Identifikator ?lanka: 263455 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada pokrenete antivirusni program, mo?ete primiti izve?taj koji ozna?ava da jedna ili vi?e datoteka u fasciklama ?_Restore\Temp? ili ?Restore\Archive? sadr?e virus ili su zara?ene virusom. Tako?e, antivirusni program mo?e da poka?e nesposobnost uklanjanja virusa iz datoteka ili fascikli.

UZROK

Ovo pona?anje se javlja jer funkcija ?System Restore? (Oporavak sistema) u operativnom sistemu Windows Millennium Edition (Me) ?titi sve datoteke ili fascikle u fascikli ?_Restore? na sistemskoj particiji Windows Me. Ova fascikla i sve njene potfascikle su skladi?te podataka koje funkcija ?System Restore? (Oporavak sistema) koristi za vra?anje operativnog sistema va?eg ra?unara u prethodno stanje sa prethodne ta?ke u vremenu.

Iako neki antivirusni programi mogu imati sposobnost da rade sa datotekama koje su komprimovane ili uskladi?tene u formatu datoteke .zip ili .cab, funkcija ?System Restore? (Oporavak sistema) ne dozvoljava ovim uslu?nim programima da manipuli?u ovim datotekama unutar skladi?ta podataka. Skladi?te podataka je za?ti?eno u svrhe integriteta podataka funkcija ?System Restore? (Oporavak sistema) je jedini metod koji mo?ete da iskoristite za pribavljanje pristupa skladi?tu podataka. Iz tog razloga, antivirusni program ne mo?e da ukloni virus iz datoteke ili datoteka u skladi?tu podataka. Datoteke u skladi?tu podataka su neaktivne i mogu biti kori?tene samo od strane funkcije ?System Restore? (Oporavak sistema).

RE?ENJE

Da biste zaobi?li ovo pona?anje, koristite odgovaraju?i metod.

Koristite funkciju ?First In First Out? (FIFO) (Prvi unutra prvi napolje)

FIFO rutina ?isti najstarije ta?ke oporavka tako da nove, sve?ije ta?ke oporavka mogu biti dodate u skladi?te podataka. Funkcija FIFO se pokre?e automatski kada datoteke u skladi?tu podataka dosegnu 90 procenata maksimalne veli?ine skladi?ta podataka. Funkcija ?System Restore? (Oporavak sistema) prvo ?isti najstarije datoteke dok datoteke u skladi?tu podataka ne zauzimaju vi?e od 50 procenata maksimalne veli?ine skladi?ta podataka.

Na primer, ako je maksimalna veli?ina skladi?ta podataka 400 megabajta(MB), 90 procenata od toga je 360 MB i 50 procenata je 200 MB. Ako je veli?ina skladi?ta podataka 200 MB kada pogledate svojstva fascikle ?_Restore?, to je 50 procenata od maksimalne veli?ine. Ako prilagodite veli?inu skladi?ta podataka na maksimalnu veli?inu od 200 MB, funkcija FIFO se javlja kada kliknete na dugme Apply (Primeni).

NAPOMENA: Ako skladi?te podataka iznosi manje od 90 procenata (180 MB) maksimalne vrednosti (200 MB), prilago?avanje veli?ine nema efekat ?i??enja ta?aka oporavka. U ovom slu?aju, morate pa?ljivo da razmotrite upotrebu metoda koji su opisani u ovom ?lanku.

Tokom vremena, skladi?te podataka ?isti ta?ke oporavka na bazi funkcije FIFO kada je dostignuta maksimalna veli?ina skladi?ta podataka. Postoji nekoliko slu?ajeva u kojima funkcija FIFO mo?e da se koristi za ?i??enje starijih ta?aka oporavka kako bi zadr?ala nedavne ta?ke oporavka na ra?unaru.

FIFO metod 1

Ne zahteva se nikakva radnja ako je sistem o?i??en i antivirusna alatka prijavljuje sumnjive datoteke samo u skladi?tu podataka. Dok se sve zara?ene datoteke ne obrade na bazi funkcije FIFO, antivirusna alatka mo?e jo? uvek da prijavljuje postojanje zara?enih datoteka u okviru skladi?ta podataka kojima ne mo?e da pristupi.

FIFO metod 2

Mo?ete aktivirati funkciju FIFO da uklonite starije ta?ke oporavka iz skladi?ta podataka putem promene njegove veli?ine. Da biste koristili funkciju ?System Restore? (Oporavak sistema) za prilago?avanje veli?ine skladi?ta podataka:
 1. Pogledajte svojstva fascikle ?_Restore? da biste utvrdili koliko podataka se u stvari nalazi u skladi?tu podataka. Ovo uradite da biste utvrdili da li ?e ovaj korak imati ikakvog efekta na skladi?te podataka. Ako skladi?te podataka koristi manje od 90 procenata (manje od 180 MB) minimalne vrednosti (200 MB), ovaj metod mo?da ne?e imati efekat ?i??enja ta?aka oporavka. Ako je iskori??eno manje od 90 procenata skladi?ta podataka, ?ak i sa minimalnim postavkama treba da razmotrite kori??enje FIFO metoda 1 ili metoda ?Manually Purge the Data Store? (Ru?no o?isti skladi?te podataka) koji je prikazan kasnije u ovom ?lanku.
 2. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Settings (Postavke) i zatim izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla).
 3. Dvaput kliknite na System (Sistem) i zatim izaberite karticu Performance (Performanse).
 4. Kliknite na File System (Sistem datoteka).
 5. Prilagodite kliza? System Restore disk space use (Kori??enje prostora na disku za oporavak sistema) na pribli?ni ni?i iznos i zatim kliknite na dugme Apply (Primeni).

