Raksta ID: 263455 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Palai?ot pretv?rusu programmu, varat sa?emt zi?ojumu, kas nor?da, ka viens vai vair?ki faili map? _Restore\Temp vai _Restore\Archive satur v?rusu vai ir infic?ti ar v?rusu. Ar? pretv?rusu programma var zi?ot par nesp?ju no?emt v?rusu no faila vai failiem.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo Windows Millennium Edition (Me) sist?mas atjauno?anas l?dzeklis aizsarg? visas mapes un failus, kas ir Windows Me sist?mas nodal?jum? map? _Restore. ?? mape un vis?s t?s apak?mapes ir datu kr?tuves, ko izmanto sist?mas atjauno?anas l?dzeklis, lai atjaunotu datora oper?t?jsist?mas iepriek??jo st?vokli no iepriek??j? atjauno?anas punkta.

Lai gan atsevi??as pretv?rusu programmas var str?d?t ar failiem, kas ir saspiesti vai tiek glab?ti .zip vai .cab failu form?t?, sist?mas atjauno?anas l?dzeklis ne?auj ??m util?t?m manipul?t ar ?iem failiem tiem esot datu kr?tuv?. Lai nodro?in?tu datu integrit?ti, datu kr?tuve ir aizsarg?ta un sist?mas atjauno?anas l?dzeklis ir vien?g? metode, kuru varat izmantot, lai ieg?tu piek?uvi datu kr?tuvei. T?p?c pretv?rusu programma nevar no?emt v?rusu no faila vai failiem, kas atrodas datu kr?tuv?. Datu kr?tuv? faili ir neakt?vi, un tos var izmantot tikai sist?mas atjauno?anas l?dzeklis.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet atbilsto?o metodi.

Izmantojiet l?dzekli Pirmais iek??, pirmais ?r? (FIFO)

FIFO rut?na izt?ra vec?kos atjauno?anas punktus, lai jaun?kie, pa?reiz?jie atjauno?anas punkti, var?tu tikt pievienoti datu kr?tuvei. L?dzeklis FIFO tiek start?ts autom?tiski, kad faili datu kr?tuv? sasniedz 90 procentus no maksim?l? datu kr?tuves lieluma. Sist?mas atjauno?anas l?dzeklis vispirms izt?ra vec?kos failus l?dz, faili datu kr?tuv? aiz?em ne vair?k par 50 procentiem no maksim?l? datu kr?tuves lieluma.

Piem?ram, ja datu kr?tuves maksim?lais lielums ir 400 megabaiti (MB), 90 procenti no t? ir 360 MB un 50 procenti ir 200 MB. Ja datu kr?tuves lielums ir 200 MB, skatot mapes _Restore rekviz?tus, tas ir 50 procenti no maksim?l? lieluma. Ja piel?gojat datu kr?tuves lielumu minim?lajam lielumam 200 MB, noklik??inot uz Apply (Lietot) s?k darboties l?dzeklis FIFO.

PIEZ?ME. Ja datu kr?tuve ir maz?ka par 90 procentiem (180 MB) no minim?l?s v?rt?bas (200 MB) lieluma, piel?go?ana neietekm? atjauno?anas punktu t?r??anu. T?d? gad?jum? uzman?gi j?p?rdom? ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu nov?r?anas meto?u izmanto?ana.

Noteikt? laika posm?, kad ir sasniegts maksim?lais datu kr?tuves lielums, datu kr?tuve izt?ra atjauno?anas punktus, balstoties uz FIFO metodi. Ir vair?ki veidi, k? var izmantot FIFO, lai izt?r?tu vec?kos atjauno?anas punktus un saglab?tu datora jaun?kos atjauno?anas punktus.

FIFO 1. metode

Ja sist?ma ir izt?r?ta, tad nekas nav j?veic, un tikai pretv?rusu r?ks zi?o datu kr?tuvei par aizdom?giem failiem. Kam?r visi infic?tie faili tiek apstr?d?ti, izmantojot FIFO metodi, pretv?rusu r?ks var joproj?m zi?ot, ka v?l ir infic?ti faili, kuriem datu kr?tuv? nevar piek??t.

FIFO 2. metode

Varat izpild?t l?dzekli FIFO, lai no?emtu vec?kos atjauno?anas punktus no datu kr?tuves, mainot datu kr?tuves lielumu. Lai izmantotu sist?mas atjauno?anas l?dzekli datu kr?tuves lieluma piel?go?anai:
 1. Skatiet mapes _Restore rekviz?tus, lai noteiktu, cik daudz datu faktiski ir datu kr?tuv?. Tas j?veic, lai noteiktu, vai ?? darb?ba ietekm?s datu kr?tuvi. Ja datu kr?tuve izmanto maz?k par 90 procentiem (180 MB) no minim?l?s v?rt?bas (200 MB), ?? metode var neietekm?t atjauno?anas punktu t?r??anu. Ja tiek izmantots maz?k par 90 procentiem no datu kr?tuves, pat ja ir minim?lie iestat?jumi, jums j?apsver FIFO 1. metodes izmanto?ana vai Datu kr?tuves manu?l?s izt?r??anas metodes izmanto?ana, kas nor?d?ta turpm?k ?aj? rakst?.
 2. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz Settings (Iestat?jumi) un noklik??iniet uz Control Panel (Vad?bas panelis).
 3. Veiciet dubultklik??i uz System (Sist?ma) un tad noklik??iniet uz z?mnes Performance (Veiktsp?ja).
 4. Noklik??iniet uz File System (Failu sist?ma).
 5. Piel?gojiet sl?dni System Restore disk space use (Sist?mas atjauno?anas diska vietas izmanto?ana), lai noregul?tu zem?ku v?rt?bu, un tad noklik??iniet uz Apply (Lietot).

