Làm th? nào đ? s? d?ng l?nh "M? v?i Explorer" và cách kh?c ph?c s? c? v?i tu? ch?n này trong SharePoint tr?c tuy?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2629108 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này th?o lu?n v? cách s? d?ng các Open Explorer l?nh trong SharePoint tr?c tuy?n đ? xem, sao chép và di chuy?n các t?p trong thư vi?n. Bài vi?t này c?ng th?o lu?n cách kh?c ph?c s? c? mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n s? d?ng l?nh này.

QUY TR?NH

Khi b?n s? d?ng các Open Explorer<b00> </b00> l?nh, nó s? m? Window Explorer trên máy tính c?a b?n. Tuy nhiên, Window Explorer r?i Hi?n th? c?u trúc m?c tin thư thoại trên máy ch? lưu tr? web site. Sau đó b?n có th? làm vi?c v?i các t?p trong m?c tin thư thoại. Ví d?: b?n có th? th?c hi?n hành đ?ng b?ng cách s? d?ng Window Explorer như sau:
 • Kéo tài li?u vào thư vi?n.
 • T?o c?p.
 • Di chuy?n ho?c sao chép văn b?n trong m?t thư vi?n thư vi?n khác trong cùng m?t t?p h?p web site ho?c t? tuyển tập site.
 • Xoá nhi?u tài li?u m?t lúc.
Lưu ?N?u b?n s? d?ng phiên b?n thư vi?n SharePoint tr?c tuy?n c?a b?n, l?ch s? Phiên b?n tài li?u không đư?c duy tr? n?u b?n s? d?ng Window Explorer đ? chuy?n t?p t?o m?t nh? cho m?t nh?.

S? d?ng "M? v?i Explorer" trong Thư viện Tài liệu SharePoint tr?c tuy?n

Trong Thư viện Tài liệu SharePoint tr?c tuy?n, b?m vào tab Thư vi?n , và sau đó K?t n?i & xu?t nhóm trong ruy băng, b?m vào bi?u tư?ng m? Explorer .

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách sao chép ho?c di chuy?n các t?p thư vi?n b?ng cách s? d?ng Open Explorer, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
Sao chép ho?c di chuy?n các t?p thư vi?n b?ng cách s? d?ng m? Explorer

Kh?c ph?c thông báo l?i "M? v?i Explorer"

Khi b?n duy?t đ?n Thư viện Tài liệu SharePoint tr?c tuy?n, b?n có th? g?p s? c? k?t n?i liên t?c, ho?c b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i sau:
Khách hàng c?a b?n không h? tr? m? danh sách này v?i Window Explorer
Chúng tôi đang g?p s? c? khi m? v? trí này trong File Explorer. Thêm web site này vào danh sách site tin c?y c?a b?n và th? l?i.
Chúng tôi đang g?p s? c? khi m? v? trí này trong File Explorer. Đ? m? t?p Explorer, b?n ph?i thêm trang này vào danh sách site tin c?y c?a b?n và ch?n hộp kiểm "Gi? tôi đăng nh?p" khi b?n kí nh?p vào các web site SharePoint tr?c tuy?n. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem http://support.microsoft.com/kb/2629108.
Chúng tôi đang g?p s? c? khi m? thư vi?n này trong File Explorer. Đ?ng b? hoá thư vi?n này s? cung c?p cho b?n tr?i nghi?m t?t hơn.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh c?a thông báo l?i "chúng tôi đang g?p s? c?"

Đ?i v?i Internet Explorer 10 v?i Windows 7 ho?c Windows 8, cài đ?t chuyên bi?t hotfix đ? kh?c ph?c s? c? này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
N?u b?n đang s? d?ng Internet Explorer 10 v?i Windows 7 ho?c Windows 8, b?n s?a l?i đ? đư?c phát hành đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2846960 L?i khi b?n m? Thư viện Tài liệu SharePoint trong Window Explorer ho?c ánh x? ổ đĩa mạng thư vi?n sau khi cài đ?t chuyên bi?t Internet Explorer 10
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Xác th?c cho Office 365

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ?m b?o r?ng b?n đ? xác nh?n cho Office 365. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào các web site SharePoint tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng Office 365 ?y nhi?m c?a b?n và đ?m b?o r?ng b?n b?m đ? ch?n hộp kiểm cho tôi kí nh?pkhi b?n nh?n th?y trong ?nh ch?p màn h?nh sau đây:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh c?a Office 365 h?p cho tôi kí nh?p tùy ch?n


  Lưu ? N?u b?n đ? không ki?m tra thi?t đ?t này và sau đó duy?t m?t web site SharePoint tr?c tuy?n ho?c c?ng Office 365 và b?n đ? kí nh?p, b?n ph?i kí nh?p l?n đ?u tiên, và sau đó kí nh?p l?i b?ng cách s? d?ng h?p tôi kí nh?p . Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Office 365 ruy băng, b?m vào m?i tên th? xu?ng bên c?nh tên người dùng c?a b?n.
  2. B?m vào kí xu?t.
  3. Đóng t?t c? c?a s? tr?nh duy?t.
  4. Duy?t t?i c?ng Office 365.
  5. Ch?n hộp kiểm cho tôi kí nh?p , nh?p u? nhi?m c?a b?n và sau đó nh?p vào kí nh?p (n?u c?n thi?t).

