Straipsnio ID: 2633952 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

Svarbu ?is naujinimas anuliuoja ir pakei?ia http://support.microsoft.com/KB/2570791/lt, kuris i?leistas 2011 m. rugpj??io m?n. Po http://support.microsoft.com/KB/2570791/lt publikavimo papildom? laiko juost? pakeitim? kar?t?j? patais? nei?leista.

Jei http://support.microsoft.com/KB/2570791/lt jau ?dieg?te, perskaitykite tam tikr? laiko juostos pakeitim?, kurie minimi ?iame straipsnyje, apra?us, kad gal?tum?te nuspr?sti, ar reikia nedelsiant ?diegti ?? naujinim?. Jei tai neturi tiesioginio poveikio sistemoms, galite suplanuoti diegim? v?liau.

Rekomenduojame ?diegti naujausius ?Windows? kaupiamuosius laiko juostos naujinimus, kad u?tikrintum?te nuosekl? laiko juost? duomen? baz?s veikim? visose sistemose.

Svarbu

 • Prie? taikydami ?iame straipsnyje apra?om? naujinim?, atkreipkite d?mes? ? galimas problemas, kurios gali paveikti ?Microsoft Outlook?.

  Daugiau informacijos apie ?ias problemas ?r. ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:
  http://support.microsoft.com/kb/931667 (gali b?ti angl? k.) Kaip pritaikyti sistem? prie laiko juost? pakeitim?, naudojantis ?Microsoft Office Outlook? laiko juostos duomen? naujinimo ?rankiu
 • Jei vykdote ?Microsoft Exchange Server? informacini? technologij? (IT) aplinkoje, turite imtis papildom? atsargumo priemoni?, kad u?tikrintum?te tinkam? ?Exchange Server? veikim?.

  Daugiau informacijos apie ?Exchange? vasaros / ?iemos laiko (DST) naujinimus ?r. ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:
  http://support.microsoft.com/kb/941018 (gali b?ti angl? k.) Kaip pritaikyti sistem? prie vasaros / ?iemos laiko, naudojant ?Exchange? kalendoriaus naujinimo ?rank?
 • Kaupiamuosiuose laiko juostos naujinimuose yra tik duomenys, kurie pakito konkre?iuose regionuose arba buvo ?traukti, kad b?t? u?tikrintas suderinamumas su kitomis operacin?s sistemos versijomis. Tod?l, jei laiko juostos raktas yra panaikinamas, kai kurios pradin?s reik?m?s gali neb?ti atkuriamos, pritaikius kaupiam?j? laiko juostos naujinim?.

  Nerekomenduojame naikinti registro rakt?, kurie yra susij? su laiko juostomis. Kompiuteryje, kuriame yra ne visi laiko juost? raktai, pirma atkurkite laiko juost? raktus i? patvirtintos atsargin?s kopijos. Tuomet atnaujinkite.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?iame straipsnyje apra?omas naujinimas kei?ia laiko juostos duomenis, kad b?t? suderinti vasaros / ?iemos laiko (DST) pakeitimai keliose ?alyse.

Naujinimas, kuris apra?omas ?iame straipsnyje yra kaupiamasis specifini? naujinim? paketas, ? kur? ?traukti visi ankstesni ?Windows? laiko juostu pakeitimai. Daugiau informacijos, kaip DST pakeitimai gali paveikti kitus ?Microsoft? produktus, ?r. ?ioje ?Microsoft? svetain?je:

http://support.microsoft.com/gp/cp_dst?ln=lt

Daugiau informacijos, kaip vasaros / ?iemos laiko pakeitimai gali paveikti kitus ?Microsoft? produktus, ?r. ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:

http://support.microsoft.com/kb/914387 (gali b?ti angl? k.) Kaip konfig?ruoti vasaros / ?iemos laik? ?Microsoft Windows? operacin?se sistemose

Pastaba Pritaikius ?? naujinim? gali b?ti pateikiamas ?is prane?imas:

Naujinimo negalima ?diegti, nes naujesnis arba ?is laiko juostos naujinimas jau ?diegtas sistemoje.

?iuo prane?imu nurodoma, kad tinkam? naujinim? jau pritaik?te arba j? automati?kai ?dieg? ?Windows? naujinimas arba ?Microsoft Update?. Nereikia papildom? veiksm?, norint atnaujinti ?Windows? operacin? sistem?.