  ?emiet v?r?, ka varat izmantot sl?dni System Restore disk space use (Sist?mas atjauno?anas diska vietas izmanto?ana), lai atlas?tu minim?lo vietas apjomu un iedal?tu datu kr?tuves maksim?lo apjomu vai lielumu. Noregul?jot sl?dni uz zem?ku v?rt?bu, tiek main?tas v?rt?bas, kas iedarbina l?dzekli FIFO. Iesp?jams, lai izmai?as st?tos sp?k?, dators ir j?restart?.
 6. Noklik??iniet uz OK (Labi) un p?c tam uz OK (Labi), lai aizv?rtu dialoglodzi?u Sist?mas rekviz?ti.
 7. Izmantojiet pretv?rusu r?ku, lai sken?tu datoru un p?rbaud?tu, vai v?rusa infic?tie faili ir izt?r?ti no datu kr?tuves . Ja datu kr?tuv? ir paliku?i infic?ti faili, atk?rtojiet iepriek??j?s darb?bas un samaziniet datu kr?tuves lielumu, l?dz infic?tie faili ir izt?r?ti no datu kr?tuves.

  ?emiet v?r?, ka var izmantot ar? sist?mas atjauno?anas r?ka kalend?ro lapu, lai apskat?tu, cik sen atjauno?anas punkti tika izt?r?ti.
 8. Kad infic?tie faili ir izt?r?ti no datu kr?tuves, izmantojot ?o metodi, atgrieziet sl?dni uz s?kotn?jo vai atbilsto?o lielumu, noklik??iniet uz OK (Labi), lai aizv?rtu visus atv?rtos logus un p?c tam restart?jiet datoru.
Ja datu kr?tuv? tom?r ir palicis infic?ts fails p?c tam, kad main?j?t datu kr?tuves lielumu uz minim?lo, varat vai nu gaid?t, l?dz tas tiek apstr?d?ts, izmantojot FIFO metodi (FIFO 1. metode), vai izmantojiet Datu kr?tuves manu?l?s izt?r??anas metodi, kas aprakst?ta turpm?k ?aj? rakst?, lai no?emtu visus atjauno?anas punktus no datora.

Datu kr?tuves manu?l? izt?r??ana

Lai nekav?joties piln?b? no?emtu infic?to failu vai failus no datu kr?tuves, atsp?jojiet un atk?rtoti iesp?jojiet sist?mas atjauno?anas l?dzekli.

BR?DIN?JUMS. Veicot ??s darb?bas, no datu kr?tuves piln?b? tiks no?emti visi atjaunin??anas punkti. Neizmantojiet ?o metodi, ja t? var rad?t probl?mas. Atk?rtoti iesp?jojot sist?mas atjauno?anas l?dzekli, tas izveidos jaunu atjauno?anas punktu un tad ats?ks datora p?rraudz?bu.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz Settings (Iestat?jumi) un noklik??iniet uz Control Panel (Vad?bas panelis).
 2. Veiciet dubultklik??i uz System (Sist?ma) un tad noklik??iniet uz z?mnes Performance (Veiktsp?ja).
 3. Noklik??iniet uz File System (Failu sist?ma) un p?c tam uz z?mnes Troubleshooting (Probl?mu nov?r?ana).
 4. Noklik??iniet, lai atlas?tu izv?les r?ti?u Disable System Restore (Izsl?gt sist?mas atjauno?anu), tad noklik??iniet uz Apply (Lietot), noklik??iniet, lai not?r?tu izv?les r?ti?u Disable System Restore (Izsl?gt sist?mas atjauno?anu), noklik??iniet uz Apply (Lietot) un tad uz OK (Labi).
 5. Restart?jiet datoru, kad tas tiek pied?v?ts. Kad dators ir restart?ts, datu kr?tuve ir izt?r?ta, un sist?mas atjauno?anas l?dzeklis ats?k sist?mas p?rraudz?bu.

STATUSS

??di tas ir projekt?ts.

PAPILDINDORM?CIJA

Mape _Restore p?c noklus?juma ir aizsarg?ta, un tas nov?r? programmu iesp?jas izmantot vai manipul?t ar failiem, kas atrodas ?aj? map?. Kam?r ?ie faili atrodas datu kr?tuv?, tie ir neakt?vi un tos neizmanto cita util?ta, iz?emot sist?mas atjauno?anas l?dzekli.

Sist?mas atjauno?anas l?dzeklis nav paredz?ts, lai noteiktu vai mekl?tu v?rusu infekcijas vai to aktivit?ti. Vair?kums datora v?rusu infekciju mekl? un uzbr?k failiem ar papla?in?jumu, piem?ram, .exe vai .com. Sist?mas atjauno?anas l?dzeklis ir paredz?ts, lai p?rraudz?tu ?? tipa failus.

PIEZ?ME. Ja atjaunojat iepriek??jo datora st?vokli, kad nebija instal?ts pretv?rusu r?ks, tas ir j?instal? un j?izt?ra visi faili, kas tika atjaunoti un ir infic?ti.

Rekviz?ti

Raksta ID: 263455 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2006. gada 8. j?nijs - P?rskat??ana: 1.1
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kbprb KB263455
Sp?k? neeso?a KB satura atruna
?aj? rakst? bija inform?cija par produktiem, kuriem korpor?cija Microsoft vairs nepied?v? atbalstu. T?p?c ?is raksts tiek pied?v?ts ?t?ds, k?ds tas ir?, un tas vairs netiks atjaunin?ts.

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com