 2. M? Thư viện Tài liệu ? ch? đ? xem Explorer.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thêm web site SharePoint tr?c tuy?n c?a b?n vào site tin c?y

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ?m b?o r?ng các URL SharePoint tr?c tuy?n đ? đư?c thêm vào c?a site tin c?y trong Internet Explorer. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
 2. Tu? thu?c vào phiên b?n Internet Explorer, h?y th?c hi?n m?t trong các thao tác sau:
  • B?m vào menu công c? , và sau đó b?m tùy ch?n Internet.
  • B?m vào bi?u tư?ng thi?t b?, và sau đó b?m tùy ch?n Internet.


  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh tùy ch?n Internet đư?c đánh d?u ki?m trong bi?u tư?ng thi?t b?

 3. Nh?p vào tab b?o m?t , b?m site tin c?y, và sau đó b?m vào các web site.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh c?a tab b?o m?t trên trang tu? ch?n Internet

 4. Trong h?p Thêm website này vào vùng , nh?p URL c?a các web site SharePoint tr?c tuy?n mà b?n mu?n thêm vào vùng site tin c?y , và sau đó b?m Thêm. Ví d?: g? https://contoso. sharepoint.com. (? đây, tr?nh gi? ch? contoso đ?i di?n mi?n mà b?n s? d?ng cho t? ch?c c?a b?n.) L?p l?i bư?c này cho b?t k? web site khác mà b?n mu?n thêm vào vùng này.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh c?a web site tin c?y

 5. Sau khi b?n đ? thêm vào m?i web site vào danh sách web site , b?m đóng, và sau đó b?m OK.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Ki?m tra trạm đậu b?n ghi d?ch v? WebClient

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ?m b?o r?ng các b?n c?p nh?t Windows m?i nh?t đư?c áp d?ng. N?u t?t c? các b?n c?p nh?t m?i nh?t đư?c áp d?ng và các v?n đ? v?n t?n t?i, đ?m b?o r?ng b?n ghi d?ch v? WebClient đang ch?y. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. H?y làm theo các bư?c thích h?p cho h? đi?u hành:
  • Đ?i v?i Windows XP, Windows Vista và Windows 7, b?m B?t đ?u, b?m ch?y, g? Services.msc, và sau đó nh?n Enter.
  • Windows 8, b?m B?t đ?u, g? services.msc, và sau đó nh?n Enter.
  • Đ?i v?i Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2012, b?m vào B?t đ?u, g? Services.msc, và sau đó nh?n Enter. N?u b?n ghi d?ch v? WebClient không có, trư?c tiên b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t kinh nghi?m máy tính đ? bàn. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách cài đ?t chuyên bi?t kinh nghi?m máy tính đ? bàn, xem website sau c?a Microsoft:
   cài đ?t chuyên bi?t máy tính đ? bàn kinh nghi?m
 2. Trong danh sách các b?n ghi d?ch v?, đ?nh v? b?n ghi d?ch v? WebClient và sau đó đ?m b?o r?ng trạm đậu c?a m?nh trong c?t trạm đậu đư?c thi?t l?p đ? B?t đ?u. N?u nó không ph?i là thi?t l?p đ? B?t đ?u, b?m đúp vào b?n ghi d?ch v? WebClientđ? m? c?a s? WebClient thu?c tính , b?m B?t đ?u, và sau đó b?m OK.

  Lưu ? N?u Lo?i kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? WebClient đư?c thi?t l?p đ? t?t, nút ch?n m?t m? Explorers? không ho?t đ?ng b?nh thư?ng và b?n có th? kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v?. Đ? kích ho?t b?n ghi d?ch v? trong hộp thoại Thu?c tính WebClient , nh?p vào h?p th? xu?ng cho các lo?i kh?i đ?ng: cài đ?t chuyên bi?t và sau đó ch?n th? công ho?c t? đ?ng. Sau khi hoàn thành bư?c này, b?m áp d?ng, b?m B?t đ?u đ? kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v?, và sau đó b?m OK.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Kh?c ph?c s? c? ch?m hơn mong đ?i "m? v?i Explorer" ho?t đ?ng trên Windows 8 - ho?c máy tính ch?y Windows Server 2012

Khi b?n duy?t đ?n Thư viện Tài liệu SharePoint tr?c tuy?n và sau đó nh?p vào "M? v?i Explorer", b?n có th? g?p ph?i s? c? trong đó li?t kê các t?p và m?c tin thư thoại ch?m hơn mong đ?i. Hotfix đư?c phát hành đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2782826 Hi?u su?t ch?m khi b?n k?t n?i t?i c?p dùng chung WebDAV trong Windows 8 ho?c c?a s? Server 2012

THÔNG TIN

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách làm vi?c v?i t?p thư vi?n web site trong File Explorer, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
Cách làm vi?c v?i các t?p tin thư vi?n web site trong File Explorer
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách làm vi?c v?i các b?n ghi d?ch v? WebClient, h?y truy c?p bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:
 • 2548470 b?n ghi d?ch v? WebClient treo trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 khi b?n k?t n?i tài nguyên WebDav
 • 943280 Nh?c nh?p u? nhi?m khi truy c?p web site FQDN t? Windows Vista ho?c Windows 7 máy tính

B?n v?n c?n tr? giúp? Truy c?p vào C?ng đ?ng Office 365 .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2629108 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Chín 2014 - Xem xét l?i: 25.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office SharePoint Online
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365m o365022013 kbgraphxlink kbgraphic kbmt KB2629108 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2629108

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com