Labojums: Att?lu r?d?t?ja ikona k??st iestr?dzis, kad jQuery UI bibliot?ka izmanto t?mek?a lapa, lai ?stenotu vilk?anas un nome?anas l?dzekli programm? Internet Explorer 9

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2633097 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • 9. Windows Internet Explorer, j?s apmekl?jat Web lapu, kas ?steno vilk?anas un nome?anas funkciju, izmantojot jQuery UI Library.
  • Velciet vienumu, uz atra?an?s vietu, piem?ram hipersaiti.
??d? gad?jum? r?d?t?ja ikona main?s, kad r?d?t?js ir virs nome?anas viet?. T?, piem?ram, r?d?t?ja ikona main?s no bulti?as ikona rokas ikonu. Kad r?d?t?js tiek p?rvietots prom no nome?anas viet?, ikonu nevar p?rsl?gties atpaka?, lai ori?in?lo ikonu. T? viet?, ikona paliek ar nolai?anas vietas ikonu.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, instal?jiet ??das paredz?to kumulat?vo dro??bas atjaunin?jumu:
2618444 MS11-099: Kumulat?vais Internet Explorer dro??bas atjaunin?jums: 13 decembris 2011

Dro??bas atjaunin??anas inform?ciju

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet visjaun?ko kumulat?vais Internet Explorer dro??bas atjaunin?jums. Lai to dar?tu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://Update.Microsoft.com
Lai ieg?tu pla??ku tehnisko inform?ciju par p?d?j? programmai Internet Explorer paredz?to kumulat?vo dro??bas atjaunin?jumu, apmekl?jiet ??s Microsoft Web vietas:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/Current.aspx
Piez?me ?o atjaunin?jumu pirmo reizi tika iek?auts dro??bas atjaunin?jum? 2618444.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2618444 MS11-099: Kumulat?vais Internet Explorer dro??bas atjaunin?jums: 13 decembris 2011

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Papildinform?ciju par jQuery UI bibliot?ka widgets, apmekl?jiet ?o MSDN Web lapu:
3. Noda?a: jQuery UI logr?ki
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2633097 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 13. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows Internet Explorer 9
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2633097 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2633097

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com