I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galite atsisi?sti ?iuos failus:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows 7? naujinimo (KB2633952) paket? dabar.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows 7? naujinimo paket? x64 pagrindo sistemoms (KB2633952) dabar.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Server 2008 R2 x64 Edition? (KB2633952) naujinimo paket? dabar.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Vista? naujinimo (KB2633952) paket? dabar.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Vista? naujinimo paket? x64 pagrindo sistemoms (KB2633952) dabar.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Server 2008? naujinimo (KB2633952) paket? dabar.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Server 2008 x64 Edition? (KB2633952) naujinimo paket? dabar.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Server 2008 R2?, skirto ?Itanium? sistemoms, (KB2633952) naujinimo paket? dabar.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Server 2008?, skirto ?Itanium? sistemoms, (KB2633952) naujinimo paket? dabar.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows XP? naujinimo (KB2633952) paket? dabar.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows XP x64 Edition? (KB2633952) naujinimo paket? dabar.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Server 2003? naujinimo (KB2633952) paket? dabar.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Server 2003 x64 Edition? (KB2633952) naujinimo paket? dabar.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Server 2003?, skirto ?Itanium? sistemoms, (KB2633952) naujinimo paket? dabar.
I?leidimo data: 2011 m. lapkri?io 22 d.


Daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, ?r. ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:

http://support.microsoft.com/kb/119591 (gali b?ti angl? k.) Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo fail? i? tinklo tarnyb?Naujinimai i? ankstesnio kaupiamojo ?Windows? laiko juost? naujinimo

?ie pakeitimai atlikti nuo ankstesnio ?Windows? kaupiamojo laiko juost? naujinimo:
 • Kaliningrado standartinis laikas:
  Kaip anks?iau paskelbta ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje 2625508, Baltarusija nusprend? nutraukti vasaros / ?iemos laik? nuo 2011 m. ir nuolat laikytis ?vasaros laiko?. ?iame straipsnyje vartotojams si?loma vadovautis Kaliningrado standartinio laiko ?laikinuoju sprendimu?. ?iame ?Windows? naujinime atliekami nuolatiniai keitimai ?traukiant ?Minskas? ? rodom? Kaliningrado standartinio laiko pavadinim?. Naujas rodomas Kaliningrado standartinio laiko pavadinimas yra ?(UTC+03:00) Kaliningradas, Minskas?.
 • Ryt? Europos standartinis laikas:
  Rodomas ?ios laiko juostos pavadinimas atnaujintas ? ?(UTC+2:00) Nikosija?.
 • Bahijos standartinis laikas [Rodomas pavadinimas ?(UTC-3:00) Salvadoras?]:
  Sukurta nauja ?Windows? laiko juosta Brazilijos valstijai Bahija.
 • Fid?io standartinis laikas [Rodomas pavadinimas ?(UTC+12:00) Fid?is?]:
  2012 met? DST prad?ios data nustatoma ? ketvirt?j? sausio m?n. sekmadien?.
 • Samoa standartinis laikas:
  Pakei?iamas Samoa standartinio laiko UTC poslinkis i? (UTC-11) ? (UTC+13). Tod?l laiko juostos rodomas pavadinimas pakei?iamas ? ?(UTC+13:00) Samoa?.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Laiko juostos rakto pavadinimas Rodomas pavadinimas 2012 m. DST prad?ia 2012 m. DST pabaigaTZI dalinis raktas
Kaliningrado standartinis laikas(UTC+3:00)Kaliningradas, MinskasN?raN?ra"TZI"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Ryt? Europos standartinis laikas(UTC+02:00) NikosijaPaskutinis kovo m?n. sekmadienis

02:00:00.000
Paskutinis spalio m?n. sekmadienis

03:00:00.000
"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Bahijos standartinis laikas(UTC-03:00) SalvadorasTre?iasis spalio m?n. ?e?tadienis

23:59:59.999
Ketvirtasis vasario m?n. ?e?tadienis

23:59:59.999
"TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Fid?io standartinis laikas(UTC+12:00) Fid?isKetvirtasis spalio m?n. sekmadienis

02:00:00.000
Ketvirtasis sausio m?n. sekmadienis

03:00:00.000
"TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Samoa standartinis laikas(UTC+13:00) SamoaPaskutinis rugs?jo m?n. sekmadienis

00:00:00.000
Pirmasis baland?io m?n. sekmadienis

01:00:00.000
"TZI"=hex: f4,fc,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00


Pastaba Samoa standartinio laiko vartotojai netur?t? ?diegti ?io naujinimo prie? ateinant? laiko keitim? gruod?io m?n. 29 d. ?is naujinimas tur?t? b?ti diegiamas tik ?iuo arba po ?io laiko 2011 m. gruod?io m?n. 29 d. 23:59:59.


