ID c?a bi: 263580 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tm t?t

Bai vit nay m ta cach s dung cac ham trang tinh sa i tr?ng h?p vn b?n.

Thng tin thm

Microsoft Excel co ba ham trang tinh sau ma ban co th s dung thay i trng hp vn ban:
CH THNG - Chuyn i tt ca ch hoa trong xu vn ban thanh ch thng.

CH HOA - Chuyn i tt ca ch thng trong xu vn ban thanh ch hoa.

CH HOA U T - Vit hoa ch u tin trong xu vn ban va bt ky ch nao khac trong vn ban theo bt ky ky t nao ngoai ch. Chuy?n ?i t?t c? cc ch? khac thanh ch th?ng.
Bng cach s dung cac ham nay, ban co th thay i trng hp vn ban hin tai trong trang tinh. Xem xet vi du sau.

Nh?p cc gi tr? sau vo trang tnh c?a b?n:
  A1: ABCD
  A2: EFGH
  A3: IJKL
  A4: MNOP
  A5: QRST
  A6: UVWX
  A7: YZ
				
? vi?t ch? th?ng trong cc vn b?n trong Excel 2007 ho?c Excel 2010, lm theo cc b?c sau:
 1. Nhp cng th?c sau vao B1:
  =CH THNG(A1)
 2. Trong ct B, chon tt ca bn phai cua nhng cha d liu trong ct A. Trong vi du nay, t sang cac t B1 n B7.
 3. Bm Phn u, bm in, ri bm Xung.

  Chu y Ct mi by gi cha phin ban cua vn ban ch thng trong ct A.

  Chu y Ban cung co th in cac t B2 n B7 bng cach bm B1, ri keo moc iu khin in n B7.
 4. T sang cac t B1 n B7, bm Home, ri bm Sao.
 5. Bm A1, bm Dan, bm Dan c bit, bm Gia tri, ri bm OK dan gia tri a chuyn i tr lai vao trong ct A.
 6. Xoa ct B. lam iu nay, bm Home, bm ct B, ri bm Xoa.
Vn ban trong ct A by gi la ch thng:
  A1: abcd
  A2: efgh
  A3: ijkl
  A4: mnop
  A5: qrst
  A6: uvwx
  A7: yz
				


lam cho cac nay thanh ch thng trong Excel 2003 va cac phin ban excel trc, hay lam theo cac bc sau:
 1. Chen mt ct vao bn phai ct A bng cach chon ct B va bm Ct trn menu Chen.
 2. Nhp cng th?c sau vao B1:
  =CH THNG(A1)
 3. Trong ct B, chon tt ca bn phai cua nhng cha d liu trong ct A.
 4. Trn menu Chinh sa, tro chut vao in, ri bm Xung.

  Ct mi by gi cha phin ban vn ban ch thng trong ct A.
 5. Vi cung dai a chon, bm Sao trn menu Chinh sa.
 6. Chon A1 va bm Dan c bit trn menu Chinh sa. Trong Dan, bm Gia tri va bm OK dan gia tri a chuyn i tr lai u ct A.
 7. Xoa ct B bng cach chon ct va bm Xoa trn menu Chinh sa.
Vn ban trong ct A by gi la ch thng:
  A1: abcd
  A2: efgh
  A3: ijkl
  A4: mnop
  A5: qrst
  A6: uvwx
  A7: yz
				

Tham kh?o

bit thm thng tin v cac ham vn ban trong Excel, bm Tr giup Microsoft Excel trn menu Tr giup, nhp trng hp vn ban trong H tr Office hoc Thut si Tra li, ri bm Tim kim xem chu tim c.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 263580 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Mi Hai 2013 - Xem xt l?i: 5.0
p d?ng
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
T? kha:
kbformat kbconversion kbhowto KB263580

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com