Kh?c ph?c: Thông báo l?i "Không chính xác cú pháp" khi b?n s? d?ng m?t cơ s? d? li?u danh m?c có tên ch?a m?t nhân v?t đ?c bi?t trong SSRS 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2635540 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Microsoft phân ph?i b?n s?a l?i Microsoft SQL Server 2008 SP2 như m?t th? t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 SP2 s?a ch?a phát hành.

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t th? hi?n trong Microsoft SQL Server 2008 báo cáo Services (SSRS 2008).
  • Tên cơ s? d? li?u danh m?c ch?a m?t nhân v?t đ?c bi?t, ch?ng h?n như m?t d?u n?i.
  • B?n t?o m?t thuê bao cho trư?ng h?p trong SSRS 2008.
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Thông báo l?i: Không chính xác cú pháp g?n 'ServerDB' cho bư?c 1.
Bư?c 1 l?nh:
"execDanh m?c cơ s? d? li?u tên>.dbo.AddEvent @ EventType = 'TimedSubscription', @ EventData ='<some id="">"</some>

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? tên cơ s? d? li?u danh m?c không đư?c bao b?c trong ngo?c kép ho?c trong d?u ngo?c vuông. V? v?y, các l?nh không thành công.

Lưu ? Tên cơ s? d? li?u danh m?c xu?t hi?n trong l?nh trong các thông báo l?i đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng"."

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

SQL Server 2008 Service Pack 3

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 3 cho SQL Server 2008 Service Pack 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cumulative update C?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2648098 Tích l?y gói 3 cho SQL Server 2008 Service Pack 3
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 3 đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 3 cho ti?n tr?nh cài đ?t c?a SQL Server 2008 Service Pack 3. Theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong gói d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) tích l?y gói 7

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 7. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server 2008 Service Pack 2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2617148 Tích l?y gói 7 cho SQL Server 2008 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t đư?c bao g?m trong các trang trư?c SQL Server 2008 Service Pack 2 Phiên b?n. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 đư?c phát hành

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Xóa b? b?t k? k? t? đ?c bi?t tên cơ s? d? li?u danh m?c.
  • Thêm hai d?u ngo?c kép ho?c d?u ngo?c vuông đ? tên cơ s? d? li?u danh m?c.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2635540 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2635540 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2635540

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com