ID c?a bài: 263455
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n ch?y m?t chương tr?nh ch?ng vi-rút, b?n có th? nh?n đư?c m?t báo cáo ch? ra r?ng m?t ho?c nhi?u t?p tin trong _Restore\Temp ho?c _Restore\Archive c?p ch?a vi-rút ho?c đang b? nhi?m virus. Ngoài ra, chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n có th? cho th?y không có kh? năng đ? lo?i b? virus t? t?p ho?c t?p tin.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra b?i v? các tính năng khôi ph?c h? th?ng trong Windows Millennium Edition (Me) b?o v? t?t c? các thư m?c và t?p tin trong thư m?c _Restore trên các c?a s? tôi phân vùng h? th?ng. C?p này và t?t c? c?p con c?a nó là lưu tr? d? li?u có tính năng khôi ph?c h? th?ng s? d?ng đ? khôi ph?c l?i h? đi?u hành máy tính c?a b?n đ?n m?t nhà nư?c trư?c đây t? m?t đi?m trư?c đó trong th?i gian.

M?c dù m?t s? chương tr?nh ch?ng vi-rút có th? có kh? năng làm vi?c v?i các t?p tin đ? đư?c nén ho?c đư?c lưu tr? ? đ?nh d?ng t?p tin ZIP. ho?c .cab, tính năng khôi ph?c h? th?ng không cho phép các ti?n ích đ? thao tác các t?p tin trong các c?a hàng d? li?u. Lưu tr? d? li?u đư?c b?o v? cho các m?c đích tính toàn v?n d? li?u, và các tính năng khôi ph?c h? th?ng là phương pháp duy nh?t b?n có th? s? d?ng đ? có đư?c quy?n truy c?p đ? lưu tr? d? li?u. B?i v? đi?u này, chương tr?nh ch?ng vi-rút là không th? lo?i b? virus t? t?p ho?c t?p tin trong các c?a hàng d? li?u. Các t?p trong lưu tr? d? li?u là không ho?t đ?ng và có th? đư?c dùng ch? b?i các tính năng khôi ph?c h? th?ng.

GI?I PHÁP

Ch?nh s?a hành vi này, s? d?ng các phương pháp thích h?p.

S? d?ng đ?u tiên trong tính năng đ?u tiên ra (FIFO)

Nh?ng thói quen FIFO thanh tr? đi?m khôi ph?c c? nh?t đ? các đi?m khôi ph?c m?i hơn, nhi?u hơn hi?n t?i có th? đư?c thêm đ? lưu tr? d? li?u. FIFO b?t đ?u t? đ?ng khi các t?p tin trong các c?a hàng d? li?u đ?n 90 ph?n trăm c?a kích thư?c t?i đa c?a các c?a hàng d? li?u. Khôi ph?c h? th?ng thanh tr? các t?p tin c? nh?t đ?u tiên cho đ?n khi các t?p tin trong các c?a hàng d? li?u chi?m hơn 50 ph?n trăm c?a kích thư?c t?i đa c?a các c?a hàng d? li?u.

Ví d?, n?u kích thư?c t?i đa c?a các c?a hàng d? li?u là 400 megabyte (MB), 90 ph?n trăm c?a đi?u này là 360 MB và 50 ph?n trăm là 200 MB. N?u các c?a hàng d? li?u 200 MB khi b?n xem các thu?c tính c?a thư m?c _Restore, nó là 50 ph?n trăm c?a kích thư?c t?i đa. N?u b?n đi?u ch?nh kích thư?c c?a các c?a hàng d? li?u đ? kích thư?c t?i thi?u 200 MB, FIFO x?y ra khi b?n nh?p vào Áp d?ng.

LƯU ?: N?u các c?a hàng d? li?u ít hơn 90 ph?n trăm (180 MB) c?a giá tr? t?i thi?u (200 MB), đi?u ch?nh kích thư?c không có b?t k? tác d?ng trong purging đi?m khôi ph?c. Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i c?n th?n xem xét vi?c s? d?ng các phương pháp này đư?c mô t? trong bài vi?t này.

