Identifikator ?lanka: 2633952 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Va?no Ova ispravka zamenjuje http://support.microsoft.com/KB/2570791/sr-cs koja je objavljena u avgustu 2011. godine. Dodatne izmene vremenske zone nisu objavljene kao hitne ispravke nakon objavljivanja http://support.microsoft.com/KB/2570791/sr-cs.

Ako ste ve? primenili http://support.microsoft.com/KB/2570791/sr-cs, pro?itajte opise odre?enih izmena vremenskih zona kojima se bavi ovaj ?lanak da biste odredili da li morate odmah da primenite ovu ispravku. Ako to ne uti?e direktno na sisteme, mo?ete da zaka?ete instalaciju prvom dostupnom prilikom.

Preporu?ujemo vam da primenite najnoviju kumulativnu ispravku vremenske zone za Windows kako bi doslednost baze podataka vremenske zone u svim sistemima bila zagarantovana.

Va?no

 • Pre nego ?to primenite ispravku koja je opisana u ovom ?lanku, imajte u vidu mogu?e probleme koji mogu da uti?u na Microsoft Outlook.

  Za vi?e informacija o ovim problemima pogledajte ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  http://support.microsoft.com/kb/931667 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom) Re?avanje promena vremenskih zona pomo?u alatke za a?uriranje podataka vremenske zone za Microsoft Office Outlook
 • Ako koristite Microsoft Exchange Server u okru?enju informacione tehnologije (IT), morate da preuzmete dodatne mere koje ?e garantovati ispravan rad Exchange servera.

  Za vi?e informacija o Exchange ispravci za letnje/zimsko ra?unanje vremena (DTS) pogledajte ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  http://support.microsoft.com/kb/941018 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom) re?avanje letnjeg/zimskog ra?unanja vremena pomo?u Exchange alatke za a?uriranje kalendara
 • Kumulativne ispravke za vremenske zone sadr?e samo one podatke koji su promenjeni za odre?eni region ili koji su dodati kako bi se odr?ala parnost sa drugim verzijama operativnog sistema. Zato ako se klju? vremenske zone izbri?e, neke originalne vrednosti mo?da ne?e biti vra?ena nakon ?to primenite kumulativnu ispravku zona.

  Ne preporu?ujemo da bri?ete bilo koje registarske klju?eve koji se odnose na vremenske zone. Na ra?unaru koji ima nepotpune klju?eve vremenskih zona prvo vratite klju?eve vremenskih zona iz dobre poznate rezervne kopije. Zatim primenite ispravku.

DODATNE INFORMACIJE

Ispravka koju ovaj ?lanak opisuje menja podatke o vremenskim zonama tako da prilagodi izmene letnjeg/zimskog ra?unanja vremena (DST) u nekoliko zemalja.

Ispravka koju ovaj ?lanak opisuje je kumulativna zbirna ispravka koja obuhvata sve prethodne izmene Windows vremenskih zona. Za vi?e informacija o tome kako promene DST-a mogu da uti?u na druge Microsoft proizvode, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:

http://support.microsoft.com/gp/cp_dst?ln=sr-latn-cs

Za vi?e informacija o tome kako promene letnjeg/zimskog ra?unanja vremena mogu da uti?u na druge Microsoft proizvode, pogledajte slede?i ?lanak u Microsoft bazi znanja:

http://support.microsoft.com/kb/914387 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom) Konfigurisanje letnjeg/zimskog ra?unanja vremena za Microsoft Windows operativne sisteme

Napomena Kada primenite ovu ispravku, mo?da ?ete primiti slede?u poruku:

Ispravku nije mogu?e instalirati jer je novija ili ista ispravka vremenske zone ve? instalirana na sistem.

Ova poruka ukazuje da sve ve? primenili ispravnu ispravku ili da je Windows Update ili Microsoft Update automatski instalirao ovu ispravku. Za a?uriranje Windows operativnog sistema obi?no nisu potrebne dodatne radnje.


