Tên: tr?ng
  Ch? Lync serverKháckí nh?p đ?a ch?:Đ?a ch? SIP
  Tên ngư?i dùng:UPN ho?c tên mi?n\tên người dùng
  Office 365Tương t?kí nh?p đ?a ch?:Đ?a ch? SIP
  Tên: tr?ng
  Office 365Kháckí nh?p đ?a ch?:Đ?a ch? SIP
  Tên ngư?i dùng:UPN
 5. Ki?m tra xem máy ch? t? đ?ng phát hi?ntrên. Lync c? g?ng xác đ?nh máy ch? Lync d?a trên đ?a ch? kí nh?p c?a b?n. N?u nó không th? phát hi?n Lync server, b?n có th? ph?i t?t máy ch? t? đ?ng phát hi?n và xác đ?nh máy ch? Lync theo cách th? công.

  N?u máy ch? phát hi?n t? đ?ng đư?c b?t, nhưng b?n v?n không th? kí nh?p, h?y th? cách nh?p các đ?a ch? khám phá bên trong và bên ngoài. Đi?u này không gi?i quy?t s? c?. Tuy nhiên, n?u b?n có th? đ? kí nh?p theo cách th? công, đi?u này cho bi?t tu? ch?n t? đ?ng phát hi?n máy ch? không thi?t l?p chính xác c?a qu?n tr? viên c?a b?n.
  • Đ?i v?i ngư?i dùng Lync tr?c tuy?n trong Office 365:
   • Khám phá n?i đ?a ch?: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
   • Khám phá bên ngoài đ?a ch?: https://webdir.online.lync.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
  • Ngư?i dùng Lync t?i ch?, liên h? v?i qu?n tr? nhóm ho?c h? th?ng c?a b?n h? tr? giúp đ? xác đ?nh đ?a ch? khám phá bên trong và bên ngoài. Trong h?u h?t các trư?ng h?p, các đ?a ch? bên trong và bên ngoài khám phá s? gi?ng như sau:
   • Khám phá n?i đ?a ch?: https://lyncdiscover.lyncFE01.contoso.local/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root
   • Khám phá bên ngoài đ?a ch?: https://lyncdiscover.contoso.com/Autodiscover/autodiscoverservice.svc/Root

   Chú ?
   truy nh?p tên người dùng, mi?n, đ?a ch? n?i b? phát hi?nvà trư?ng đ?a ch? bên ngoài khám phá , b?m cài đ?t chuyên bi?t máy ch? trên màn h?nh kí nh?p.
 6. Đ?m b?o r?ng b?n đang s? d?ng phiên b?n m?i nh?t c?a máy tính khách Lync 2010 điện thoại di động cho Nokia Symbian. T?i xu?ng phiên b?n m?i nh?t t? c?a hàng theNokia. N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo cho bi?t phiên b?n máy tính khách b? ch?n ho?c không đư?c h? tr?, h?y liên h? v?i nhóm h? tr? ho?c qu?n tr? viên c?a b?n v? Lync server có th? không đư?c thi?t l?p chưa cho khách hàng điện thoại di động.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

K?t n?i qua Wi-Fi thông qua m?t proxy xác th?c

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
N?u k?t n?i Wi-Fi đư?c yêu c?u xác th?c trư?c khi b?n k?t n?i, Lync có th? không k?t n?i b?i v? nó không th? s? d?ng u? nhi?m đ? k?t n?i thông qua m?t proxy. Đ? kh?c ph?c s? c? này, k?t n?i thông qua k?t n?i d? li?u c?a nhà cung c?p di đ?ng thay v? thông qua Wi-Fi.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

K?t n?i m?ng yêu c?u ch?ng ch?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
N?u t? ch?c c?a b?n yêu c?u ch?ng ch? đ? k?t n?i v?i Wi-Fi ho?c m?ng công ty c?a h? và b?n nh?n đư?c thông báo l?i t? Lync v? ch?ng ch? b? thi?u ho?c không chính xác, b?n có th? ph?i nh?p ch?ng ch? công ty c?a b?n. Không có ?ng d?ng trong c?a hàng Google chơi nh?p và qu?n l? ch?ng ch?. Liên h? v?i nhóm h? tr? ho?c qu?n tr? viên c?a b?n đ? đư?c tr? giúp.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tr? giúp thêm tính năng c? th?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Hư?ng d?n, FAQ và tài li?u tham kh?o đ? giúp b?n s? d?ng ?ng d?ng khách Lync 2010 điện thoại di động Nokia Symbian, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

So sánh v?i các khách hàng điện thoại di động

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? so sánh tính năng c?a ?ng d?ng khách Lync 2010 điện thoại di động, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft TechNet:
Khách hàng điện thoại di động so sánh b?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

G?i b?n ghi h? tr?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Khi ngư?i dùng g?p ph?i s? c? ?nh hư?ng đ?n các ?ng d?ng khách Lync 2010 điện thoại di động cho Nokia Symbian, h? có th? g?i b?n ghi qua email cho nhóm h? tr? k? thu?t. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Đ?m b?o r?ng kí nh?p đư?c b?t trong tu? ch?n.
 2. Truy c?p nh?t k? Lync thoát ho?c đóng ?ng d?ng.
 3. K?t n?i thi?t b? b?ng cách s? d?ng USB lưu tr? l?n.
 4. S? d?ng Explorer trên máy tính đ? duy?tmemory\Office điện thoại di động, và sau đó sao chép C-sys-bin / lync.exe.Nh?t k? t?p tin.
 5. G?i các t?p tin b?ng cách s? d?ng email t? máy tính c?a b?n.

NOTE Đ?m b?o r?ng ghi đư?c đ?t thành ON trư?c khi b?n c? g?ng t?o l?i s? c? và g?i b?n ghi.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


Các s?n ph?m c?a bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n do các công ty đ?c l?p v?i Microsoft s?n xu?t. Microsoft không b?o hành, theo ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không thông báo. Microsoft không b?o đ?m đ? chính xác c?a thông tin liên h? bên th? ba.

B?n v?n c?n tr? giúp? Truy c?p vào C?ng đ?ng Office 365 .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2636322 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Mười 2014 - Xem xét l?i: 13.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kb3rdparty gwt guided walk through kbmt KB2636322 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2636322

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com