Mt s danh sach tha xung va hp t hp khng xut hin trong Internet Explorer 7 sau khi ban cai t ban cp nht bao mt 2586448

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2628724 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Xem xet tinh hung sau khi ban s dung Internet Explorer 7 duyt trang web:
 • Trang web nay lu tr mt trang web khac trong mt min khac.
 • Trang web c lu tr a kich hoat han ch window. Theo mc inh, y chi la Internet va cac site Han ch.
 • Trang web c lu tr cha iu khin chon, nh danh sach hoc hp t hp.

Trong tinh hung nay, khi trang lu tr c gng hin thi hp t hp hoc gia tri tha xung t trang c lu tr, hp t hp hoc danh sach khng c hin thi.

NGUYN NHN

S c nay xay ra khi ban cp nht bao mt 2586448 c cai t trn may tinh ang chay Internet Explorer 7.

bit thm thng tin v ban cp nht bao mt 2586448, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2586448 MS11-081: Ban cp nht Bao mt Tich luy cho Internet Explorer: Ngay 11 thang 10 nm 2011

GI?I PHP

c khuyn nghi Nhiu nht

giai quyt vn nay, chung ti khuyn ban nn nng cp ln phin ban Internet Explorer mi nht.
 • Nu ban ang chay Internet Explorer 7 bng Windows XP Goi Dich vu 3 hoc Windows Server 2003 Goi Dich vu 2, chung ti khuyn ban nn nng cp ln Internet Explorer 8.
 • Nu ban ang chay Internet Explorer 7 bng Windows Vista Goi Dich vu 2 hoc Windows Server 2008 Goi Dich vu 2, chung ti khuyn ban nng cp ln Internet Explorer 9
bit thm thng tin v cach tai xung phin ban Internet Explorer mi nht, hay truy cp trang web sau y cua Microsoft:
http://www.windows.com/ie

Giai phap Thay th

Nu ban khng th nng cp ln phin ban Internet Explorer mi hn, Microsoft danh cho Internet Explorer 7 hin co hotfix c h tr. Tuy nhin, hotfix nay chi dung khc phuc s c c m ta trong bai vit nay. Chi ap dung hotfix o cho cac h thng ang gp phai s c cu th nay. Hotfix nay co th c kim tra b sung. Do vy, nu ban khng bi anh hng nghim trong bi s c nay, chung ti khuyn ban nn nng cp ln Internet Explorer 8 hay Internet explorer 9 hoc i n khi co Ban cp nht Bao mt Tich luy tip theo danh cho Internet Explorer co cha hotfix nay.

giai quyt s c nay ngay lp tc, hay cai t hotfix phu hp vi h iu hanh cua ban t danh sach sau y:

iu kin tin quyt

Danh sach sau cha cac iu kin tin quyt danh cho hotfix nay:
 • ap dung hotfix nay, ban phai cai t ban cp nht bao mt 2586448 cua Internet Explorer. bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  2586448 MS11-081: Ban cp nht Bao mt Tich luy danh cho Internet Explorer: Ngay 11 thang 10 nm 2011
 • ? p d?ng hotfix ny, ban phai ang chay Internet Explorer 7 trn mt trong cac h iu hanh sau y:
  • Windows Vista Goi Dich vu 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Goi Dich vu 2 (SP2)
  • Windows XP Goi Dich vu 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 Goi Dich vu 2 (SP2)
  bit thm thng tin v cach ly goi dich vu Windows Vista, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  935791 Cach nhn goi dich vu mi nht danh cho Windows Vista
  bit thm thng tin v cach ly goi dich vu Windows Server 2008, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  968849 Cach ly goi dich vu mi nht danh cho Windows Server 2008

Thng tin v khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung hotfix nay.

Thng tin v thay th ban cp nht

Hotfix nay khng thay th cho ban cp nht c phat hanh trc y.

Cp nht Lin kt

giai quyt s c nay ngay lp tc, hay cai t ban cp nht Internet Explorer 7 phu hp vi h iu hanh Windows cua ban. B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:


i vi phin ban da trn x86 cua Windows XP Goi Dich vu 3
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.

i vi phin ban da trn da trn x64 cua n ban Windows XP Professional x64 Goi Dich vu 2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.

i vi phin ban da trn da trn x64 cua Windows Server 2003 Goi Dich vu 2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.

i vi phin ban da trn da trn x86 cua Windows Server 2003 Goi Dich vu 2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.

i vi phin ban da trn da trn IA-64 cua Windows Server 2003 Goi Dich vu 2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.

i vi phin ban da trn x86 cua Windows Vista Goi Dich vu 2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.

i vi phin ban da trn x64 cua Windows Vista Goi Dich vu 2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.

i vi phin ban da trn da trn x86 cua Windows Server 2008 Goi Dich vu 2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.

i vi phin ban da trn da trn x64 cua Windows Server 2008 Goi Dich vu 2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.

i vi phin ban da trn da trn IA-64 cua Windows Server 2008 Goi Dich vu 2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.

CCH GI?I QUY?T KHC

Nu ban khng th ap dung cac giai phap c nu trong phn "Giai phap", hay s dung mt trong cac phng phap sau y giai quyt s c nay:
 • i vi danh sach cun:
  • S dung phim Mui tn ln hoc phim Mui tn xung chon gia tri.
  • Hoc, nu ban s dung chut co nut con ln, xoay banh xe cun qua danh sach va chon gia tri ma ban mun.
 • Nng cp ln phin ban Internet Explorer mi hn. bit thm thng tin, hay ghe thm website sau cua Microsoft:
  http://www.microsoft.com/ie
 • am bao rng tuy chon Cho phep windows khi tao bi tp lnh khng co kich thc hoc han ch vi tri c bt cho vung Site tin cy ri tam thi thm site bi anh hng vao vung Site tin cy. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
  1. Trong Internet Explorer, bm Tuy chon Internet trn menu Cng cu. Hoc, nhn Alt+X ri bmTuy chon Internet.
  2. Bm vao tab Bao mt.
  3. Bm Site tin cy, ri bm Cp Tuy chinh.
  4. Cun xung phn Khac kim tra xem tuy chon Cho phep windows khi tao bi tp lnh khng co kich thc hoc han ch vi tri co c chon hay khng.
  5. Bm OK.
  6. Bm Site, nhp tn cua site vao hp Thm website nay vao vung, ri bm Thm.
  7. Bm ong, ri bm OK.
 • Nu ban la chu s hu cua website bi anh hng, ban co th mun lu tr cac trang web bi anh hng trong cung mt min.

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn y la s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2628724 - L?n xem xt sau cng: 07 Thang Mi Mt 2011 - Xem xt l?i: 6.0
p d?ng
 • Windows Internet Explorer 7
T? kha:
kbqfe kbbug kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew KB2628724

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com