K??da "Piek?uve liegta" vai lietot?jam ir atk?rtoti tiek pied?v?ts ierakst?t akredit?cijas datus, m??inot izveidot savienojumu, izmantojot bag?tin?t? klienta lietojumprogramm? Office 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2630976 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Kad lietot?ji m??ina piek??t Microsoft Office 365 resursu bag?tin?t? klienta lietojumprogramm?, piem?ram, Microsoft Outlook vai Microsoft Lync, rodas k?da no ??m paz?m?m:
  • Lietot?ji, atk?rtoti tiek pied?v?ts ierakst?t akredit?cijas dati.
  • Lietot?jiem tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
    Piek?uve liegta

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, atiestat?t lietot?ja paroli. Lai to izdar?tu, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Atveriet p?rl?kprogrammu, atrodiet Office 365 port?ls (https://Portal.Office.com), un p?c tam pierakstieties, izmantojot lietot?ja akredit?cijas dati ir beidzies.
  2. Kad tiek par?d?ta uzvedne, ievadiet jaunu paroli Office 365 lietot?jam. P?rliecinieties, ka parole atbilst krit?rijiem Office 365.

ATSAUCES

Papildinform?ciju par saist?t?m probl?m?m, skatiet ?os Microsoft zin??anu b?ze rakstus:
  • 2637629K? nov?rst-p?rl?ka lietojumprogrammas nevar pierakst?ties Office 365, Azure vai Intune
  • 2461628?r?jam lietot?jam atk?rtoti tiek pied?v?ts ievad?t akredit?cijas datus pierakstoties Office 365, Azure vai Intune
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietne.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2630976 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 30. oktobris - P?rskat??ana: 18.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office 365
  • Office 365 User and Domain Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365e o365p o365022013 o365m o365a kbmt KB2630976 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2630976

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com