Slede?e datoteke mo?ete preuzeti sa lokacije Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows 7 (KB2633952).
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows 7 za sisteme zasnovane na 64-bitnim procesorima (KB2633952).
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket ispravki za Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2633952).
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows Vista (KB2633952).
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows Vista za sisteme zasnovane na 64-bitnim procesorima (KB2633952).
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows Server 2008 (KB2633952).
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket ispravki za Windows Server 2008 x64 Edition (KB2633952).
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows Server 2008 R2 za sisteme zasnovane na Itanium arhitekturi (KB2633952).
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows Server 2008 za sisteme zasnovane na Itanium arhitekturi (KB2633952).
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows XP (KB2633952).
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows XP x64 Edition (KB2633952).
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows Server 2003 (KB2633952).
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket ispravki za Windows Server 2003 x64 Edition (KB2633952).
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket ispravki za Windows Server 2003 za sisteme zasnovane na Itanium arhitekturi (KB2633952).
Datum izdavanja: 22.11.11.


Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke pogledajte slede?i ?lanak u Microsoft bazi znanja:

http://support.microsoft.com/kb/119591 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom) Nabavljanje Microsoft datoteka podr?ke sa usluga na mre?iIspravke iz prethodne Windows kumulativne ispravke vremenske zone

Slede?e izmene su unete od prethodne Windows kumulativne ispravke vremenske zone:
 • Standardno vreme ? Kalinjingrad:
  Kao ?to je prethodno objavljeno u ?lanku 2625508 Microsoft baze znanja, Belorusija je odlu?ila da prekine sa zimskim ra?unanjem vremena od 2011. godine i ostane na trajnom ?letnjem vremenu?. U tom ?lanku je predlo?eno da korisnici pre?u na ?rezervno vreme? za Standardno vreme ? Kalinjingrad. Ova Windows ispravka ?ini prelazak trajnim tako ?to ?e dodati ?Minsk? u ime za prikaz za Standardno vreme ? Kalinjingrad. Novo ime za prikaz za Standardno vreme ? Kalinjingrad je ?(UTC+03:00) Kalinjingrad, Minsk?.
 • Standardno vreme ? Isto?na Evropa:
  Ime za prikaz za ovu vremensku zonu je a?urirano na ?(UTC+2:00) Nikozija?.
 • Standardno vreme ? Bahia[Ime za prikaz ?(UTC-3:00) Salvador?]:
  Nova Windows vremenska zona je kreirana za brazilsku dr?avu Bahia.
 • Standardno vreme ? Fid?i[Ime za prikaz ?(UTC-12:00) Fid?i?]:
  Postavlja da 2012 DST po?etni datum bude ?etvrte nedelje januara.
 • Standardno vreme ? Samoa:
  Menja pomak UTC vremena za Standardno vreme ? Samoa sa (UTC-11) na (UTC+13). Kao rezultat ime za prikaz vremenske zone se menja u ?(UTC+13:00) Samoa?.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Naziv klju?a vremenske zone Ime za prikaz 2012 DST po?etak 2012 DST krajTZI potklju?
Standardno vreme ? Kalinjingrad(UTC+3:00)Kalinjingrad, MinskNijedna Nijedna "TZI"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Standardno vreme ? Isto?na Evropa(UTC+02:00) NikozijaPoslednja nedelja u martu

02:00:00.000
Poslednja nedelja u oktobru

03:00:00.000
"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Standardno vreme ? Bahia(UTC-03:00) SalvadorTre?a subota u oktobru

23:59:59.999
?etvrta subota u februaru

23:59:59.999
"TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Standardno vreme ? Fid?i:(UTC+12:00) Fid?i?etvrta nedelja u oktobru

02:00:00.000
?etvrta nedelja u januaru

03:00:00.000
"TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Standardno vreme ? Samoa(UTC+13:00) SamoaPoslednja nedelja u septembru

00:00:00.000
Prva nedelja u aprilu

01:00:00.000
"TZI"=hex: f4,fc,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00


Napomena Korisnici u standardnoj vremenskoj zoni za Samou ne bi trebalo da instaliraju ovu ispravku pre predstoje?eg vremenskog prelaska 29. decembra. Ovu ispravku treba instalirati tek u 23:59:59 29. decembra 2011. godine ili kasnije.