  Imajte na umu da mo?ete da koristite kliza? System Restore disk space use (Kori??enje prostora na disku za oporavak sistema) da biste izabrali minimalan iznos, maksimalan iznos ili me?uvrednost za prostor koji ?ete dodeliti skladi?tu podataka. Prilago?avanje kliza?a na ni?u vrednost menja vrednosti koje aktiviraju funkciju FIFO. Mo?da ?ete morati da ponovo pokrenete ra?unar da bi promene imale efekta.
 6. Kliknite na dugme OK (U redu) i zatim opet kliknite na dugme OK (U redu) da biste zatvorili dijalog ?System properties? (Svojstva sistema).
 7. Upotrebite antivirusnu alatku da biste skenirali ra?unar i proverili da li su datoteke zara?ene virusima o?i??ene iz skladi?ta podataka. Ako u skladi?tu podat?aka ima jo? zara?enih datoteka, ponovite prethodne korake i smanjite veli?inu skladi?ta podataka sve dok ono ne bude o?i??eno od zara?enih datoteka.

  Imajte na umu da tako?e mo?ete koristiti kalendarsku stranu u sklopu alatke ?System Restore? (Oporavak sistema) da biste videli koliko su u pro?lost o?i??ene ta?ke oporavka.
 8. Nakon ?to ste kori??enjem ovog metoda o?istili zara?ene datoteke iz skladi?ta podataka, vratite kliza? na originalnu ili odgovaraju?u veli?inu, kliknite na dugme OK (U redu) da biste zatvorili sve otvorene prozore i zatim ponovo pokrenite ra?unar.
Ako u skladi?tu podataka i dalje postoji zara?ena datoteka i nakon ?to ste ga podesili na minimalnu veli?inu, mo?ete ?ekati da bude obra?ena na bazi funkcije FIFO (FIFO metod 1), ili mo?ete da razmotrite kori??enje metoda "Manually Purge the Data Store" (Ru?no o?isti skladi?te podataka) koji je opisan kasnije u ovom ?lanku, da biste uklonili sve ta?ke oporavka iz ra?unara.

?Manually Purge the Data Store? (Ru?no o?isti skladi?te podataka)

Da biste potpuno i trenutno uklonili zara?enu datoteku ili datoteke u skladi?tu podataka, onemogu?ite i ponovo omogu?ite funkciju ?System Restore? (Oporavak sistema).

UPOZORENJE: Kori??enje slede?ih koraka ?e u potpunosti ukloniti sve ta?ke oporavka iz skladi?ta podataka. Ne koristite ovaj metod ako ?e to da izazove probleme. Kada ponovo omogu?ite funkciju ?System Restore? (Oporavak sistema), ona ?e stvoriti novu ta?ku oporavka i zatim nastaviti nadgledanje va?eg ra?unara.
 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Settings (Postavke) i zatim izaberite stavku Control Panel (Kontrolna tabla).
 2. Dvaput kliknite na System (Sistem) i zatim izaberite karticu Performance (Performanse).
 3. Kliknite na File System (Sistem datoteka) i zatim izaberite karticu Troubleshooting (Re?avanje problema).
 4. Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Disable System Restore (Onemogu?i oporavak sistema), kliknite na dugme Apply (Primeni), kliknite da biste opozvali izbor u polju za potvrdu Disable System Restore (Onemogu?i oporavak sistema), kliknite na dugme Apply (Primeni) i zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 5. Ponovo pokrenite ra?unar kada budete upitani da to uradite. Kada se ra?unar ponovo pokrene, skladi?te podataka je o?i??eno i funkcija ?System Restore? (Oporavak sistema) po?inje sa ponovnim nadgledanjem sistema.

STATUS

Ovo pona?anje je tako dizajnirano.

DODATNE INFORMACIJE

Fascikla ?_Restore? je za?ti?ena po podrazumevanoj vrednosti i spre?ava programe da koriste datoteke koje se nalaze u njoj ili da manipuli?u njima. Ove datoteke su neaktivne dok se nalaze u skladi?tu podataka i ne koristi ih nijedan uslu?ni program osim funkcije ?System Restore? (Oporavak sistema).

Funkcija ?System Restore? (Oporavak sistema) nije dizajnirana da otkriva viruse ili skenira ra?unar zbog zara?enosti virusima ili njihove aktivnosti. Najve?i broj ra?unarskih virusnih infekcija tra?i ili napada datoteke sa oznakama tipa datoteke kao ?to su .exe ili .com. Funkcija ?System Restore? (Oporavak sistema) je dizajnirana da nadgleda ove tipove datoteka.

NAPOMENA: Ako vratite ra?unar u prethodno stanje u kom niste imali instaliranu antivirusnu alatku, morate instalirati antivirusnu alatku i o?istiti sve datoteke koje su vra?ene a zara?ene su.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 263455 - Poslednji pregled: 15. maj 2006. - Revizija: 1.1
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kbprb KB263455
Odricanje od odgovornosti za sadr?aj zastarelog ?lanka baze znanja
Ovaj ?lanak je napisan o proizvodima za koje Microsoft vi?e ne nudi podr?ku. Zbog toga se ovaj ?lanak nudi ?kakav jeste? i vi?e ne?e biti a?uriran.

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com