Quy tr?nh m?c đ?nh trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 263201 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các quá tr?nh mà ch?y theo m?c đ?nh trong Microsoft Windows 2000. Các quá tr?nh này có th? đư?c xem b?ng cách s? d?ng Task Manager.

THÔNG TIN THÊM

Csrss.exe - B?n không th? k?t thúc quá tr?nh này t? Task Manager.
 • Đây là ph?n ch? đ? ngư?i dùng c?a các h? th?ng ph? Win32 (v?i Win32.sys là ph?n ch? đ? l?i). Csrss là vi?t t?t c?a khách hàng/máy ch? th?i gian ch?y h? th?ng ph? và m?t h? th?ng con r?t c?n thi?t ph?i ch?y vào m?i lúc. Csrss ch?u trách nhi?m cho giao di?n đi?u khi?n windows, vi?c t?o ra và/ho?c xóa bài t?, và m?t s? ph?n c?a môi trư?ng MS-DOS ?o 16-bit.
Explorer.exe - B?n có th? k?t thúc ti?n tr?nh này t? Task Manager.
 • Đây là tr?nh bao ngư?i s? d?ng, chúng tôi th?y như nh?ng quen thu?c trên thanh tác v?, máy tính đ? bàn, và như v?y. Quá tr?nh này không ph?i là như tr?ng đ?n ho?t đ?ng c?a Windows là b?n có th? mong đ?i, và có th? đư?c ng?ng l?i (và kh?i đ?ng l?i) t? Task Manager, thư?ng v?i không có tác d?ng ph? tiêu c?c trên h? th?ng.
Internat.exe - b?n có th? k?t thúc ti?n tr?nh này t? Task Manager.
 • Internat.exe ch?y lúc kh?i đ?ng; nó t?i các mi?n đ?a phương đ?u vào khác nhau đư?c quy đ?nh b?i ngư?i s? d?ng. Mi?n đ?a phương nào đư?c n?p cho ngư?i dùng hi?n th?i đư?c l?y t? khóa registry sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload
  Internat.exe t?i "Vi" bi?u tư?ng vào khay h? th?ng, cho phép ngư?i dùng d? dàng chuy?n đ?i gi?a mi?n đ?a phương. Bi?u tư?ng này bi?n m?t khi quá tr?nh này d?ng l?i, nhưng các mi?n đ?a phương v?n c?n có th? thay đ?i thông qua b?ng đi?u khi?n.

  Chú ý Mi?n đ?a phương cho h? th?ng"" đang c?t cánh t? đây:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload
  Nh?ng mi?n đ?a phương đư?c s? d?ng b?i d?ch v? h? th?ng đang ch?y dư?i tài kho?n h? th?ng c?c b? ho?c khi không có ngư?i dùng đư?c đăng nh?p vào (ví d?, t?i d?u nh?c đăng nh?p).
Lsass.exe - b?n không th? k?t thúc quá tr?nh này t? Task Manager.
 • Đây là máy ch? xác th?c An ninh đ?a phương, và nó t?o ra quá tr?nh trách nhi?m ch?ng th?c ngư?i dùng cho d?ch v? tr?nh. Quá tr?nh này đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng xác th?c gói như là m?c đ?nh Msgina.dll. N?u xác th?c thành công, Lsass t?o ra m? thông báo truy c?p c?a ngư?i dùng, mà đư?c s? d?ng đ? kh?i đ?ng tr?nh bao ban đ?u. Các quy tr?nh khác mà ngư?i s? d?ng s? kh?i t?o k? th?a m? thông báo này.
Mstask.exe - b?n không th? k?t thúc quá tr?nh này t? Task Manager.
 • Đây là d?ch v? l?p l?ch bi?u tác v?, trách nhi?m ch?y nhi?m v? t?i m?t th?i gian đ?nh trư?c b?i ngư?i s? d?ng.
Smss.exe - b?n không th? k?t thúc quá tr?nh này t? Task Manager.
 • Đây là các phiên làm vi?c h? th?ng qu?n l? ph?, có trách nhi?m cho b?t đ?u phiên ngư?i dùng. Quá tr?nh này đư?c kh?i xư?ng b?i các h? th?ng s?i và ch?u trách nhi?m cho các ho?t đ?ng khác nhau, bao g?m c? tung ra tr?nh và Win32 quy tr?nh (Csrss.exe) và thi?t l?p h? th?ng bi?n. Sau khi nó đ? đưa ra các quá tr?nh này, nó ch? đ?i cho tr?nh ho?c Csrss đ? k?t thúc. N?u đi?u này x?y ra "b?nh thư?ng", h? th?ng t?t; N?u đi?u đó x?y ra b?t ng?, Smss.exe gây ra h? th?ng đ? ng?ng đáp ?ng (hàng).
Spoolsv.exe - B?n không th? k?t thúc quá tr?nh này t? Task Manager.
 • D?ch v? b? đ?m máy in có trách nhi?m qu?n l? các công vi?c in spooled/fax.
Svchost.exe - B?n không th? k?t thúc quá tr?nh này t? Task Manager.
 • Đây là m?t quá tr?nh chung chung, có vai tr? như m?t máy ch? lưu tr? cho các quy tr?nh khác ch?y t? DLLs; do đó, không đư?c ng?c nhiên khi th?y nhi?u hơn m?t m?c nh?p cho quá tr?nh này. Đ? xem nh?ng g? các quy tr?nh đang s? d?ng Svchost.exe, s? d?ng Tlist.exe t? Windows 2000 CD-ROM; cú pháp tlist -s t?i d?u nh?c l?nh.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem bài vi?t sau đây:

  250320 Mô t? c?a Svchost.exe trong Windows 2000
Services.exe - B?n không th? k?t thúc quá tr?nh này t? Task Manager.
 • Đây là b? đi?u khi?n d?ch v?, có trách nhi?m cho b?t đ?u, d?ng và tương tác v?i các d?ch v? h? th?ng.
H? th?ng - B?n không th? k?t thúc quá tr?nh này t? Task Manager.
 • Ch? đ? ch? đ? l?i c?a h?u h?t h? th?ng ch?y như là ti?n tr?nh h? th?ng.
Ti?n tr?nh h? th?ng nhàn r?i - B?n không th? k?t thúc quá tr?nh này t? Task Manager.
 • Quá tr?nh này là m?t s?i ch? duy nh?t ch?y trên m?i x? l?, có nhi?m v? duy nh?t c?a k? toán cho th?i gian x? l? khi h? th?ng không ph?i là x? l? ch? đ? khác. Trong Task Manager, hy v?ng quá tr?nh này vào tài kho?n cho ph?n l?n th?i gian x? l?.
Taskmgr.exe - B?n có th? k?t thúc ti?n tr?nh này t? Task Manager.
 • Đây là quá tr?nh công cho vi?c qu?n l? riêng c?a m?nh.
Winlogon.exe - B?n không th? k?t thúc quá tr?nh này t? Task Manager.
 • Đây là quá tr?nh trách nhi?m qu?n l? ngư?i dùng đăng nh?p và đăng xu?t. Hơn n?a, tr?nh ho?t đ?ng ch? khi ngư?i s? d?ng ép CTRL + ALT + DEL, mà đi?m nó cho th?y h?p tho?i b?o m?t.
Winmgmt.exe - B?n không th? k?t thúc quá tr?nh này t? Task Manager.
 • Winmgmt.exe là m?t thành ph?n c?t l?i c?a khách hàng qu?n l? trong Windows 2000. Quá tr?nh này kh?i khi ?ng d?ng khách hàng đ?u tiên k?t n?i ho?c liên t?c khi qu?n l? các ?ng d?ng yêu c?u d?ch v? c?a m?nh.
Nhi?u ngư?i trong s? các quá tr?nh mà không th? đư?c k?t thúc t? Task Manager có th? đư?c ch?m d?t s? d?ng tài nguyên Kit ti?n ích Kill.exe. Tuy nhiên, l?nh này có th? gây ra l?i h? th?ng ho?c các tác d?ng ph? không mong mu?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 263201 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB263201 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:263201

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com