Poznati problemi

 • Nakon ?to instalirate ovu ispravku, pravilo 2011 za Samou ?e biti a?urirano na (UTC+13) To dovodi do neispravnog pronala?enja istorije za ve?i deo 2011. godine (do trenutka vremenskog prelaska 29. decembra 2011.). Microsoft ?e objaviti ispravku koja ?e ispraviti istoriju u 2011. godini. Ovaj odeljak ?e biti a?uriran vezom do ispravke kada bude dostupna.
 • Za Outlook 2010, nakon ?to instalirate ovu ispravku, odre?ene obaveze zakazane za nedelju (uklju?uju?i 31. decembar 2011. i kasnije subote) mogu da nestanu iz prikaza kalendara. Zakazane obaveze koje nestanu iz prikaza kalendara su one vremenskoj zoni Samoe koje ste kreirali pre nego ?to ste instalirali ispravku. (Ova ispravka menja Standardno vreme ? Samoa iz UTC -11:00 na UTC +13.)

  Ovaj problem ne uti?e na Outlook 2003 ili Outlook 2007. Iako zakazana obaveza nestaje iz prikaza kalendara, podaci ne?e biti izgubljeni. I dalje mo?ete da vidite zakazanu obavezu tako ?to ?ete da kliknete na Prikaz, zatim na Promeni prikaz, a potom na Prikaz liste. Ovaj problem ne uti?e na ponavljanja sastanka. Da biste re?ili ovaj problem, pokrenite alatku za a?uriranje podataka vremenske zone za Outlook koja je dostupna u http://support.microsoft.com/kb/931667 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Windows XP

Preduslovi

Morate da imate instaliran Windows XP servisni paket 3 (SP3) da biste primenili ovu ispravku. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:

http://support.microsoft.com/kb/322389/sr-cs Nabavljanje najnovijeg Windows XP servisnog paketa


Zahtev za ponovnim pokretanjem

Mo?da ?ete morati ponovo da pokrenete ra?unar kada primenite ovu ispravku.


Informacije o zameni ispravke

Napomena Mo?ete da instalirate ovu kumulativnu zbirnu ispravku ?ak i nakon ?to instalirate bilo koju od slede?ih prethodno objavljenih ispravki. Ova ispravka zamenjuje slede?u ispravku:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/sr-cs Kumulativna ispravka vremenske zone iz avgusta 2011. za Microsoft Windows operativne sisteme


Windows Server 2003

Preduslovi

Morate da imate instaliran Windows Server 2003 SP2 da biste primenili ovu ispravku. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:

http://support.microsoft.com/kb/889100 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom) Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Windows Server 2003

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Mo?da ?ete morati ponovo da pokrenete ra?unar kada primenite ovu ispravku.

Informacije o zameni ispravke

Napomena Mo?ete da instalirate ovu kumulativnu zbirnu ispravku ?ak i nakon ?to instalirate bilo koju od slede?ih prethodno objavljenih ispravki. Ova ispravka zamenjuje slede?u ispravku:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/sr-cs Kumulativna ispravka vremenske zone iz avgusta 2011. za Microsoft Windows operativne sisteme


Windows Vista ili Windows Server 2008

Preduslovi

Morate da imate instaliran Windows Vista ili Windows Server 2008 servisni paket 2 da biste primenili ovu ispravku.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Mo?da ?ete morati ponovo da pokrenete ra?unar kada primenite ovu ispravku.

Informacije o zameni ispravke

Napomena Mo?ete da instalirate ovu kumulativnu zbirnu ispravku ?ak i nakon ?to instalirate bilo koju od slede?ih prethodno objavljenih ispravki. Ova ispravka zamenjuje slede?u ispravku:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/sr-cs Kumulativna ispravka vremenske zone iz avgusta 2011. za Microsoft Windows operativne sisteme


Windows 7 ili Windows Server 2008 R2

Preduslovi

Za primenu ove ispravke nisu potrebni preduslovi. Isti paket instalira se na RTM verziju kao i na SP1 verzije operativnog sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Mo?da ?ete morati ponovo da pokrenete ra?unar kada primenite ovu ispravku.

Informacije o zameni ispravke

Napomena Mo?ete da instalirate ovu kumulativnu zbirnu ispravku ?ak i nakon ?to instalirate bilo koju od slede?ih prethodno objavljenih ispravki. Ova ispravka zamenjuje slede?u ispravku:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/sr-cs Kumulativna ispravka vremenske zone iz avgusta 2011. za Microsoft Windows operativne sisteme
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2633952 - Poslednji pregled: 23. januar 2012. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
Klju?ne re?i: 
KB2633952

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com