Identifikator ?lanka: 263044 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako ovaj ?lanak ne opisuje va? problem koji se odnosi na hardver, pogledajte slede?u Microsoft Web lokaciju da biste videli vi?e ?lanaka o hardveru:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada koristite Fdisk.exe da biste napravili particije na ?vrstom disku koji je ve?i od 64 GB (64 gigabajta ili 68.719.476.736 bajtova), Fdisk ne prijavljuje ta?nu veli?inu ?vrstog diska.

Veli?ina koju Fdisk prijavljuje jeste puna veli?ina ?vrstog diska minus 64 GB. Na primer, ako je veli?ina fizi?ke disk jedinice 70,3 GB (75.484.122.112 bajtova), Fdisk ?e prijaviti da je veli?ina disk jedinice 6,3 GB (6.764.579.840 bajtova).

UZROK

Fdisk interno koristi neke 16-bitne vrednosti da bi izra?unao veli?inu disk jedinice. Neke od ovih promenljivih su prevelike kada je veli?ina disk jedinice jednaka ili ve?a od 64 GB.

RE?ENJE

Microsoft sada nudi podr?anu ispravku, ali je ona namenjena isklju?ivo za re?avanje problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na ra?unare na kojima postoji ovaj odre?eni problem.

Da biste odmah re?ili ovaj problem, preuzmite ispravku tako ?to ?ete kliknuti na vezu za preuzimanje koja je navedena u nastavku ovog ?lanka ili se obratite slu?bama za pru?anje podr?ke za Microsoft proizvode da biste nabavili ispravku. Za kompletnu listu brojeva telefona slu?bi za pru?anje podr?ke za Microsoft proizvode i informacije o cenama podr?ke posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;sr;CNTACTMS
NAPOMENA: U posebnim slu?ajevima cene koje se obi?no napla?uju za pozive podr?ke mogu biti ukinute ako stru?njak Microsoft podr?ke utvrdi da ?e odre?ena ispravka re?iti problem. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke ?e va?iti za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom koja nisu direktno povezana sa datom ispravkom.

NAPOMENA: Ova hitna ispravka nije dizajnirana za ?vrste diskove sa 48-bitnim adresiranjem logi?kih blokova (LBA) i nije podr?ana na ?vrstim diskovima ve?im od 137 GB.

Engleska verzija ove ispravke bi trebalo da ima slede?e atribute datoteke ili novije:
 Datum   Vreme   Veli?ina  Ime datoteke Operativni sistem
 ---------------------------------------------------------------
 19.05.00. 10:30 64.428 Fdisk.exe Windows 98
 18.05.00.  8:35 64.460 Fdisk.exe Windows 98 Second Edition
				
NAPOMENA: Paket koji instalira ovu ispravku sadr?i verzije ispravke za Windows 98 i Windows 98 Second Edition. Paket automatski instalira odgovaraju?u verziju.

Slede?e datoteke su dostupne za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044usa8.exe na engleskom

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044ear8.exe na arapskom (omogu?en)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044lar8.exe na arapskom (lokalizovan)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044chs8.exe na kineskom (pojednostavljenim)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044cht8.exe na kineskom (tradicionalnom)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044cze8.exe na ?e?kom

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044dan8.exe na danskom

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044dut8.exe na holandskom (Holandija)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044fin8.exe na finskom

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044frn8.exe na francuskom

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044ger8.exe na nema?kom

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044gr78.exe na gr?kom (kodna stranica 737)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044gr88.exe na gr?kom (kodna stranica 869)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044ehe8.exe na hebrejskom (omogu?en)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044lhe8.exe na hebrejskom (lokalizovan)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044hun8.exe na ma?arskom

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044itn8.exe na italijanskom

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044jpn8.exe na japanskom

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044kor8.exe na korejskom

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044nor8.exe na norve?kom

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044pol8.exe na poljskom

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044brz8.exe na portugalskom (Brazil)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044por8.exe na portugalskom (Portugal)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044rus8.exe na ruskom

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044spa8.exe na ?panskom

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044svk8.exe na slova?kom

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044slo8.exe na slovena?kom

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044swe8.exe na ?vedskom

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044tha8.exe na tajskom

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
DOWNLOAD
Odmah preuzmite datoteku 263044trk8.exe na turskom
Za dodatne informacije o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka podr?ke putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa pobolj?anom bezbedno??u koji spre?avaju bilo kakve neovla??ene izmene datoteke.

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda koji su navedeni na po?etku ovog ?lanka.

Ovaj problem je ispravljen u operativnom sistemu Microsoft Windows Millennium Edition.

DODATNE INFORMACIJE

Ovaj paket instalira a?uriranu datoteku Fdisk.exe u fascikle Windows\Command i Windows\Options\Cabs na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows 98 ili Windows 98 Second Edition. Ako pokre?ete ra?unar koriste?i Windows 98 disk za pokretanje da biste napravili particije i formatirali ?vrsti disk, potrebno je da kopirate a?uriranu datoteku Fdisk.exe iz fascikle Windows\Command na disk za pokretanje, zamenjuju?i originalnu Windows 98 ili Windows 98 Second Edition verziju datoteke Fdisk.exe na disku za pokretanje.

Za dodatne informacije o problemima sa ?vrstim diskovima ve?im od 64 GB kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
263045 Format neta?no prikazuje veli?inu disk jedinica ve?ih od 64 GB (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Ne postoji dostupna ispravka ni za jednu verziju operativnog sistema Windows 95. Za dodatne informacije pogledajte slede?i ?lanak u Microsoft bazi znanja:
246818 Windows 95 ne podr?ava ?vrste diskove ve?e od 32 GB (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za dodatne informacije o hitnim ispravkama za Windows 98 i Windows 98 Second Edition kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
206071 Op?te informacije o hitnim ispravkama za Windows 98 i Windows 98 Second Edition (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 263044 - Poslednji pregled: 3. novembar 2006. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
Klju?ne re?i: 
kbhotfixserver kbqfe kbgraphxlinkcritical kbprb kbqfe KB263044

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com