T?p nh?t k? giao d?ch cơ s? d? li?u SQL Server không phát tri?n b?i giá tr? tăng trư?ng đư?c c?u h?nh t?p tin

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2633151 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Giá tr? tăng trư?ng t?p tin đư?c c?u h?nh cho t?p nh?t k? giao d?ch cơ s? d? li?u SQL Server là 4 Gigabyte (GB) ho?c b?i đó (ví d?, 8 GB, 12 GB, vv.). Tuy nhiên, các t?p tin log giao d?ch không phát tri?n c?a giá tr? đó. Thay vào đó, các t?p tin log giao d?ch phát tri?n c?a t?ng bư?c ch? 250 KB kilobyte (KB). Ngoài ra, b?n nh?n th?y r?ng có r?t nhi?u t?p tin ?o ghi vào t?p nh?t k? giao d?ch.

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Microsoft SQL Server 2008 R2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 11. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho Microsoft SQL Server 2008 R2, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2633145 Tích l?y gói 11 cho SQL Server 2008 R2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 đư?c phát hành

Microsoft SQL Server 2008 R2 gói d?ch v? 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 4. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c này gói tích l?y cho SQL Server 2008 R2, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2633146 Tích l?y gói 4 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 đư?c phát hành

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Thay đ?i giá tr? tăng trư?ng t?p cho t?p nh?t k? giao d?ch cơ s? d? li?u SQL Server đ? nó là không chính xác s? chia h?t cho 4 GB.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? s? d?ng truy v?n sau đây đ? xác đ?nh t?p nh?t k? giao d?ch cơ s? d? li?u SQL Server:

SELECT name FROM sys.master_files name
FROM sys.master_files WHERE database_id = DB_ID('<db name>')
AND type = 1
AND is_percent_growth = 0
AND growth % 524288 = 0

Đ? bi?t thêm thông tin v? s?n ph?m ho?c công c? t? đ?ng ki?m tra t?p tin tăng trư?ng vales 4 GB ho?c b?i s? đó trên c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server và trên các phiên b?n c?a s?n ph?m SQL Server, xem b?ng dư?i đây:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ph?n m?m quy t?cTiêu đ? quy t?cMô t? quy t?cPhiên b?n s?n ph?m mà các quy t?c đư?c đánh giá
H? th?ng Trung tâm c? v?nSQL Server cơ s? d? li?u t?p tin có th? không phát tri?n b?ng cách s? d?ng giá tr? tăng trư?ng đư?c c?u h?nhH? th?ng Trung tâm c? v?n s? xác đ?nh xem t?p nh?t k? giao d?ch cơ s? d? li?u SQL Server đư?c c?u h?nh cho m?t giá tr? tăng trư?ng c?a 4 GB ho?c b?i s? đó và t?o ra m?t c?nh báo n?u đây là trư?ng h?p. Xem l?i thông tin đư?c cung c?p trong ph?n "Thông tin thu th?p" c?a các c?nh báo, và th?c hi?n nh?ng thay đ?i c?n thi?t đ? đăng nh?p giao d?ch b? ?nh hư?ng.SQL Server 2008
SQL Server 2008 R2

N?u b?n có s? lư?ng l?n các t?p tin log ?o trong giao d?ch đăng nh?p, b?n s? g?p ph?i ph?c h?i cơ s? d? li?u dài. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2028436 M?t s? ho?t đ?ng cơ s? d? li?u có m?t th?i gian r?t dài đ? hoàn t?t ho?c g?p l?i khi đăng nh?p giao d?ch có nhi?u t?p tin ?o log

Thu?c tính

ID c?a bài: 2633151 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
T? khóa: 
kbmt KB2633151 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2633151

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com