Kh?c ph?c: "không năng su?t Scheduler" l?i có th? x?y ra khi b?n ch?y m?t truy v?n có s? d?ng các ch?c năng CHARINDEX trong SQL Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2633357 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n ch?y m?t truy v?n có s? d?ng các CHARINDEX ch?c năng trong Microsoft SQL Server 2008 R2. Các CHARINDEX ch?c năng s? d?ng m?t varchar(Max) tham s? như là đ?i s? c?a nó.
 • Các tham s? s? d?ng rác ho?c BIN2 collation.

Trong trư?ng h?p này, m?t l?i "không năng su?t Scheduler" có th? x?y ra. Ngoài ra, m?t t?p tin mini-dump đư?c t?o ra trong thư m?c đăng nh?p SQL máy ch? ?ng d?ng, và m?t l?i mà gi?ng v?i nh?ng đi?u sau đây đăng nh?p các t?p tin log SQL Server Error:
Ngày thángTh?i gian Máy ch? *** Không th? đ? có đư?c b?i c?nh s?i cho d?ch v? spid 0

Ngày thángTh?i gian Server * *******************************************************************************

Ngày thángTh?i gian H? ph?c v? *

Ngày thángTh?i gian H? ph?c v? * B?t đ?u ngăn x?p b?i ch?a:

Ngày thángTh?i gian H? ph?c v? * ngày th?i gian d?ch v? spid 3740

Ngày thángTh?i gian H? ph?c v? *

Ngày thángTh?i gian H? ph?c v? * Không năng su?t Scheduler

Ngày thángTh?i gian H? ph?c v? *

Ngày thángTh?i gian Server * *******************************************************************************

Ngày thángTh?i gian Máy ch? Ngăn x?p ch? k? cho các b?i ch?a là 0x0000000000000281

Ngày thángTh?i gian Máy ch? Quá tr?nh b?i ch?a bên ngoài tr? v? m? 0x20000001.

Quá tr?nh b?i ch?a bên ngoài tr? v? không có l?i.

Ngày thángTh?i gian Máy ch? quá tr?nh 0: 0: 0 (0x10f0) công nhân 0x00000000806741A0 dư?ng như là không năng su?t trên Scheduler 7. Ch? đ? th?i gian t?o: 12956396639383. X?p x? Thread CPU s? d?ng: h?t nhân 0 ms, ngư?i dùng 70434 bà quá tr?nh s? d?ng 13%. H? th?ng nhàn r?i 86%. Kho?ng th?i gian: 70434 ms.

Ngày thángTh?i gian Máy ch? quá tr?nh 0: 0: 0 (0x10f0) công nhân 0x00000000806741A0 dư?ng như là không năng su?t trên Scheduler 7. Ch? đ? th?i gian t?o: 12956396639383. X?p x? Thread CPU s? d?ng: h?t nhân 0 ms, ngư?i dùng 130838 bà quá tr?nh s? d?ng 12%. H? th?ng nhàn r?i 86%. Kho?ng th?i gian: 132272 ms.

Ngày thángTh?i gian d?ch v? SPID ## SQL water d?ng l?i. Theo d?i ID = '2'. Tên đăng nh?p = 'sa'.
Lưu ? V?n đ? này đ? đư?c c? đ?nh trong SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3).

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? m?t l?i trong các phương pháp đư?c s? d?ng cho mô h?nh phù h?p c?a d? li?u nh? phân. D? li?u collates trong các collation BIN ho?c BIN2.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Sqlservr.exe2009.100.2799.043,061,60022-Dec-201121: 59x 86
Sqlservr.exe2009.100.2799.062,133,60022-Dec-201120: 55x 64
Sqlservr.exe2009.100.2799.0122,108,25622-Dec-201120: 19IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t varchar tham s? như là đ?i s? c?a các CHARINDEX ch?c năng thay v? c?a vi?c s? d?ng m?t varchar(Max) tham s?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2633357 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2633357 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2633357

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com