Trong m?t kho?ng th?i gian, nh?ng cu?c thanh tr?ng c?a hàng d? li?u khôi ph?c l?i t?t c? các cơ s? FIFO như kích thư?c t?i đa c?a các c?a hàng d? li?u đư?c đ?t t?i. Có m?t vài k?ch b?n mà FIFO có th? đư?c s? d?ng đ? d?n s?ch các đi?m khôi ph?c c? hơn đ? gi? l?i đi?m khôi ph?c g?n đây trên máy tính.

FIFO phương pháp 1

Không có hành đ?ng đư?c yêu c?u n?u h? th?ng đ? đư?c làm s?ch và ch? d? li?u c?a hàng là báo cáo c?a các công c? ch?ng vi-rút có t?p tin đáng ng?. Cho đ?n khi t?t c? các t?p tin b? nhi?m b?nh đư?c ch? bi?n ra trên m?t cơ s? FIFO, các công c? ch?ng vi-rút có th? v?n c?n báo cáo r?ng có nh?ng t?p tin b? nhi?m mà nó không th? có đư?c quy?n truy c?p vào bên trong các c?a hàng d? li?u.

FIFO cách 2

B?n có th? kích ho?t tính năng FIFO đ? lo?i b? các đi?m khôi ph?c c? hơn t? các c?a hàng d? li?u b?ng thay đ?i kích thư?c c?a hàng d? li?u. Đ? s? d?ng tính năng khôi ph?c h? th?ng đ? đi?u ch?nh kích thư?c c?a các c?a hàng d? li?u:
 1. Xem thu?c tính c?a c?p _Restore đ? xác đ?nh bao nhiêu d? li?u là th?c s? trong các c?a hàng d? li?u. B?n làm đi?u này đ? xác đ?nh xem bư?c này s? có b?t k? tác d?ng trên c?a hàng c?a d? li?u. N?u các c?a hàng d? li?u s? d?ng ít hơn 90 ph?n trăm (ít hơn 180 MB) giá tr? t?i thi?u (200 MB), phương pháp này có th? không có hi?u l?c vào purging nh?ng đi?m khôi ph?c. N?u th?p hơn 90% các c?a hàng d? li?u đư?c s? d?ng, ngay c? lúc cài đ?t t?i thi?u b?n nên xem xét b?ng cách s? d?ng FIFO phương pháp 1 ho?c b?ng cách s? d?ng các "b?ng tay t?y the Data lưu" method đư?c li?t kê sau này trong bài vi?t này.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 3. B?m đúp Các vấn đề, và sau đó b?m vào các Hiệu suất tab.
 4. Nh?p vào H? th?ng t?p tin.
 5. Đi?u ch?nh các H? th?ng khôi ph?c đ?a v? tr? s? d?ng thanh trư?t đ? các g?n đúng th?p hơn s? ti?n, và sau đó nh?p vào Áp d?ng.

  Lưu ? r?ng b?n có th? s? d?ng các H? th?ng khôi ph?c đ?a v? tr? s? d?ng con trư?t đ? ch?n s? ti?n t?i thi?u c?a không gian phân b? cho các d? li?u lưu, s? ti?n t?i đa, ho?c m?t kích thư?c ? gi?a. Đi?u ch?nh con trư?t đ? thay đ?i giá tr? th?p hơn các giá tr? mà kích ho?t FIFO. B?n có th? c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n cho b?t k? thay đ?i có hi?u l?c.
 6. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok đ? đóng thu?c tính h? th?ng.
 7. S? d?ng các công c? ch?ng vi-rút đ? quét máy tính đ? xác minh r?ng các t?p tin nhi?m virus đ? b? thanh l?c t? các c?a hàng d? li?u. N?u có nh?ng t?p tin v?n b? nhi?m b?nh trong d? li?u lưu tr?, l?p l?i các bư?c trư?c đó và gi?m kích thư?c lưu tr? d? li?u cho đ?n khi lưu tr? d? li?u là r? ràng c?a các t?p tin b? nhi?m b?nh.

