SQL Server 2008 b?v?, kas tika izlaists p?c tam, kad tika izdots SQL Server 2008 SP3

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2629969 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir nor?d?ti Microsoft SQL Server 2008 b?v?, kas tika izlaists p?c Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3) tika atbr?vots.

PAPILDINDORM?CIJA

Veidot 10.00.5775.0(cumulative atjaunin?juma pakotne)

Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes isntal??ana tika izdots 19 marts 2012.

Vec?kiem veidot ?ai kompil?cijai ir 10.00.5770.00.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2673383 4. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne SQL Server 2008 Service Pack 3

Veidot 10.00.5770.00(cumulative atjaunin?juma pakotne)

Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes isntal??ana tika izdots 16 January 2012.

Vec?kiem veidot ?ai kompil?cijai ir 10.00.5768.00.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2648098 3. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne SQL Server 2008 Service Pack 3

Veidot 10.00.5768.00 (kumulat?vo atjaunin?jumu pakete)

Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes isntal??ana tika izdots 21 novembris 2011.

Vec?kiem veidot ?ai kompil?cijai ir 10.00.5766.00.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2633143 2. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne SQL Server 2008 Service Pack 3

Veidot 10.00.5766.00 (kumulat?vo atjaunin?jumu pakete)

Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes isntal??ana tika izdots 17 oktobris 2011.

Vec?kiem veidot ?ai kompil?cijai ir 10.00.5500.00.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2617146 1. Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotne SQL Server 2008 Service Pack 3

Veidot 10.00.5500.00 (SQL Server 2008 SP3)

Tas ir veidot SQL Server 2008 tika izdots 6 oktobris 2011. servisa pakotni.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2546951 Probl?mu saraksts, kas tiek labotas, izmantojot SQL Server 2008 Service Pack 3

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par pieauguma apkalpo?anas modeli SQL serverim, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
935897Inkrement?lo apkalpo?anas modelis ir pieejami SQL servera komanda, pieg?d?t labojumfailus zi?oto probl?mu
Lai ieg?tu papildinform?ciju par atjaunin?jumu par SQL Server 2005 un SQL Server 2008, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
957826 SQL Server 2005 un SQL Server 2008 atjaunin?jumus
Lai ieg?tu papildinform?ciju par nosaukumdo?anas sh?ma SQL Server atjaunin?jumus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
822499Jaunu nosaukumu sh?mu, Microsoft SQL Server programmat?ras atjaunin?jumu pakotn?m
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2629969 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 20. marts - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbhowto kbinfo kbexpertiseadvanced kbmt KB2629969 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2629969

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com