?inomos problemos

 • ?diegus ?? naujinim?, 2011 m. Samoa taisykl? bus atnaujinta ? (UTC+13). D?l to retrospektyvos per?valga tampa neteisinga did?iojoje 2011 m. dalyje (iki laiko pakeitimo 2011 m. gruod?io 29 d.). ?Microsoft? i?leis naujinim?, kuris i?taisys 2011 m. retrospektyv?. ?is skyrius bus atnaujintas saitu ? naujinim?, kai jis bus pasiekiamas.
 • ?diegus ?? naujinim? tam tikri ?Outlook 2010? susitikimai, suplanuoti ?e?tadieniui (?skaitant 2011 m. gruod?io 31 d. ir kitus ?e?tadienius) gali b?ti nerodomi kalendoriaus rodinyje. Susitikimai, kurie nerodomi kalendoriaus rodinyje, yra sukurti Samoa laiko juostoje prie? ?diegiant naujinim?. (?is naujinimas pakei?ia Samoa standartin? laik? i? UTC -11:00 ? UTC +13.)

  ?i problema nedaro ?takos ?Outlook 2003? arba ?Outlook 2007?. Nors susitikimas nerodomas kalendoriaus rodinyje, duomenys n?ra prarandami. Gali per?i?r?ti susitikim? spustel?dami Rodinys, Keisti rodin?, tuomet ? S?ra?o rodinys. ?i problema nedaro ?takos susitikim? kartojimams. Nor?dami laikinojo problemos sprendimo, paleiskite ?Outlook? laiko juost? duomen? naujinimo ?rank?, kuris pasiekiamas http://support.microsoft.com/kb/931667 (gali b?ti angl? k.)

?Windows XP?

B?tinosios s?lygos

Turite b?ti ?dieg? ?Windows XP Service Pack 3? (SP3), jei norite taikyti ?? naujinim?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:

http://support.microsoft.com/kb/322389/lt Kaip ?sigyti naujausi? ?Windows XP? pakeitim? paket?


Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?? naujinim? gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.


Naujinimo pakeitimo informacija

Pastaba Galite ?diegti ?iuos kaupiamuosius specifinius naujinimus, net jei ?dieg?te bet kur? i? ?i? anks?iau i?leist? naujinim?. ?is naujinimas pakei?ia ?? naujinim?:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/lt 2011 m. rugpj??io m?n. kaupiamasis laiko juostos naujinimas, skirtas ?Windows? operacin?ms sistemoms


?Windows Server 2003?

B?tinosios s?lygos

Turite b?ti ?dieg? ?Windows Server 2003 SP2?, jei norite taikyti ?? naujinim?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:

http://support.microsoft.com/kb/889100 (gali b?ti angl? k.) Kaip ?sigyti naujausi? ?Windows Server 2003? pakeitim? paket?

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?? naujinim? gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.

Naujinimo pakeitimo informacija

Pastaba Galite ?diegti ?iuos kaupiamuosius specifinius naujinimus, net jei ?dieg?te bet kur? i? ?i? anks?iau i?leist? naujinim?. ?is naujinimas pakei?ia ?? naujinim?:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/lt 2011 m. rugpj??io m?n. kaupiamasis laiko juostos naujinimas, skirtas ?Windows? operacin?ms sistemoms


?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008?

B?tinosios s?lygos

Turite b?ti ?dieg? ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paket?, jei norite taikyti ?? naujinim?.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?? naujinim? gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.

Naujinimo pakeitimo informacija

Pastaba Galite ?diegti ?iuos kaupiamuosius specifinius naujinimus, net jei ?dieg?te bet kur? i? ?i? anks?iau i?leist? naujinim?. ?is naujinimas pakei?ia ?? naujinim?:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/lt 2011 m. rugpj??io m?n. kaupiamasis laiko juostos naujinimas, skirtas ?Windows? operacin?ms sistemoms


?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?

B?tinosios s?lygos

?io naujinimo taikymui b?tin?j? s?lyg? n?ra. Tas pats paketas gali b?ti diegiamas ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? RTM ir SP1 versijose.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?? naujinim? gali tekti i? naujo paleisti kompiuter?.

Naujinimo pakeitimo informacija

Pastaba Galite ?diegti ?iuos kaupiamuosius specifinius naujinimus, net jei ?dieg?te bet kur? i? ?i? anks?iau i?leist? naujinim?. ?is naujinimas pakei?ia ?? naujinim?:

http://support.microsoft.com/KB/2570791/lt 2011 m. rugpj??io m?n. kaupiamasis laiko juostos naujinimas, skirtas ?Windows? operacin?ms sistemoms
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2633952 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. sausio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
Rakta?od?iai: 
KB2633952

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com