Raksta ID: 263044 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Ja ?aj? rakst? nav aprakst?ta j?su aparat?rai atbilsto?? probl?ma, citus rakstus par aparat?ru skatiet ?aj? Microsoft Web viet?:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Ja izmantojat Fdisk.exe, lai sadal?tu nodal?jumos cieto disku, kas ir liel?ks par 64 GB (64 gigabaiti jeb 68 719 476 736 baiti), Fdisk nezi?o ciet? diska pareizo lielumu.

Lielums, ko uzr?dao Fdisk, ir ciet? diska pilnais lielums m?nus 64 GB. Piem?ram, ja fiziski disks ir 70,3 GB (75 484 122 112 baiti) liels, Fdisk zi?o, ka diska lielums ir 6,3 GB (6 764 579 840 baiti).

IEMESLS

Diska lieluma apr??in??anai Fdisk iek??ji izmanto da?as 16 bitu v?rt?bas. Da?i no ?iem lielumiem p?rpild?s, ja diska lielums ir vien?ds vai liel?ks par 64 GB.

RISIN?JUMS

Tagad Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumu, bet tas ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Izmantojiet to tikai tajos datoros, kuros ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Lai ?o probl?mu atrisin?tu t?l?t, lejupiel?d?jiet labojumu, noklik??inot uz lejupiel?des saites, kas nor?d?ta t?l?k ?aj? rakst?, vai l?dziet labojumu Microsoft produktu atbalsta pakalpojumu centram. Lai skat?tu pilnu sarakstu, kur? ir nor?d?ti Microsoft produktu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju t?lru?u numuri un inform?cija par atbalsta nodro?in?juma cen?m, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
PIEZ?ME. Atsevi??os gad?jumos izmaksas, ko parasti veido atbalsta zvani, nav j?sedz, ja Microsoft atbalsta speci?lists nosaka, ka ?o probl?mu nov?rs?s noteikts atjaunin?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un jaut?jumiem, kas neskar specifisko atjaunin?jumu apsprie?anu.

PIEZ?ME. ?is labojumfails nav paredz?ts 48 bitu lo?isk?s bloku adres??anas (LBA) cietajiem diskiem, k? ar? tas netiek atbalst?ts cietajos diskos, kuri ir liel?ki par 137 GB.

?? labojuma versijai ang?u valod? ir ??di (vai jaun?ki) faila atrib?ti:
 Datums   Laiks   Lielums  Faila nosaukums Oper?t?jsist?ma
 ---------------------------------------------------------------
 19/05/00 10:30   64 428 Fdisk.exe Windows 98
 18/0518/00  8:35  64 460 Fdisk.exe Windows 98 Second Edition
				
PIEZ?ME. Pakotn?, ar kuru tiek instal?ts ?is labojums, ir gan Windows 98, gan Windows 98 Second Edition labojuma versijas. Pakotne autom?tiski instal? pareizo versiju.

Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejami ??di lejupiel?d?jami faili:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044usa8.exe ? ang?u valod?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044ear8.exe ? ar?bu valod? (iesp?jota)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044lar8.exe ? ar?bu valod? (lokaliz?ta)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044chs8.exe ? ??nie?u valod? (vienk?r?otaj?)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044cht8.exe ? ??nie?u valod? (tradicion?laj?)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044cze8.exe ? ?ehu valod?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044dan8.exe ? d??u valod?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044dut8.exe ? holandie?u valod? (N?derlande)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044fin8.exe ? somu valod?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044frn8.exe ? fran?u valod?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044ger8.exe ? v?cu valod?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044gr78.exe ? grie?u valod? (737. kodu lappuse)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044gr88.exe ? grie?u valod? (869. kodu lappuse)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044ehe8.exe ? ivrit? (iesp?jota)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044lhe8.exe ? ivrit? (lokaliz?ta)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044hun8.exe ? ung?ru valod?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044itn8.exe ? it?lie?u valod?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044jpn8.exe ? jap??u valod?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044kor8.exe ? korejie?u valod?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044nor8.exe ? norv??u valod?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044pol8.exe ? po?u valod?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044brz8.exe ? portug??u valod? (Braz?lija)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044por8.exe ? portug??u valod? (Portug?le)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044rus8.exe ? krievu valod?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044spa8.exe ? sp??u valod?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044svk8.exe ? slov?ku valod?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044slo8.exe ? slov??u valod?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044swe8.exe ? zviedru valod?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044tha8.exe ? taju valod?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
DOWNLOAD
Lejupiel?d?t 263044trk8.exe ? turku valod?
Lai sa?emtu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Microsoft p?rbaud?ja, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts dro?os serveros, kas ne?auj taj? veikt nek?das nesankcion?tas izmai?as.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v raksta s?kum? min?tajos Microsoft produktos.

?? probl?ma ir izlabota sist?m? Microsoft Windows Millennium Edition.

PAPILDINDORM?CIJA

Ar ?o pakotni dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 98 vai Windows 98 Second Edition, map? Windows\Command and Windows\Options\Cabs tiek instal?ta atjaunin?t? programma Fdisk.exe. Ja start?jat datoru no Windows 98 starta diska ar nol?ku cieto disku sadal?t nodal?jumos un format?t, atjaunin?to Fdisk.exe no mapes Windows\Command j?nokop? starta disk?, taj? aizst?jot s?kotn?jo Windows 98 vai Windows 98 Second Edition Fdisk.exe versiju.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par probl?m?m, kas saist?tas ar cietajiem diskiem, kuri ir liel?ki nek? 64 GB, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
263045 Format??ana nepareizi par?da diska lielumu, ja disks ir liel?ks nek? 64 GB (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Nevienai no Windows 95 versij?m nav pieejams labojums. Pla??ku inform?ciju skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst? :
246818 Windows 95 neatbalsta cietos diskus, kas liel?ki nek? 32 GB (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 98 un Windows 98 Second Edition labojumfailiem, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
206071 Visp?r?ga inform?cija par Windows 98 un Windows 98 Second Edition labojumfailiem (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 263044 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2006. gada 10. novembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
Atsl?gv?rdi: 
kbhotfixserver kbqfe kbgraphxlinkcritical kbprb kbqfe KB263044

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com