  Lưu ? r?ng b?n c?ng có th? s? d?ng trang l?ch trong công c? khôi ph?c h? th?ng đ? xem cách xa tr? l?i đi?m khôi ph?c đ? b? thanh tr?ng.
 8. Sau khi các t?p tin b? nhi?m b?nh đ? đư?c xóa t? các c?a hàng d? li?u b?ng cách s? d?ng phương pháp này, tr? l?i thanh trư?t v? kích thư?c g?c ho?c thích h?p, nh?p vào Ok đ? đóng b?t k? c?a s? m? ra, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
N?u có v?n c?n m?t t?p tin b? nhi?m b?nh trong các c?a hàng d? li?u sau khi b?n thay đ?i kích thư?c c?a hàng d? li?u đ? kích thư?c t?i thi?u, b?n có th? ho?c là ch? đ?i cho nó đ? đư?c x? l? trên m?t cơ s? FIFO (FIFO phương pháp 1), ho?c b?n có th? mu?n xem xét vi?c s? d?ng "B?ng tay t?y the Data lưu" phương pháp đư?c di?n t? sau này trong bài vi?t này đ? lo?i b? t?t c? các đi?m khôi ph?c trên máy tính c?a b?n.

T? t?y lưu tr? d? li?u

Đ? hoàn toàn và ngay l?p t?c lo?i b? các t?p tin b? nhi?m b?nh ho?c t?p tin trong d? li?u lưu tr?, vô hi?u hóa và kích ho?t l?i khôi ph?c h? th?ng tính năng.

C?NH BÁO: Lo?i b?ng cách s? d?ng các bư?c sau s? hoàn toàn b? t?t c? các đi?m khôi ph?c t? các c?a hàng d? li?u. Không s? d?ng phương pháp này n?u đi?u này s? gây ra v?n đ?. Khi b?n b?t tính năng khôi ph?c h? th?ng m?t l?n n?a, tính năng khôi ph?c h? th?ng s? t?o ra m?t đi?m khôi ph?c m?i và sau đó ti?p t?c giám sát máy tính c?a b?n.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Các vấn đề, và sau đó b?m vào các Hiệu suất tab.
 3. Nh?p vào H? th?ng t?p tin, và sau đó b?m vào các Khắc phục sự cố tab.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các T?t Khôi ph?c h? th?ng ki?m tra h?p, b?m vào Áp d?ng, nh?n vào đây đ? xóa các T?t Khôi ph?c h? th?ng ki?m tra h?p, b?m vào Áp d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Kh?i đ?ng l?i máy tính khi b?n đư?c nh?c làm như v?y. Khi máy tính kh?i đ?ng l?i, lưu tr? d? li?u là thanh tr?ng và tính năng khôi ph?c h? th?ng b?t đ?u giám sát h? th?ng m?t l?n n?a.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Thư m?c _Restore đư?c b?o v? theo m?c đ?nh và ngăn ng?a các chương tr?nh t? b?ng cách s? d?ng ho?c thao tác v?i các t?p trong c?p này. Nh?ng t?p tin này là không ho?t đ?ng trong các c?a hàng d? li?u và không đư?c s? d?ng b?i b?t k? ti?n ích khác hơn là khôi ph?c h? th?ng.

Tính năng khôi ph?c h? th?ng không đư?c thi?t k? đ? phát hi?n ho?c quét virus nhi?m khu?n ho?c virus ho?t đ?ng. H?u h?t virus máy tính b? nhi?m trùng t?m ki?m ho?c t?n công t?p v?i ph?n m? r?ng như exe ho?c. com. Đây là nh?ng t?p tin lo?i tính năng khôi ph?c h? th?ng đư?c thi?t k? đ? theo d?i.

LƯU ?: N?u b?n khôi ph?c l?i máy tính c?a b?n đ?n m?t nhà nư?c trư?c khi b?n không có m?t công c? ch?ng vi-rút đ? cài đ?t, b?n ph?i cài đ?t m?t công c? ch?ng virus và làm s?ch b?t k? t?p nào đó đ? đư?c ph?c h?i và đang m?c b?nh.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tính

ID c?a bài: 263455 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbenv kbprb kbmt KB263455 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:263455
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com